Home Home

Upadłość

Upadłość

Upadłość oznacza przejęcie całości zarządu nad majątkiem upadłego przez wyznaczonego przez sąd syndyka. Celem postępowania upadłościowego jest likwidacja (czyli zasadniczo sprzedaż) całego majątku dłużnika i przeznaczenie środków w ten sposób uzyskanych na zaspokojenie wierzycieli, wedle określonej w przepisach kolejności zaspokajania. Syndyk co do zasady nie powinien prowadzić przedsiębiorstwa upadłego, ale w szczególnych okolicznościach opisanych w ustawie może kontynuować działalność gospodarczą dłużnika, o ile służy to interesowi wierzycieli. Działania syndyka są nadzorowane przez wyznaczonego dla danej sprawy sędziego-komisarza. W toku postępowania upadłościowego wierzyciele mają wpływ na osobę (mogą go odwoływać) i działanie (mogą go kontrolować) syndyka poprzez Radę Wierzycieli, która może podejmować uchwały. Syndyk powinien jak najszybciej sprzedać majątek dłużnika i wypłacić środki wierzycielom, którzy zostali zweryfikowani w toku postępowania tj. wpisani na listę wierzycieli. Aby znaleźć się na liście wierzycieli, zasadniczo trzeba zgłosić swoją wierzytelność sędziemu-komisarzowi. Proces weryfikacji zgłoszeń uwzględnia także możliwości wniesienia sprzeciwów a następnie zażaleń na postanowienia sędziego-komisarza na treść listy, jeżeli nie jest on zgodny z wnioskiem danego wierzyciela. Wierzyciele zabezpieczeni rzeczowo (zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym, hipoteką, hipoteką morską, przewłaszczeniem na zabezpieczenie) na majątku upadłego dysponują szczególnymi uprawnieniami w zakresie zbywania przedmiotów zabezpieczenia przez syndyka tj. przysługuje im, uregulowane szczegółowo w Prawie Upadłościowym pierwszeństwo zaspokojenia ze środków uzyskanych ze zbycia składnika majątku, na którym mieli zabezpieczenie, przed pozostałymi wierzycielami. 

Piotr Zimmerman
Radca prawny, Starszy Wspólnik


Mateusz Medyński
Radca prawny, Wspólnik


Bartosz Sierakowski
Radca prawny, Wspólnik