Aktualności

Home Home
16 - 11 - 2016

Wrogie przejęcia: CD Projekt woli dmuchać na zimne

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem autorstwa r. pr. Mateusza Medyńskiego dotyczącym uchwał, które mają być podjęte na Nadzwyczajnym Walnym  Zgromadzeniu Akcjonariuszy CD Projektu. Artykuł ukazazł się 15 listopada br. w dodatku do Dziennika Gazety Prawnej, Firma i Prawo. Pobierz.

Czytaj dalej
25 - 10 - 2016

Polacy mają nowy sposób na ucieczkę przed komornikiem. Proceder wzrasta lawinowo

Zliberalizowane przepisy o upadłości konsumenckiej z 2014 r. pomagają zadłużonym Polakom. Jednym z ekspertów wypowiadających się w tej kwestii jest r. pr. Mateusz Medyński.   Artykuł dostępny na INN Poland.

Czytaj dalej
18 - 10 - 2016

Upadłość konsumencka: szansa na życie bez długów, ale i wyjście ostateczne

„Wnioski o ogłoszenie upadłości konsumenckiej rozpatrywane pozytywnie wzrosły lawinowo. Średnio co miesiąc ogłasza się 200, do 250 upadłości i prawdopodobnie ta liczba będzie rosła” – mówi mec. Mateusz Medyński w wywiadzie dla Polskiego Radia.   Całość materiału dostępna tutaj.

Czytaj dalej
12 - 10 - 2016

Sądy rejestrowe żądają dwa razy tych samych informacji

„Osoby prawne, które zostają komplementariuszami w spółkach komandytowych, muszą dublować we wnioskach do KRS dane o składach zarządów. A to rodzi dodatkowe koszty”. Zapraszamy do lektury artykułu, który ukazał się w dzisiejszym wydaniu Dziennika Gazeta Prawna, wraz z komentarzem r. pr.…

Czytaj dalej
07 - 10 - 2016

Po uchwale SN: menedżer dwa razy się zastanowi, zanim opuści tonący okręt

Nasi eksperci, r. pr. Bartosz Sierakowski i aplikant radcowski Wiktor Danielak analizują najnowszą uchwałę Sądu Najwyższego z 28 września 2016r., która powinna być przestrogą dla każdego menedżera chcącego zbyt pochopnie uciec z bankrutującej firmy. Artykuł ukazał się 7 października br.…

Czytaj dalej
03 - 10 - 2016

Ku przestrodze menedżerom

Zapraszamy do lektury artykułu poświęconego nowej uchwale Sądu Najwyższego dotyczącej możliwości orzeczenia zakazu prowadzenia działalności gospodarczej dla byłego członka zarządu spółki z o.o. na wniosek jej wierzyciela, którą komentuje nasz ekspert: r.pr. Bartosz Sierakowski. Artykuł ukazał…

Czytaj dalej
03 - 10 - 2016

Nie opłaca się menadżerom odchodzić z bankrutującej firmy – precedensowa uchwała Sądu Najwyższego

Zapraszamy do lektury komentarza r.pr. Bartosza Sierakowskiego do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 28 września br. dotyczącej możliwości orzeczenia zakazu prowadzenia działalności gospodarczej wobec byłego członka zarządu spółki z o.o. na wniosek złożony przez wierzyciela takiej spółki. Artykuł…

Czytaj dalej
03 - 10 - 2016

Wniosek o zakaz działalności gospodarczej może zgłosić każdy wierzyciel

„Wniosek o zakaz działalności gospodarczej może zgłosić każdy wierzyciel, także ten, którego należność powstała po odejściu prezesa ze spółki”. Najnowszą uchwałę Sądu Najwyższego, kluczową dla przedsiębiorców z kłopotami finansowymi, analizuje Marek Domagalski w artykule, który ukazał się…

Czytaj dalej
30 - 09 - 2016

Gdy doj­dzie do ko­li­zji dwóch róż­nych wnio­sków

„W prak­ty­ce sy­tu­acje, gdy w sto­sun­ku do te­go sa­me­go przed­się­bior­cy zło­żo­ne zo­sta­ły wnio­ski za­rów­no o re­struk­tu­ry­za­cję, jak i o upa­dłość, są moż­li­we. Py­ta­nie, któ­ry z nich ma pierw­szeń­stwo…” – r. pr. Bar­to­sz Sie­ra­kow­ski i apli­kan­t rad­cow­ski Wik­to­r Da­nie­la­k…

Czytaj dalej
29 - 09 - 2016

Nie­zgło­sze­nie wnio­sku o ogło­sze­nie upa­dło­ści wbrew obo­wiąz­ko­wi ja­ko ne­ga­tyw­na prze­słan­ka ogło­sze­nia upa­dło­ści kon­su­menc­kiej.

"Nie­zgło­sze­nie wnio­sku o ogło­sze­nie upa­dło­ści wbrew obo­wiąz­ko­wi ja­ko ne­ga­tyw­na prze­słan­ka ogło­sze­nia upa­dło­ści kon­su­menc­kiej" to artykuł naszych ekspertów - Ma­te­usza Me­dyń­skie­go, Bar­ba­ry Sz­czep­kow­skiej i Kon­ra­da Fo­ry­sia­ka, opublikowany na ła­mach kwar­tal­ni­ka…

Czytaj dalej