Aktualności

Home Home

Gdy doj­dzie do ko­li­zji dwóch róż­nych wnio­sków

30 - 09 - 2016
Ewa Gajewska
PR Manager


Kategorie:

Kancelaria w mediach

„W prak­ty­ce sy­tu­acje, gdy w sto­sun­ku do te­go sa­me­go przed­się­bior­cy zło­żo­ne zo­sta­ły wnio­ski za­rów­no o re­struk­tu­ry­za­cję, jak i o upa­dłość, są moż­li­we. Py­ta­nie, któ­ry z nich ma pierw­szeń­stwo…” – r. pr. Bar­to­sz Sie­ra­kow­ski i apli­kan­t rad­cow­ski Wik­to­r Da­nie­la­k wyjaśniają co się dzieje gdy dochodzi do kolizji dwóch różnych wniosków. Artykuł opu­bli­ko­wa­ny na ła­mach Ty­god­ni­ka Ga­ze­ta Praw­na uka­zu­ją­ce­go się w piąt­ki wraz z Dzien­ni­kiem Ga­ze­ta Praw­na

Zapraszamy do lektury!

Pobierz.