Home Home

Upadłość

 • Upadłość
 • Restrukturyzacja
 • Postępowanie egzekucyjne
 • Prawo spółek
 • Spory sądowe
 • Upadłość deweloperska
 • Upadłość konsumencka
 • Przygotowana likwidacja (pre-pack)
 • Odpowiedzialność zarządu i reprezentantów
 • Obsługa ogólno-korporacyjna
 • Obsługa przedsiębiorstw i transakcji
 • Upadłość transgraniczna

Upadłość

Upadłość oznacza przejęcie całości zarządu nad majątkiem upadłego przez wyznaczonego przez sąd syndyka. Celem postępowania upadłościowego jest likwidacja (czyli zasadniczo sprzedaż) całego majątku dłużnika i przeznaczenie środków w ten sposób uzyskanych na zaspokojenie wierzycieli, wedle określonej w przepisach kolejności zaspokajania. Syndyk co do zasady nie powinien prowadzić przedsiębiorstwa upadłego, ale w szczególnych okolicznościach opisanych w ustawie może kontynuować działalność gospodarczą dłużnika, o ile służy to interesowi wierzycieli. Działania syndyka są nadzorowane przez wyznaczonego dla danej sprawy sędziego-komisarza. W toku postępowania upadłościowego wierzyciele mają wpływ na osobę (mogą go odwoływać) i działanie (mogą go kontrolować) syndyka poprzez Radę Wierzycieli, która może podejmować uchwały. Syndyk powinien jak najszybciej sprzedać majątek dłużnika i wypłacić środki wierzycielom, którzy zostali zweryfikowani w toku postępowania tj. wpisani na listę wierzycieli. Aby znaleźć się na liście wierzycieli, zasadniczo trzeba zgłosić swoją wierzytelność sędziemu-komisarzowi. Proces weryfikacji zgłoszeń uwzględnia także możliwości wniesienia sprzeciwów a następnie zażaleń na postanowienia sędziego-komisarza na treść listy, jeżeli nie jest on zgodny z wnioskiem danego wierzyciela. Wierzyciele zabezpieczeni rzeczowo (zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym, hipoteką, hipoteką morską, przewłaszczeniem na zabezpieczenie) na majątku upadłego dysponują szczególnymi uprawnieniami w zakresie zbywania przedmiotów zabezpieczenia przez syndyka tj. przysługuje im, uregulowane szczegółowo w Prawie Upadłościowym pierwszeństwo zaspokojenia ze środków uzyskanych ze zbycia składnika majątku, na którym mieli zabezpieczenie, przed pozostałymi wierzycielami. 

Piotr Zimmerman
Radca prawny, Starszy Wspólnik

p.zimmerman@zimmerman.com.pl

Restrukturyzacja

Ta nowa w polskim prawie instytucja (obowiązuje od 1 stycznia 2016 r.) jest szansą na uratowanie przedsiębiorstwa i kontynuację prowadzonej działalności gospodarczej. Zapewnia ona dłużnikowi znaczny stopień ochrony przedsiębiorstwa na czas postępowania. Obejmuje cztery procedury służące osiągnięciu porozumienia pomiędzy wierzycielami i dłużnikiem i oddłużeniu przedsiębiorstwa dłużnika przy jednoczesnym jego uratowaniu. Są to postępowanie o zatwierdzeniu układu, przyspieszone postępowanie układowe, postępowanie układowe oraz postępowanie sanacyjne. Dobierane są w zależności od stopnia zagrożenia egzekucją oraz nastawienia wierzycieli wobec koncepcji restrukturyzacji.

Przeprowadzenie restrukturyzacji wymaga wysiłku od dłużnika, który musi przygotować wiarygodne i spójne propozycje układowe, a także przekonać do nich swoich wierzycieli oraz sąd. Profesjonalne doradztwo prawne i należyte przygotowanie propozycji układowych stanowi często o sukcesie całego postępowania.

Prawnicy Kancelarii Zimmerman i Wspólnicy wielokrotnie doradzali wierzycielom w toku upadłości układowej, którą pod nowymi przepisami zastąpiło właśnie prawo restrukturyzacyjne Nasz zespół uczestniczył w głosowaniach na zgromadzeniach wierzycieli, pomagał negocjować warunki układu, wspierał dłużników i wierzycieli w negocjacjach skutkujących uratowaniem przedsiębiorstwa oraz zwiększeniem stopnia zaspokojenia wierzycieli.

W 2015 r., z udziałem wspólników Kancelarii Zimmerman i Wspólnicy powstał odrębny podmiot dedykowany restrukturyzacji przedsiębiorstw. Jest to Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A., uprawniona do świadczenia usług doradcy restrukturyzacyjnego oraz do pełnienia funkcji zarządcy, nadzorcy oraz nadzorcy układu w postępowaniach restrukturyzacyjnych, jak i syndyka w postępowaniach upadłościowych. 

Czytaj dalej
Piotr Zimmerman
Radca prawny, Starszy Wspólnik

p.zimmerman@zimmerman.com.pl

Postępowanie egzekucyjne

Egzekucja wierzytelności jest niezwykle istotnym elementem obrotu gospodarczego. Najczęściej zaczyna się od wygranej w sporze sądowym, ale największe problemy pojawiają się na etapie zaspokojenia roszczenia. Często konieczna jest walka z dłużnikiem, kluczowe okazuje się też dobre zabezpieczenie roszczeń tak, aby dłużnik nie zdążył ukryć lub pozbyć się majątku. Nierzadko dochodzi się roszczeń od osób trzecich, które w tym wyzbywaniu się majątku uczestniczyły (np. za pomocą skargi pauliańskiej). Ta dziedzina prawa wymaga dużej wiedzy i pomysłowości oraz cierpliwości.

