Home Home

Upadłość

Upadłość

Upadłość oznacza przejęcie całości zarządu nad majątkiem upadłego przez wyznaczonego przez sąd syndyka. Celem postępowania upadłościowego jest likwidacja (czyli zasadniczo sprzedaż) całego majątku dłużnika i przeznaczenie środków w ten sposób uzyskanych na zaspokojenie wierzycieli, wedle określonej w przepisach kolejności zaspokajania. Syndyk co do zasady nie powinien prowadzić przedsiębiorstwa upadłego, ale w szczególnych okolicznościach opisanych w ustawie może kontynuować działalność gospodarczą dłużnika, o ile służy to interesowi wierzycieli. Działania syndyka są nadzorowane przez wyznaczonego dla danej sprawy sędziego-komisarza. W toku postępowania upadłościowego wierzyciele mają wpływ na osobę (mogą go odwoływać) i działanie (mogą go kontrolować) syndyka poprzez Radę Wierzycieli, która może podejmować uchwały. Syndyk powinien jak najszybciej sprzedać majątek dłużnika i wypłacić środki wierzycielom, którzy zostali zweryfikowani w toku postępowania tj. wpisani na listę wierzycieli. Aby znaleźć się na liście wierzycieli, zasadniczo trzeba zgłosić swoją wierzytelność sędziemu-komisarzowi. Proces weryfikacji zgłoszeń uwzględnia także możliwości wniesienia sprzeciwów a następnie zażaleń na postanowienia sędziego-komisarza na treść listy, jeżeli nie jest on zgodny z wnioskiem danego wierzyciela. Wierzyciele zabezpieczeni rzeczowo (zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym, hipoteką, hipoteką morską, przewłaszczeniem na zabezpieczenie) na majątku upadłego dysponują szczególnymi uprawnieniami w zakresie zbywania przedmiotów zabezpieczenia przez syndyka tj. przysługuje im, uregulowane szczegółowo w Prawie Upadłościowym pierwszeństwo zaspokojenia ze środków uzyskanych ze zbycia składnika majątku, na którym mieli zabezpieczenie, przed pozostałymi wierzycielami. 

Piotr Zimmerman
Radca prawny, Starszy Wspólnik


Bartosz Sierakowski
Radca prawny, Wspólnik