Aktualności

Home Home

Zmiany prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego a praktyki kredytowania w bankach

13 - 03 - 2017
Piotr Zimmerman
Starszy partner,
radca prawny,
doradca restrukturyzacyjny


piotr.zimmerman@zimmerman.com.pl

Kategorie:

Wydarzenia

Zapraszamy na warsz­ta­t „Zmia­ny pra­wa re­struk­tu­ry­za­cyj­ne­go i upa­dło­ścio­we­go a prak­ty­ki kre­dy­to­wa­nia w ban­ka­ch", który po­pro­wa­dzą 27-28 mar­ca br. mec Piotr Zim­mer­man, Bar­ba­ra Te­is­sey­re i dr Krzysz­tof Czer­kas. Ce­lem warsz­ta­tu jest prze­ka­za­nie je­go uczest­ni­kom wie­dzy po­zwa­la­ją­cej na:
  • Peł­ną orien­ta­cję nt. moż­li­wo­ści, re­struk­tu­ry­za­cji, ja­kie przy­no­szą ostat­nie zmia­ny pra­wa
  • Na­by­cie wie­dzy, jak oce­niać pro­gram re­struk­tu­ry­za­cji dłuż­ni­ka
  • Po­zna­nie skut­ków dla in­sty­tu­cji fi­nan­so­wej zwią­za­nych z dzia­ła­nia­mi re­struk­tu­ry­za­cyj­ny­mi w tym po­dat­ko­we skut­ki dzia­łań re­struk­tu­ry­za­cyj­nych.
Sz­cze­gó­ły wy­da­rze­nia tu­taj.