Prawnicy z Kancelarii Zimmerman i Wspólnicy pod kierunkiem mec. Bartosza Sierakowskiego prowadzą wyspecjalizowaną praktykę w zakresie postępowania egzekucyjnego. Naszym Klientom oferujemy doradztwo prawne na wszystkich etapach postępowania egzekucyjnego i postępowania zabezpieczającego oraz w toku sporów sądowych z powództwa przeciwegzekucyjnego. Nasi specjaliści doradzają dłużnikom, przeciwko którym prowadzona jest egzekucja sądowa lub administracyjna, a także wierzycielom, którzy poszukują zaspokojenia swoich roszczeń przy wykorzystaniu dopuszczalnych środków przymusu. Zapewnienie prawidłowego przebiegu egzekucji, leży bowiem w interesie wszystkich uczestników postępowania.

Nasz zespół dysponuje dużym doświadczeniem w toku postępowań egzekucyjnych prowadzonych przeciwko naszym klientom, które to postępowania wymagają szybkich reakcji na działania organów egzekucyjnych i wierzycieli oraz wyboru optymalnych i dopuszczalnych metod zmierzających do ochrony słusznych praw dłużnika. Nasz zespół analizuje przebieg postępowania już od etapu nadania klauzuli wykonalności przeciwko dłużnikowi. Nasze działania obejmują przede wszystkim zaskarżanie bezprawnych czynności egzekucyjnych oraz udział w tych czynnościach, a także sporządzanie pism w zakresie nadzoru judykacyjnego, administracyjnego lub samorządowego nad komornikiem.

Doradzamy również wierzycielom w zakresie wyboru optymalnego środka egzekucyjnego, co obejmuje zarówno najbardziej popularne sposoby egzekucji, jak np. egzekucja z rachunku bankowego, ale również skomplikowaną egzekucję przez sprzedaż przedsiębiorstwa w całości oraz przez zarząd przymusowy. Pomagamy także poszkodowanym wierzycielom dewelopera w odzyskaniu zainwestowanych środków przy użyciu narzędzi prawa egzekucyjnego, wszędzie tam gdzie nie doszło o wszczęcia postępowania upadłościowego czy restrukturyzacyjnego.  

Oferujemy również wsparcie prawne dla podmiotów, których prawa zostały naruszone w toku postępowania egzekucyjnego, poprzez analizę stanu faktycznego, wybór odpowiedniego środka ochrony oraz przygotowanie skargi na czynności komornika lub powództwa przeciwegzekucyjnego.

Kancelaria Zimmerman i Wspólnicy oferuje także sporządzanie opinii prawnych dotyczących potencjalnej odpowiedzialności organów egzekucyjnych lub Skarbu Państwa za szkody wywołane prowadzeniem egzekucji w sposób niezgodny z przepisami.  

Zakres usług Kancelarii Zimmerman i Wspólnicy obejmuje także doradztwo i wsparcie prawne w przypadku podejmowania przez organy egzekucyjne czynności niedopuszczalnych, sprzecznych z przepisami prawa upadłościowego i prawa restrukturyzacyjnego. 

✓     Nasz zespół posiada bogate doświadczenie w zakresie przeciwdziałania negatywnym skutkom czynności organów egzekucyjnych, podejmowanych po ogłoszeniu upadłości lub otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego, poprzez sporządzanie skutecznych skarg na czynności komornika oraz bezpośredni kontakt z organem egzekucyjnym. 

✓     Nasi prawnicy wielokrotnie powstrzymywali egzekucję nieprawidłowo skierowaną do majątku dłużnika. W przypadku dokonania zajęć składników majątku z naruszeniem przepisów o upadłości lub restrukturyzacji doradzamy, w jakiś sposób doprowadzić do ich przekazania dłużnikowi przez organ egzekucyjny.

Czytaj dalej

Prawo spółek

Kancelaria Zimmerman i Wspólnicy świadczy usługi z zakresu prawa spółek i szeroko pojętego prawa korporacyjnego. Zakładamy, likwidujemy (także pełniąc funkcję likwidatorów), przekształcamy i łączymy spółki prawa handlowego. Budujemy struktury polskich i międzynarodowych grup kapitałowych, opracowujemy strategie ochrony grup kapitałowych na wypadek niewypłacalności. Doradzamy w fuzjach i przejęciach spółek, restrukturyzujemy holdingi i ich części. Zapewniamy pełną obsługę prawną w zakresie zgromadzeń wspólników, walnych zgromadzeń akcjonariuszy. Przygotowujemy projekty uchwał i protokołów, zapewniamy rejestrację stosownych zmian w rejestrze przedsiębiorców KRS. Pomagamy rozwiązywać spory w ramach spółki.

Kancelaria Zimmerman i Wspólnicy prowadzi doradztwo prawne dla klientów polskich i zagranicznych, z sukcesem koordynujemy transakcje na poziomie międzynarodowym. Inwestorom zagranicznym oferujemy pomoc w wyborze optymalnej formy prowadzenia i rozwijania działalności w kraju oraz pełną obsługę prawną inwestycji.

