Aktualności

Home Home

Wpływ układu na zakres odpowiedzialności współdłużników

19 - 10 - 2023
Ewa Gajewska
PR Manager


Kategorie:

Kancelaria w mediach

Na łamach najnowszego wydania kwartalnika naukowego „Doradca restrukturyzacyjny” ukazał się artykuł autorstwa mec. Norberta Frosztęgi omawiający zagadnienia dotyczące wpływu układu na zakres odpowiedzialności współdłużników.  

"Głównym celem wszystkich postępowań restrukturyzacyjnych jest uniknięcie ogłoszenia upadłości dłużnika przez umożliwienie mu restrukturyzacji w drodze zawarcia układu z wierzycielami (art. 3 ust. 1 p.r.). Każde postępowanie restrukturyzacyjne zmierza zatem do zawarcia układu, dzięki któremu w różny sposób doprowadzić można do restrukturyzacji zadłużenia objętego układem (np. rozłożenie na raty, karencja w spłacie, częściowe umorzenie, konwersja na udziały lub akcje). Samo przyjęcie i zatwierdzenie układu nie ma jednak jeszcze definitywnego wpływu na zobowiązania dłużnika, a przy tym w zasadzie nie ogranicza wierzycieli w dochodzeniu zaspokojenia z przedmiotu zabezpieczenia, jeśli stanowi on własność innego podmiotu niż dłużnik. Skutki tych zdarzeń można sprowadzić do stwierdzenia, iż wierzyciele1 obdarzyli dłużnika wystarczającym kredytem zaufania co do zaproponowanych przez niego możliwości zaspokojenia ich zobowiązań, a sąd nie dopatrzył się przy tym przeszkód, które czyniłyby zatwierdzenie takiego układu niedopuszczalnym (zob. art. 165 p.r.). Fazę wykonawczą układu (a więc od momentu prawomocnego zatwierdzenia do stwierdzenia wykonania układu przez sąd) cechują tymczasowość i warunkowość dokonanych z wierzycielami ustaleń, tzn. o ile dłużnik będzie wykonywał układ zgodnie z jego postanowieniami, o tyle żaden z wierzycieli nie będzie mógł egzekwować swojej wierzytelności w innym zakresie, aniżeli wynika to z układu2 . Dopiero zaś wykonanie w pełni postanowień układu pozwoli na twierdzenie, że wierzytelności zostały ostatecznie zrestrukturyzowane. Wyodrębnienie poszczególnych faz związanych z konstytuowaniem się układu ma znaczenie dla ustalenia wpływu układu na odpowiedzialność samego dłużnika, jak i podmiotów zabezpieczających zobowiązania układowe. W ramach niniejszej publikacji poddano analizie wybrane zagadnienia ze sfery oddziaływania układu na prawa wierzycieli do zaspokojenia się z majątku zabezpieczycieli, tj. podmiotów trzecich, które udzieliły różnego rodzaju zabezpieczeń wierzytelności objętych układem w ramach postępowania restrukturyzacyjnego dłużnika."

Szczegóły dotyczące prenumeraty znajdą Państwo TUTAJ.