Aktualności

Home Home

Piotr Zim­mer­man ko­men­tu­je de­cy­zję DGA o uchro­nie­niu przed ban­kruc­twem fir­my, w któ­rej prze­pro­wa­dza sa­na­cję.

12 - 06 - 2017
Piotr Zimmerman
Starszy partner,
radca prawny,
doradca restrukturyzacyjny


piotr.zimmerman@zimmerman.com.pl

Kategorie:

Kancelaria w mediach

Ar­ty­kuł w Pul­sie Bi­zne­su: DGA ry­zy­ku­je wła­sny mi­lion zło­tych, że­by uchro­nić przed ban­kruc­twem fir­mę, w któ­rej prze­pro­wa­dza sa­na­cję. Pie­nią­dze są prze­zna­czo­ne na ra­to­wa­nie MMS przed ko­niecz­no­ścią zło­że­nia wnio­sku o umo­rze­nie po­stę­po­wa­nia sa­na­cyj­ne­go i ogło­sze niem upa­dło­ści. Piotr Zim­mer­man uwa­ża, że «nie ma tu kon­flik­tu in­te­re­sów, bo za­rów­no za­rząd­ca, jak i dłuż­nik dzia­ła­ją w tym sa­mym ce­lu — przy­ję­cia i wy­ko­na­nia pla­nu re­struk­tu­ry­za­cyj­ne­go». Je­go zda­niem, udział za­rząd­cy w re­struk­tu­ry­za­cji po­ka­zu­je wie­rzy­cie­lom i kon­tra­hen­tom je­go sil­ną wia­rę w po­wo­dze­nie re­struk­tu­ry­za­cji. A to też po­win­no uła­twić im de­cy­zję o po­par­ciu dla pla­nu re­struk­tu­ry­za­cyj­ne­go i pro­po­zy­cji ukła­do­wych. Ar­ty­kuł do­stęp­ny tu­taj.