Poniżej prezentujemy wybrane doświadczenie zespołu naszej kancelarii:

 • przeprowadzenie procesu połączenia polskich spółek z grupy kapitałowej wiodącego europejskiego producenta statków powietrznych
 • likwidacja polskiej spółki jednego z czołowych producentów elektroniki użytkowej
 • wielokrotne uczestnictwo w międzynarodowych transakcjach fuzji i przejęć dotyczących m.in. sieci hipermarketów, stacji serwisowych pojazdów
 • udział w procesach likwidacji sieci producenta aparatów słuchowych
 • doradztwo liczącej się na rynku brytyjskim sieci składów budowlanych w  zakresie przeniesienia swej działalności do Polski, zaś księgowości do Szwajcarii
 • reprezentowanie sprzedającego jednej z największych w Polsce firm zajmujących się tworzeniem i handlem oprogramowaniem
 • doradztwo wiodącej w Polsce sieci sklepów wielkopowierzchniowych w zakresie restrukturyzacji części spółek z grupy kapitałowej
Czytaj dalej

Spory sądowe

Duża część aktywności prawniczej skupia się na sporach sądowych. Wysoki poziom specjalizacji pozwala na skuteczniejsze dochodzenie roszczeń np. ze skargi pauliańskiej czy występowaniem z roszczeniami odszkodowawczymi. Jeżeli chcemy uzyskać zaspokojenie wierzytelności lub wręcz przeciwnie szukamy ochrony przed roszczeniami innych osób, wsparcie dobrych prawników jest kluczowe dla powodzenia naszych planów.

Praktyka Kancelarii Zimmerman i Wspólnicy obejmuje prowadzenie sporów sądowych, administracyjnych oraz sądowo-administracyjnych. Oferujemy profesjonalną pomoc procesową na najwyższym poziomie.

✓     Nasze doświadczenie obejmuje uczestnictwo w procesach z tzw. skarg pauliańskich wnoszonych zarówno w toku postępowania upadłościowego, jak i poza nim, w oparciu o regulacje Kodeksu cywilnego.

✓     Prowadzimy procesy odszkodowawcze przeciwko syndykom masy upadłości z tytułu szkód wyrządzonych nienależytym prowadzeniem postępowań upadłościowych.

✓     Nasz zespół broni syndyków przed niesłusznymi roszczeniami odszkodowawczymi z tego tytułu.

✓     Reprezentujemy naszych klientów przed Sądem Najwyższym oraz sądami wszystkich instancji w toku tzw. upadłościowych spraw zakazowych. Bronimy członków zarządu przed sankcją w postaci zakazu prowadzenia działalności gospodarczej z uwagi na spóźnione złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości.

✓     Odnosimy liczne sukcesy w postępowaniach sądowo-administracyjnych, w tym przed Naczelnym Sądem Administracyjnym. Doprowadziliśmy do uchylenia decyzji ustalających odpowiedzialność członków zarządu za wielomilionowe zobowiązania podatkowe upadłej spółki. Zajmujemy się także sprawami reprywatyzacyjnymi, w tym dotyczącymi gruntów warszawskich.

✓     Prowadzimy spory sądowe dotyczące procesów budowlanych, w tym kontraktów realizowanych w oparciu o umowy FIDIC. Uczestniczymy w toku tzw. procesów autostradowych. Reprezentujemy podwykonawców robót budowlanych w sporach sądowych przeciwko inwestorom. Doradzamy również inwestorom w zakresie ich odpowiedzialności za zobowiązania generalnego wykonawcy wobec podwykonawców.

✓     Do naszych osiągnięć zaliczamy doprowadzenie do zawarcia ugody w przedmiocie wielomilionowych roszczeń wynikających z bezskuteczności umowy o roboty budowlane w związku z ogłoszeniem upadłości likwidacyjnej zamawiającego

Czytaj dalej

Upadłość deweloperska

Upadłość deweloperska ma za zadanie łączyć troskę o interesy wierzycieli z dbaniem o klientów dewelopera – nabywców mieszkań. Dotychczas upadłość dewelopera oznaczała katastrofę dla jego klientów, którzy nie zdążyli podpisać aktów notarialnych. Teraz możliwe jest m.in. dokończenie inwestycji, zaspokojenie wierzycieli i jednocześnie przekazanie wybudowanych nieruchomości klientom przez syndyka.

Kancelaria Zimmerman i Wspólnicy świadczy pomoc prawną na wypadek niewypłacalności lub zagrożenia niewypłacalnością dewelopera – przedsiębiorcy, który w ramach prowadzonej działalności prowadzi inwestycje polegające na wybudowaniu budynku, a następnie wyodrębnianiu i sprzedaży mieszkań indywidualnym klientom. Nasi specjaliści zapewniają fachowe wsparcie zarówno dla deweloperów, jak i nabywców lokali.

Specjalizujemy się w doradztwie odnoszącym się do wszystkich przepisów o niewypłacalności dewelopera– dotyczy to regulacji obowiązujących od kwietnia 2012 r. (tzw. „stara upadłość deweloperska”), jak też nowych rozwiązań prawnych wprowadzonych ustawą Prawo restrukturyzacyjne. Nasz zespół posiada przekrojowe doświadczenie w prezentowanej specjalizacji. 

