Home Home

Przygotowana likwidacja (pre-pack)

Przygotowana likwidacja (pre-pack)

Przygotowana likwidacja stanowi nowość na gruncie prawa polskiego, wyraźnie inspirowaną rozwiązaniami anglosaskimi, w których funkcjonuje pod nazwą pre-packaged bankruptcy (pre-pack). Przygotowana likwidacja polega na sprzedaży części, bądź całości przedsiębiorstwa dłużnika albo niektórych jego składników, na warunkach ustalonych wcześniej przez dłużnika i inwestora oraz zatwierdzonych przez sąd.

Jeszcze przed podjęciem czynności przed sądem, dłużnik rozpoczyna poszukiwania inwestora, gotowego na zakup jego majątku po ustalonej wcześniej cenie (ustalonej na podstawie wyceny przedsiębiorstwa). Następnie, do wniosku o ogłoszenie upadłości dołączony zostanie wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży przedsiębiorstwa. Uprawnionym do złożenia takiego wniosku jest każdy podmiot, któremu przepisy zezwalają na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości. Może to zatem zrobić sam dłużnik, ale wniosek ten może złożyć jego wierzyciel, który sam jest zainteresowany nabyciem przedsiębiorstwa. 

Wniosek zawierać musi również warunki sprzedaży i wskazywać przynajmniej cenę oraz nabywcę ustalonych składników. Do wniosku należy dołączyć również opis i oszacowanie wartości majątku nim objętego, wykonane przez osobę wpisaną na listę biegłych sądowych, co umożliwia sądowi przeanalizowanie proponowanej ceny i warunków sprzedaży. Sąd uwzględni wniosek jedynie wówczas, gdy uzgodniona cena sprzedaży będzie wyższa niż kwota, którą można by uzyskać w drodze przeprowadzenia postępowania upadłościowego, pomniejszona o koszty tego postępowania. Aby wynik tego badania był pozytywny, spełniony musi być warunek pełniejszego zaspokojenia wierzycieli niż poprzez likwidację majątku dłużnika według przepisów regulujących „tradycyjne” postępowanie upadłościowe. 

Ta forma likwidacji daje możliwość zachowania integralności przedsiębiorstwa dłużnika przy jednoczesnym uniknięciu niekorzystnych skutków upadłości, a wierzyciele zostaną zaspokojeni nieznacznie szybciej (procedura upadłości pozostanie taka sama), a przy tym nie będą obciążeni kosztami działania przedsiębiorstwa przez cały czas trwania postępowania upadłościowego. 

Co najważniejsze, przygotowana likwidacja pozwala na utrzymanie pracy przedsiębiorstwa dłużnika bowiem inwestor przejmuje je i operuje bez czekania na poszczególne fazy postępowania upadłościowego. Nabycie takie jest identyczne z nabyciem od syndyka czy komornika, czyli kupuje się przedsiębiorstwo bez długów. Wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży podlega rozpoznaniu jednocześnie z wnioskiem o ogłoszenie upadłości.

Piotr Zimmerman
Radca prawny, starszy wspólnik


Bartosz Sierakowski
Wspólnik, radca prawny, doradca restrukturyzacyjny