Aktualności

Home Home
03 - 10 - 2016

Nie opłaca się menadżerom odchodzić z bankrutującej firmy – precedensowa uchwała Sądu Najwyższego

Zapraszamy do lektury komentarza r.pr. Bartosza Sierakowskiego do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 28 września br. dotyczącej możliwości orzeczenia zakazu prowadzenia działalności gospodarczej wobec byłego członka zarządu spółki z o.o. na wniosek złożony przez wierzyciela takiej spółki. Artykuł…

Czytaj dalej
03 - 10 - 2016

Wniosek o zakaz działalności gospodarczej może zgłosić każdy wierzyciel

„Wniosek o zakaz działalności gospodarczej może zgłosić każdy wierzyciel, także ten, którego należność powstała po odejściu prezesa ze spółki”. Najnowszą uchwałę Sądu Najwyższego, kluczową dla przedsiębiorców z kłopotami finansowymi, analizuje Marek Domagalski w artykule, który ukazał się…

Czytaj dalej
30 - 09 - 2016

Gdy doj­dzie do ko­li­zji dwóch róż­nych wnio­sków

„W prak­ty­ce sy­tu­acje, gdy w sto­sun­ku do te­go sa­me­go przed­się­bior­cy zło­żo­ne zo­sta­ły wnio­ski za­rów­no o re­struk­tu­ry­za­cję, jak i o upa­dłość, są moż­li­we. Py­ta­nie, któ­ry z nich ma pierw­szeń­stwo…” – r. pr. Bar­to­sz Sie­ra­kow­ski i apli­kan­t rad­cow­ski Wik­to­r Da­nie­la­k…

Czytaj dalej
29 - 09 - 2016

Nie­zgło­sze­nie wnio­sku o ogło­sze­nie upa­dło­ści wbrew obo­wiąz­ko­wi ja­ko ne­ga­tyw­na prze­słan­ka ogło­sze­nia upa­dło­ści kon­su­menc­kiej.

"Nie­zgło­sze­nie wnio­sku o ogło­sze­nie upa­dło­ści wbrew obo­wiąz­ko­wi ja­ko ne­ga­tyw­na prze­słan­ka ogło­sze­nia upa­dło­ści kon­su­menc­kiej" to artykuł naszych ekspertów - Ma­te­usza Me­dyń­skie­go, Bar­ba­ry Sz­czep­kow­skiej i Kon­ra­da Fo­ry­sia­ka, opublikowany na ła­mach kwar­tal­ni­ka…

Czytaj dalej
27 - 09 - 2016

Restrukturyzacja firm w oparciu o nowe przepisy – wnioski z rynkowego case study

26 października 2016 r. odbędzie się ogólnopolska konferencja pt. „Restrukturyzacja firm w oparciu o nowe przepisy – wnioski z rynkowego case study”. W gronie prelegentów znajdują się nasi eksperci: r.pr. Piotr Zimmerman i r.pr. Bartosz Sierakowski. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie: http://businessoption.pl/index.php/program-14

Czytaj dalej
20 - 09 - 2016

Upadłość wspólnika spółki jawnej a dalsze istnienie spółki i odpowiedzialność za nowopowstałe zobowiązania

Zapraszamy do lektury artykułu naszych ekspertów - mec. Mateusza Medyńskiego i Norberta Frosztęgi w Monitorze Bankowym, ukazującym analizę wpływu wszczęcia postępowania upadłościowego wobec wspólnika spółki jawnej na byt prawny, ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności upadłego za zobowiązania…

Czytaj dalej
20 - 09 - 2016

Gdy adwokat jest bardzo uparty

"Tylko wyjątkowo można obciążyć stronę znacznymi kosztami za niewłaściwą strategię procesową jej pełnomocnika" - to orzeczenie Sądu Okręgowego w Szczecinie w sprawie przeciwko Skarbowi Państwa oraz komendantowi wojewódzkiemu policji w S. o zapłatę ponad 123 tys. zł tytułem zadośćuczynienia…

Czytaj dalej
13 - 09 - 2016

Nowe zasady w obrocie ziemią rolną przeorały pole upadłości i restrukturyzacji

Obowiązujące od 30 kwietnia br. ograniczenia w obrocie ziemią rolną mocno komplikują przebieg postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych. Chodzi o ograniczenia wprowadzone ustawą z 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o…

Czytaj dalej
13 - 09 - 2016

Ustawa o ziemi rolnej przeorała pole syndykom

Ograniczenia w sprzedaży nieruchomości rolnych znacznie skomplikowały przebieg postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych. Problem uwidacznia się z każdym dniem. Zapraszamy do lektury całości artykułu, wraz z komentarzem naszego eksperta - r. pr. Bartosza Sierakowskiego. Artykuł…

Czytaj dalej
05 - 09 - 2016

Pre-pack - przygotowana likwidacja w postępowaniu upadłościowym

"Dzięki nowej instytucji przygotowanej likwidacji, postępowanie upadłościowe jest znacznie szybsze i tańsze, a przedsiębiorstwo może nadal funkcjonować w obrocie gospodarczym"- piszą nasi eksperci - Mateusz Medyński i Norbert Frosztęga - w artykule dla dziennika Rzeczpospolita. Zapraszamy…

Czytaj dalej