Doradzamy Klientom deweloperów w zakresie sposobów odzyskania zaangażowanych środków pieniężnych w sytuacjach, gdy firmy budowlane dopuszczają się zwłoki w wydaniu lokali. Służymy także pomocą, gdy postępowanie upadłościowe dewelopera nie doprowadzi do zaspokojenia roszczeń jego klientów, a realizacja praw nabywców nastąpić może wyłącznie w toku postępowania egzekucyjnego. Doradzamy także pozostałym wierzycielom deweloperów, takim jak: banki finansujące przedsięwzięcia deweloperskie czy podwykonawcy robót budowlanych, w zakresie sposobów ochrony ich praw w toku postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych prowadzonych wobec dewelopera. 

Nasi specjaliści doradzają także samym deweloperom, których sytuacja wskazuje na utratę zdolności do zaspokajania zobowiązań pieniężnych lub na ryzyko utraty takiej zdolności. Kancelaria Zimmerman i Wspólnicy świadczy usługi na etapie przygotowania dewelopera do postępowania upadłościowego lub postępowania restrukturyzacyjnego, poprzez analizę stanu ekonomicznego, przygotowanie dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosków w sądzie upadłościowym lub restrukturyzacyjnym oraz wybór optymalnego scenariusza postępowania i pozostałe czynności w toku procedury naprawy lub likwidacji przedsięwzięcia deweloperskiego.

Dzięki determinacji i zaangażowaniu możemy pochwalić się licznymi osiągnięciami, a wśród nich m.in.:

✓    Doradzaliśmy grupie banków w toku postępowania upadłościowego spółki deweloperskiej, realizującej w Trójmieście inwestycję budowlaną mieszkaniową o podwyższonym standardzie.

✓    Z sukcesem doradzaliśmy niedoszłym nabywcom lokali w jednej z warszawskich spółdzielni mieszkaniowych, wobec której ogłoszono upadłość likwidacyjną. Doprowadziliśmy do uzyskania przez spółdzielców tytułu do własności mieszkań, mimo iż przed kwietniem 2012 r. cel ten był zasadniczo niemożliwy w toku postępowania upadłościowego.

✓    Przeprowadziliśmy postępowanie naprawcze jednego z krakowskich deweloperów. W wyniku zawarcia układu spółka zrestrukturyzowała swój dług i powróciła na tory działalności gospodarczej, mogąc w ten sposób realizować wstrzymaną inwestycję.

✓    Odzyskaliśmy wpłacone przez naszych Klientów środki na rzecz jednego z poznańskich deweloperów jeszcze na etapie przed złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości.

✓    Doradzamy grupie poszkodowanych rodzin w uzyskaniu prawa własności mieszkań poprzez zawarcie tzw. układu likwidacyjnego.

Czytaj dalej
Piotr Zimmerman
Radca prawny, Starszy Wspólnik

p.zimmerman@zimmerman.com.pl

Upadłość konsumencka

Ta najprężniej rozwijająca się gałąź upadłości oferuje drugą szansę wszystkim, których przytłoczyły długi. Jej celem jest umożliwienie oddłużenia konsumentom i nowy start w życiu. Sądy i syndycy pomagają dłużnikom zacząć od nowa, jednocześnie dbając, by ten początek nie następował kosztem wierzycieli, gdyby upadłość wynikła z winy lub rażącego niedbalstwa dłużnika. Nie istnieją sytuacje bez wyjścia i upadłość konsumencka ma służyć właśnie znajdowaniu rozwiązań kłopotów z długami.

Upadłość konsumencka, jako instytucja prawa upadłościowego otrzymała nowe życie 31 grudnia 2014 roku, kiedy weszła w życie nowelizacja jej przepisów. W samym 2015 roku ogłoszono ponad 2100 upadłości konsumenckich, co w porównaniu do 60 ogłoszonych przez 5 lat obowiązywania poprzednich przepisów oznacza ogromny wzrost. W 2016 roku liczba ogłoszonych upadłości konsumenckich prawdopodobnie przekroczy 3000, a w kolejnych latach będzie nadal wzrastać.

Wiemy już, że upadłość konsumencka w nowym wydaniu działa i stanowi nieocenioną pomoc dla tysięcy zadłużonych konsumentów. Prawidłowo wykorzystana pozwala na całkowite oddłużenie się konsumenta i umożliwia powrót do normalności, bez egzekucji komorniczych i wiecznych walk z wierzycielami. Co więcej, pod pewnymi warunkami można uwolnić się także od długów z zamkniętej działalności gospodarczej. 

Jak działa upadłość konsumencka?

Niewypłacalny dłużnik składa wniosek, w którym przedstawia wszystkie okoliczności swojej niewypłacalności, wyjawia cały swój majątek i wskazuje wszystkich swoich wierzycieli. O ile do niewypłacalności nie doprowadził ani nie pogłębił jej w wyniku działań celowych albo rażącego niedbalstwa (np. podejmowania decyzji biznesowych, które nawet dla przeciętnego człowieka byłyby nieracjonalne), sąd ogłasza upadłość takiego konsumenta. Są oczywiście dodatkowe przesłanki negatywne upadłości konsumenckiej (powody oddalenia wniosku), np. sytuacja, w której konsument w okresie 10 lat przed zgłoszeniem wniosku o upadłość konsumencką miał obowiązek złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy, a tego nie zrobił w terminie. Większość z przesłanek negatywnych nie przekreśla jednak całkowicie szansy na upadłość. Dłużnika mogą ratować m.in. względy słuszności lub humanitarne przemawiające za przeprowadzeniem postępowania. Występowanie takich względów staramy się uzasadniać już we wniosku o ogłoszenie upadłości.

