Aktualności

Home Home

Ko­men­tarz prak­tycz­ny do usta­wy Pra­wo re­struk­tu­ry­za­cyj­ne

17 - 10 - 2017
Ewa Gajewska
PR Manager


Kategorie:

Publikacje

In­for­mu­je­my, że w lipcu 2017 r. uka­zał się ko­men­tarz au­tor­stwa eks­per­tów: Piotr Zim­mer­man, Pa­tryk Fi­li­piak, Bar­tosz Sie­ra­kow­ski, An­na Mi­chal­ska. Pu­bli­ka­cja ma cha­rak­ter prak­tycz­ny, skie­ro­wa­na jest do przed­się­bior­ców oraz prak­ty­ków re­struk­tu­ry­za­cji.

Pu­bli­ka­cja za­wie­ra treść no­wej usta­wy z ko­men­ta­rzem do prze­pi­sów. Po­ru­sza za­gad­nie­nia do­ty­czą­ce: 

  • prze­pi­sów ogól­nych i szcze­gól­nych o po­stę­po­wa­niach re­struk­tu­ry­za­cyj­nych i ich skut­kach,
  • prze­pi­sów z za­kre­su mię­dzy­na­ro­do­we­go po­stę­po­wa­nia re­struk­tu­ry­za­cyj­ne­go,
  • odręb­ne­go po­stę­po­wa­nia re­struk­tu­ry­za­cyj­ne­go,
  • prze­pi­sów kar­nych.

Książ­ka do na­by­cia m.in. na stro­nie in­ter­ne­to­wej wy­daw­cy: INFOR SKLEP.