Aktualności

Home Home

Przewłaszczenie na zabezpieczenie a upadłość

10 - 01 - 2022
Ewa Gajewska
PR Manager


Kategorie:

Publikacje

Instytut Wymiaru Sprawiedliwości opublikował opracowanie naukowe autorstwa mec. Bartosza Sierakowskiego pod tytułem „Wyłączenie z masy upadłości przedmiotu przewłaszczenia na podstawie przepisów art. 70–74 w zw. z art. 91 Prawa upadłościowego”.

„Przedmiotem niniejszej pracy naukowo-badawczej jest instytucja wyłączenia mienia z masy upadłości w odniesieniu do składników majątkowych będących przedmiotem umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie. Przez pojęcie „składniki majątkowe” rozumie się zarówno rzeczy (ruchomości i nieruchomości), jak i prawa majątkowe, w szczególności wierzytelności. By dokonać prawidłowej analizy zagadnienia ujętego w temacie niniejszej pracy, w pierwszej kolejności konieczne jest scharakteryzowanie pojęć relewantnych dla omawianej problematyki, tj. instytucji masy upadłości, charakteru prawnego roszczenia o wyłączenie z masy upadłości oraz omówienie cech charakterystycznych dla umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie. Ostatnie z ww. zagadnień mają charakter stricte cywilistyczny, jednak ich analiza jest konieczna, ponieważ dopiero jej przeprowadzenie pozwala ocenić takie kwestie, jak: status prawnorzeczowy przedmiotu przewłaszczenia z perspektywy powierzającego (jako przyszłego upadłego) i powiernika (jako przyszłego upadłego) oraz moment powstania i charakter prawny roszczenia o zwrotne przeniesienie własności. Te ostatnie elementy są z kolei kluczowe dla dokonania prawidłowej oceny skutków prawnych ogłoszenia upadłości jednej lub obu stron umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie, w szczególności dla udzielenia odpowiedzi na pytanie, czy podmiotom posiadającym roszczenia wynikające z umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie przysługuje prawo żądania wyłączenia przedmiotu zabezpieczenia z masy upadłości”.

Pełne opracowanie znajdą Państwo TUTAJ.