Celem upadłości konsumenckiej jest pomoc dłużnikowi i umożliwienie mu powrotu do normalnego życia, zaspokojenie wierzycieli jest drugorzędne. Niestety proces nie jest bezbolesny. Upadłość konsumencka to zasadniczo nadal upadłość likwidacyjna, czyli jej skutkiem jest likwidacja całego majątku dłużnika i przeznaczenie przez syndyka środków w ten sposób zebranych na spłatę wierzycieli. Przez okres postępowania (średnio 9-18 miesięcy) majątkiem dłużnika zarządza syndyk, a nie dłużnik (w takim samym stopniu jak komornik - zatem nie wszystko podlega zajęciu). Potem sąd ustala plan spłaty, trwający nie  dłużej niż 36 miesięcy, w którym to planie dłużnik jest zobowiązany do comiesięcznego spłacania określonych kwot na rzecz swoich wierzycieli. Co ważne, plan ten jest dostosowany do możliwości zarobkowych dłużnika, nie do wysokości pozostałych do spłaty długów. Niemniej myśląc o upadłości konsumenckiej musimy liczyć się ze stratą całego majątku i kilkoma latami ograniczenia w normlanym funkcjonowaniu. W zamian dostaniemy jednak uwolnienie od starych długów, mamy więc szansę po tym trudnym okresie wrócić do normalnego życia.

Co więcej, w myśl aktualnie obowiązujących przepisów, można ogłosić upadłość konsumencką osoby, która nie ma żadnego majątku, której nawet nie stać na pokrycie kosztów postępowania. W takim wypadku koszty przejmuje na siebie Skarb Państwa.

Co robimy?

✓     Analizujemy sytuację i pomagamy w wyborze najlepszego sposobu restrukturyzacji długów zarówno konsumenckich, jak i związanych z prowadzoną wcześniej działalnością gospodarczą.

✓    Pomagamy przygotować wniosek i wszystkie załączniki, identyfikujemy zagrożenia, wskazujemy sposoby naprawy sytuacji.

✓    Reprezentujemy w toku całego postępowania upadłościowego (ok. 9-18 miesięcy), pomagamy dogadać się z syndykami, pilnujemy prawidłowości przebiegu postępowania, dbamy o słuszny interes dłużnika (np. żeby nie zabrano mu więcej, niż jest prawnie dopuszczalne), sporządzamy odpowiednie pisma procesowe.

✓    Dzielimy się naszym doświadczeniem. Prowadzimy z powodzeniem już kilkadziesiąt, niekiedy bardzo skomplikowanych, spraw upadłości konsumenckich, doprowadzając do pozytywnego zakończenia kolejnych postępowań.

Czytaj dalej

Przygotowana likwidacja (pre-pack)

Jeżeli przedsiębiorca nie widzi szans na uratowanie swojej firmy samodzielnie i nie może porozumieć się z wierzycielami, ale ma inwestora, który chce mu pomóc, to może upaść w ramach przygotowanej likwidacji. Celem jest zaspokojenie wierzycieli w ramach upadłości, przy jednoczesnym uratowaniu przedsiębiorstwa dłużnika, które przejdzie w ręce inwestora.

Przygotowana likwidacja stanowi nowość na gruncie prawa polskiego, wyraźnie inspirowaną rozwiązaniami anglosaskimi, w których funkcjonuje pod nazwą pre-packaged bankruptcy (pre-pack). Przygotowana likwidacja polega na sprzedaży części, bądź całości przedsiębiorstwa dłużnika albo niektórych jego składników, na warunkach ustalonych wcześniej przez dłużnika i inwestora oraz zatwierdzonych przez sąd.

Jeszcze przed podjęciem czynności przed sądem, dłużnik rozpoczyna poszukiwania inwestora, gotowego na zakup jego majątku po ustalonej wcześniej cenie (ustalonej na podstawie wyceny przedsiębiorstwa). Następnie, do wniosku o ogłoszenie upadłości dołączony zostanie wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży przedsiębiorstwa. Uprawnionym do złożenia takiego wniosku jest każdy podmiot, któremu przepisy zezwalają na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości. Może to zatem zrobić sam dłużnik, ale wniosek ten może złożyć jego wierzyciel, który sam jest zainteresowany nabyciem przedsiębiorstwa. 

Wniosek zawierać musi również warunki sprzedaży i wskazywać przynajmniej cenę oraz nabywcę ustalonych składników. Do wniosku należy dołączyć również opis i oszacowanie wartości majątku nim objętego, wykonane przez osobę wpisaną na listę biegłych sądowych, co umożliwia sądowi przeanalizowanie proponowanej ceny i warunków sprzedaży. Sąd uwzględni wniosek jedynie wówczas, gdy uzgodniona cena sprzedaży będzie wyższa niż kwota, którą można by uzyskać w drodze przeprowadzenia postępowania upadłościowego, pomniejszona o koszty tego postępowania. Aby wynik tego badania był pozytywny, spełniony musi być warunek pełniejszego zaspokojenia wierzycieli niż poprzez likwidację majątku dłużnika według przepisów regulujących „tradycyjne” postępowanie upadłościowe. 

