Aktualności

Home Home

Po­stę­po­wa­nie re­struk­tu­ry­za­cyj­ne wo­bec de­we­lo­pe­rów.

18 - 12 - 2015
Piotr Zimmerman
Starszy partner,
radca prawny,
doradca restrukturyzacyjny


piotr.zimmerman@zimmerman.com.pl

Kategorie:

Kancelaria w mediach

Negatywne doświadczenia w stosowaniu przepisów regulujących tzw. upadłość deweloperską potwierdzają, że pomimo starań ustawodawcy obecna regulacja nie spełnia swojej podstawowej funkcji - nie zapewnia należytej ochrony praw nabywców lokali mieszkalnych i domów jednorodzinnych w razie ogłoszenia upadłości dewelopera. Nowa usta­wa Pra­wo re­struk­tu­ry­za­cyj­ne wpro­wa­dza m.in. no­we za­sa­dy po­stę­po­wa­nia wo­bec de­we­lo­pe­ra nie­wy­pła­cal­ne­go lub za­gro­żo­ne­go upa­dło­ścią. Wię­cej na ten te­mat znaj­dą Pań­stwo w pu­bli­ka­cji Pio­tra Zim­mer­ma­na oraz Bar­to­sza Sie­ra­kow­skie­go "Po­stę­po­wa­nie re­struk­tu­ry­za­cyj­ne wo­bec de­we­lo­pe­rów", któ­ra uka­za­ła się w Mo­ni­to­rze Pra­wa Ban­ko­we­go nr 12/2015. Postępowanie restrukturyzacyjne wobec deweloperów