Aktualności

Home Home

Nie­zgło­sze­nie wnio­sku o ogło­sze­nie upa­dło­ści wbrew obo­wiąz­ko­wi ja­ko ne­ga­tyw­na prze­słan­ka ogło­sze­nia upa­dło­ści kon­su­menc­kiej.

29 - 09 - 2016
Piotr Zimmerman
Starszy partner,
radca prawny,
doradca restrukturyzacyjny


piotr.zimmerman@zimmerman.com.pl

Kategorie:

Kancelaria w mediach

"Nie­zgło­sze­nie wnio­sku o ogło­sze­nie upa­dło­ści wbrew obo­wiąz­ko­wi ja­ko ne­ga­tyw­na prze­słan­ka ogło­sze­nia upa­dło­ści kon­su­menc­kiej" to artykuł naszych ekspertów - Ma­te­usza Me­dyń­skie­go, Bar­ba­ry Sz­czep­kow­skiej i Kon­ra­da Fo­ry­sia­ka, opublikowany na ła­mach kwar­tal­ni­ka Do­rad­ca Re­struk­tu­ry­za­cyj­ny nr 5.

Zapraszamy do lektury!