Ta forma likwidacji daje możliwość zachowania integralności przedsiębiorstwa dłużnika przy jednoczesnym uniknięciu niekorzystnych skutków upadłości, a wierzyciele zostaną zaspokojeni nieznacznie szybciej (procedura upadłości pozostanie taka sama), a przy tym nie będą obciążeni kosztami działania przedsiębiorstwa przez cały czas trwania postępowania upadłościowego. 

Co najważniejsze, przygotowana likwidacja pozwala na utrzymanie pracy przedsiębiorstwa dłużnika bowiem inwestor przejmuje je i operuje bez czekania na poszczególne fazy postępowania upadłościowego. Nabycie takie jest identyczne z nabyciem od syndyka czy komornika, czyli kupuje się przedsiębiorstwo bez długów. Wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży podlega rozpoznaniu jednocześnie z wnioskiem o ogłoszenie upadłości.

Czytaj dalej
Piotr Zimmerman
Radca prawny, Starszy Wspólnik

p.zimmerman@zimmerman.com.pl

Odpowiedzialność zarządu i reprezentantów

Z funkcją reprezentanta spółki (najczęściej członkowie zarządu) wiąże się też odpowiedzialność za długi, których spółka ta sama nie spłaciła. Ostrożne i skonsultowane ze specjalistami sprawowanie zarządu może ochronić przed odpowiedzialnością, która dotyczy nie tylko długów komercyjnych, ale także publicznoprawnych. Zachowanie się w obliczu problemów finansowych swojej firmy może prowadzić zarówno do pociągnięcia przez wierzycieli członków zarządów i reprezentantów do odpowiedzialności, jak i do ich obrony.

W polskim prawie istnieje kilka samodzielnych podstaw odpowiedzialności reprezentantów przedsiębiorców za długi kierowanych przez nich podmiotów. W szczególności dotyczy to członków zarządów spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółek akcyjnych. Jaka to odpowiedzialność i jak się przed nią bronić?

Pod rządami nowej ustawy Prawo Upadłościowe podstawowym przepisem regulującym możliwość pozywania członków zarządu (i innych reprezentantów) za długi ich firm jest art. 21 ust. 2 Prawa upadłościowego. Wszyscy reprezentanci przedsiębiorców odpowiadają solidarnie za długi prowadzonych przez nich firm za szkodę wyrządzoną wskutek niezłożenia przez nich wniosku o ogłoszenie upadłości lub otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego w terminie. Termin ten to 1 miesiąc od powstania stanu niewypłacalności. Co istotne z odpowiedzialności zwalania już złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości w tym terminie, natomiast w przypadku wniosków o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego reprezentanci są zwolnieni dopiero jeżeli w terminie miesiąca (od powstania stanu niewypłacalności) sąd otworzy postępowanie restrukturyzacyjne, czyli bardzo mało czasu.

Drugim podstawowym źródłem odpowiedzialności, tym razem już szczególnie dla członków zarządu spółek z ograniczoną odpowiedzialnością jest art. 299 Kodeksu spółek handlowych. W tym przypadku członkowie zarządu mogą uwolnić się od odpowiedzialności za długi spółki poprzez wykazanie, że złożyli wniosek o ogłoszenie upadłości w terminie (lub w tym czasie wydano postanowienie o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego); że nie złożenie wniosku w terminie nie nastąpiło z ich winy, albo że w wyniku nie złożenia wniosku w terminie wierzyciel nie poniósł szkody.

Dodatkowym źródłem odpowiedzialności za zobowiązania spółki, tym razem mającym zastosowanie wyłącznie do długów publicznoprawnych (podatki, składki na ZUS etc.) jest art. 116 Ordynacji Podatkowej. Przed tą odpowiedzialnością obronić można się wykazując złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości w wymaganym terminie, że nie złożenie w terminie nie nastąpiło z jego winy lub wskazując majątek Spółki, z którego możliwe jest wyegzekwowanie zaległości w znacznej części.

Do tego dochodzi zagrożenie odpowiedzialnością karną za niezłożenie wniosku o ogłoszenie upadłości w terminie (art. 596 Kodeksu spółek handlowych) czy selektywne zaspokajanie wierzycieli w obliczu niewypłacalności (art. 302 Kodeksu karnego), działanie na szkodę wierzycieli (art. 300, art. 301 Kodeksu karnego) oraz odpowiedzialność karno-skarbowa za uporczywe nieregulowanie zobowiązań podatkowych w terminie (art. 57 Kodeksu Karnego Skarbowego).

Jak więc widać, fakt piastowania funkcji reprezentanta przedsiębiorcy niesie ze sobą duże ryzyko w przypadku niewypłacalności kierowanego podmiotu. Konieczne jest należyte monitorowanie stanu własnej firmy oraz takie zabezpieczenie członków zarządu, by ewentualne kłopoty kierowanego przedsiębiorstwa nie przeniosły się na prywatne kłopoty reprezentantów. Można to osiągnąć zarówno zbilansowaną strukturą samej firmy jak i regularnym badaniem kondycji firmy. Szybka reakcja i wsparcie specjalistycznych prawników często stanowi jedyną barierę pomiędzy przejściowymi kłopotami a całkowitą katastrofą.

✓    Od wielu lat pomagamy chronić prywatne majątki członków zarządów spółek oraz innych reprezentantów poprzez prawidłowe wdrażanie instrumentów prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego.

✓    Doradzamy jak przywrócić stan wypłacalności podmiotów i uczymy na co zwracać uwagę jako oznaki problemów. Analizujemy stan firmy i przygotowujemy ochronę w ramach upadłości lub restrukturyzacji.

✓    Bronimy członków zarządów przed odpowiedzialnością za zobowiązania kierowanych przez nich podmiotów, w tym także w ramach wielopoziomowych strategii w ramach grup kapitałowych.

Czytaj dalej
Piotr Zimmerman
Radca prawny, Starszy Wspólnik

p.zimmerman@zimmerman.com.pl

Obsługa ogólno-korporacyjna

Funkcjonowanie spółki prawa handlowego wymaga dbałości o wiele wymogów prawnych, rachunkowych, podatkowych. Wsparcie specjalistów zmniejsza ryzyko pomyłki czy błędu, który może zagrozić firmie oraz ułatwia bieżące zarządzanie przedsiębiorstwem. Nawet niewielki wydatek na konsultację prawną może zwrócić się w przyszłości większym bezpieczeństwem lub stopniem zaspokojenia należności.

Każda spółka prawa handlowego potrzebuje regularnej obsługi korporacyjnej. Trzeba pamiętać o kadencyjności organów, terminach wygaśnięcia mandatów, prawidłowym zwoływaniu i odbywaniu posiedzeń zarządu i rady nadzorczej oraz zgromadzenia wspólników lub walnego zgromadzenia akcjonariuszy. Konieczna jest stała opieka na cyklicznymi działaniami spółki (przygotowywanie i zatwierdzanie sprawozdań), dbałość o przestrzeganie wszystkich wymogów jakie na przedsiębiorcę nakłada polskie prawo korporacyjne, w szczególności przepisy Kodeksu spółek handlowych czy Ustawy o rachunkowości. Należytą dbałość o formalną poprawność oraz uwzględnienie wszystkich szczegółów można polecić specjalistom, wówczas organy Spółki mają swobodę działania bez konieczności troski o miliony wymogów oraz z pewnością, że ich działania są zgodne z przepisami i nie narażają członków organów na odpowiedzialność ani nie zagrażają skuteczności ani ważności czynności. Także kontakty z Krajowym Rejestrem Sądowym wymagają dużej dbałości o przestrzeganie wymogów formalnych oraz obeznania z najnowszym orzecznictwem i stanowiskiem doktryny w licznych sytuacjach, gdzie przepisy nie są oczywiste. Nasza Kancelaria oferuje stałą obsługę korporacyjną i opiekę nad funkcjonowaniem wszystkich organów Spółki, która można rozszerzyć także na stałe doradztwo w zakresie podstawowych umów zawieranych w ramach funkcjonowania podmiotu oraz czynności zarządczych.

Kancelaria oferuje również pełne wsparcie w procesach przekształceń spółek, zakładania nowych podmiotów, wnoszenia przedsiębiorstwa aportem. Doradzamy grupom kapitałowym w wielowarstwowych przekształceniach i przygotowujemy strategię „uszytą na miarę” dla Klienta. Oferujemy opracowanie planów tworzenia i przekształcania spółek prawa handlowego w celu np. wprowadzenia oszczędności w ramach grup kapitałowych, zwiększenia bezpieczeństwa dla najcenniejszych składników majątku czy ochrony majątkowej właścicieli. Zakładamy spółki dla Klientów i dostosowujemy ich umowy tak, aby najskuteczniej zabezpieczały interes Klienta wobec np. inwestorów, podmiotów zewnętrznych, wierzycieli etc. Przeprowadzamy likwidacje wedle przepisów Kodeksu spółek handlowych, zapewniając na życzenie Klienta także funkcję likwidatora.

✓    Nasi prawnicy zajmowali się obsługą korporacyjną spółek prawa handlowego, fundacji z udziałem kapitału zagranicznego, grup kapitałowych.

✓    Przeprowadziliśmy wielopoziomowe przekształcenie dużej grupy kapitałowej z branży przemysłu lotniczego, obejmujące podział, łączenie i przekształcenie spółek.

✓    Przeprowadziliśmy likwidację dużego podmiotu produkującego niegdyś sprzęt elektroniczny w ramach procedury przejmowania marki przez inny podmiot i kończenia działalności poprzednich spółek. Zapewniliśmy funkcję likwidatora, który negocjował sprawne zakończenie działalności, rozliczenie i wyrejestrowanie podmiotu z rejestru przedsiębiorców.

Czytaj dalej

Obsługa przedsiębiorstw i transakcji

Rynek to nie tylko upadłości i restrukturyzacja. Świat żyje transakcjami. Należyte przygotowanie się do zawarcia umowy czy konsultacje przed podjęciem ważnej dla firmy decyzji mogą ochronić przed negatywnymi ich skutkami, gdyby okazało się, że z transakcją wiążą się jakieś problemy. Konieczna jest należyta weryfikacja planowanych działań, możliwość konsultacji bieżącej działalności z prawnikiem daje większe bezpieczeństwo.

Zawierając transakcję wszyscy myślą o sukcesie. To naturalne. Jednakże rozsądny przedsiębiorca powinien dbać o należyte zabezpieczenie swoich interesów zawsze, także kiedy nad jego biznesem świeci słońce i wszystko idzie świetnie. Nawet drobne czynności podjęte zawczasu mogą mieć kolosalne znaczenie. Należyte przygotowanie dokumentów transakcji przed jej przeprowadzeniem znacznie zmniejsza ryzyko negatywnych skutków związanych z tą transakcją w przyszłości. Prawnik specjalizujący się w prawie gospodarczym i upadłościowym jest w stanie szybko zidentyfikować potencjalne zagrożenia dla przedsiębiorcy w umowach i strukturach transakcji, umożliwiając podjęcie zawczasu działań zaradczych. Dotyczy to także należytego zabezpieczenia swych interesów na wypadek niewypłacalności lub upadłości kontrahenta.

Konsultowanie nowych projektów z doradcami prawnymi, choć od dawna stosowane na zachodzie, nie jest niestety jeszcze w Polsce powszechną praktyką, ze szkodą dla polskich przedsiębiorców.

Należyte przygotowanie dokumentów i zadbanie o ochronę własnych interesów na wypadek, gdyby transakcja nie powiodła się lub powstały problemy z jej realizacją jest nie tylko korzystniejsze, ale i dużo tańsze niż późniejsze korzystanie z usług prawników w celu rozwiązania powstałego już problemu.

W prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym o pozycji wierzyciela bardziej niż działania wierzyciela po ogłoszeniu upadłości czy otwarciu restrukturyzacji decydują środki zabezpieczające interesy tegoż wierzyciela, przedsięwzięte przed powstaniem stanu niewypłacalności – jeszcze na poziomie zawieranej transakcji. Odpowiednie zadbanie o swoje interesy może stanowić o zaspokojeniu całości swych wierzytelności w przypadku problemów finansowych drugiej strony.

✓     Doświadczenie naszych prawników obejmuje uczestnictwo w licznych procesach fuzji i przejęć oraz inwestycji w składniki majątku.

✓     Analizowaliśmy projektu umów pod kątem wytrzymałości na negatywne zdarzenia w życiu kontrahentów (stress-testy) oraz analizowaliśmy skuteczność ustanawianych zabezpieczeń.

✓     Uczestniczyliśmy w analizach typu due diligence weryfikując skuteczność zawartych umów i ustanowionych zabezpieczeń oraz bezpieczeństwo członków zarządów stron transakcji.

Czytaj dalej

Upadłość transgraniczna

Na podstawie polskich i unijnych przepisów można ogłosić upadłość przedsiębiorcy z jednego kraju UE w innym kraju, jeżeli tam znajduje się główny ośrodek prowadzenia działalności. Dłużnik, który ma majątek w wielu krajach może upaść w jednym z nich, ale wierzyciele mogą wnosić o prowadzenie wtórnych postępowań upadłościowych w pozostałych krajach. To bardzo delikatna sztuka godzenia różnych porządków prawnych i ochrony wierzycieli z wielu państw na raz.

Zespół Kancelarii Zimmerman i Wspólnicy swoją specjalizację rozciąga również na przeprowadzanie upadłości transgranicznej. Podstawową przesłanką stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady WE z nr 2015/848 z 20 maja 2015 r. jest wymóg, aby upadły dłużnik miał główny ośrodek podstawowej działalności (tzw. COMI – centre of main interests) w danym państwie członkowskim. W większości przypadków jest to miejsce tożsame ze statutową siedzibą lub miejscem stałego zamieszkania, jednak naszej praktyce nie są obce odmienne rozwiązania.

W sytuacji, gdy sąd innego państwa członkowskiego, niż mieszczące siedzibę statutową przedsiębiorcy uzna, że to na jego terenie mieści się główny ośrodek podstawowej działalności, może wszcząć i prowadzić postępowanie upadłościowe. Sąd przeprowadza wtedy postępowanie według przepisów własnego państwa, a nie państwa statutowej siedziby przedsiębiorcy.

Postępowanie jest automatycznie uznawane w pozostałych państwach członkowskich. Otrzymuje ono status głównego postępowania upadłościowego. Nie uniemożliwia to wierzycielom z innych państw dochodzić wszczęcia wtórnych postępowań upadłościowych w innych państwach. Dotyczyć mogą one jedynie majątku spółki zlokalizowanego w danym państwie. Postępowania te będą toczyć się pod prawem państwa ich wszczęcia, a także podlegać ograniczeniom w stosunku do postępowania głównego.

Nasz zespół dysponuje dużym doświadczeniem w zakresie wtórnych postępowań upadłościowych toczących się w stosunku do polskich przedsiębiorców, w sytuacji w której główne postępowanie upadłościowe wszczęto przed sądem państwa obcego.

✓    Nasi prawnicy uczestniczyli w jednych z pierwszych postępowań transgranicznych w Polsce, gdzie sąd państwa obcego orzekał o ogłoszeniu upadłości polskiej firmy.

✓    Doradzaliśmy w sprawie ogłoszenia upadłości wielkiego producenta sprzętu AGD, w sytuacji ogłoszenia przed sądem państwa obcego upadłości polskiej filii zagranicznego holdingu. 

✓    Uczestniczyliśmy we wtórnym postępowaniu upadłościowym toczącym się przed sądem polskim w stosunku do polskiego przedsiębiorcy, któremu sąd państwa obcego otworzył główne postępowanie upadłościowe.

Czytaj dalej
Piotr Zimmerman
Radca prawny, Starszy Wspólnik

p.zimmerman@zimmerman.com.pl