Blog

Home Home
16 - 05 - 2024

Ogłoszenie upadłości spółki a wynagrodzenie jej kadry menedżerskiej

Ogłoszenie upadłości spółki zmienia cel jej funkcjonowania. Pierwotny przedmiot działalności przestaje mieć znaczenie, a na pierwszy plan wysuwa się konieczność równomiernego i możliwie najpełniejszego zaspokojenia wierzycieli. W momencie ogłoszenia upadłości kontrolę nad spółką obejmuje syndyk,…

Czytaj dalej
12 - 05 - 2024

Organy nadzoru spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przed i po ogłoszeniu jej upadłości

Ogłoszenie upadłości spółki z ograniczoną odpowiedzialnością diametralnie zmienia sposób jej funkcjonowania, jak i cel – od tej chwili spółka ma doprowadzić do jak najwyższego zaspokojenia swoich wierzycieli. Między innymi aby ten cel zrealizować, wraz z ogłoszeniem upadłości następuje utrata…

Czytaj dalej
07 - 05 - 2024

Jest, czy nie ma wyjątku? Wniosek o rozstrzygnięcie wątpliwości co do składu masy upadłości

Wraz z ogłoszeniem upadłości majątek upadłego staje się masą upadłości. Służy ona zaspokojeniu wierzycieli bankruta. Masą upadłości zarządza, a następnie poddaje likwidacji (mówiąc w uproszczeniu, spienięża) syndyk masy upadłości. Prawo przewiduje jednak pewne wyjątki od powyższych zasad. Za…

Czytaj dalej
26 - 04 - 2024

Uchwała Sądu Najwyższego w przedmiocie kredytów frankowych, III CZP 25/22 – przełom w orzecznictwie, czy kalka dotychczasowych wniosków?

W dniu 25 kwietnia 2024 r. Sąd Najwyższy w składzie całej Izby Cywilnej podjął uchwałę w sprawie o sygnaturze III CZP 25/22 celem rozstrzygnięcia istotnych zagadnień prawnych powodujących istotne rozbieżności w krajowym orzecznictwie na gruncie tzw. „sporów frankowych”. Konkluzje SN wyrażone…

Czytaj dalej
04 - 04 - 2024

Czy mogę zrestrukturyzować długi wobec zakładu ubezpieczeń społecznych?

W jednym z poprzednich wpisów na naszym blogu, tłumaczyliśmy jak restrukturyzacja może wpłynąć na zobowiązania przedsiębiorcy łapiącego zadyszkę finansową (czytaj TUTAJ). Wspomnieliśmy, że przepisy prawa przewidują tylko przykładowe sposoby, po jakie przedsiębiorca może sięgnąć, aby ukształtować…

Czytaj dalej
22 - 03 - 2024

Czy jednoczesne składanie wniosku o ogłoszenie upadłości oraz wniosku restrukturyzacyjnego nadal ma sens?

W praktyce postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych ukuła się praktyka polegająca na jednoczesnym składaniu wniosku o ogłoszenie upadłości i wniosku restrukturyzacyjnego. Czy wobec obecnej treści art. 9a Prawa upadłościowego, który obliguje sąd do odrzucenia wniosku o ogłoszenie upadłości…

Czytaj dalej
18 - 03 - 2024

Nowe opłaty sądowe od wniosku o uzasadnienie

W ostatnich latach ustawodawca często ingerował w kształt postępowania cywilnego. W parze ze zmianami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego szły modyfikacje wysokości kosztów sądowych. Wraz z ostatnią, dużą nowelą, ponownie przeobrażeniu uległy zasady dotyczące opłaty sądowej od wniosku…

Czytaj dalej
13 - 03 - 2024

Czy postępowanie sądowe o ustalenie nieważności umowy kredytu może toczyć się po ogłoszeniu upadłości Getin Noble Bank S.A.?

Zagadnienie prawne przedstawione niedawno do rozstrzygnięcia Sądowi Najwyższemu przez Sąd Apelacyjny w Warszawie (sygn. akt III CZP 5/24) zmierza do rozstrzygnięcia, czy wytoczone przez kredytobiorcę powództwo o ustalenie nieważności umowy kredytu denominowanego bądź indeksowanego do kursu…

Czytaj dalej
04 - 03 - 2024

Masa upadłości – czym jest i co się na nią składa?

Postępowanie upadłościowe stanowi formę egzekucji uniwersalnej – w toku postępowania spieniężeniu zostaje poddana masa upadłości, a uzyskane w ten sposób środki, po pomniejszeniu o szeroko pojęte koszty, dzielone są między wierzycieli. Co za tym idzie, dla wierzycieli upadłego dłużnika bardzo…

Czytaj dalej
29 - 02 - 2024

Które zobowiązania mogę, a których nie mogę objąć porozumieniem zawieranym w postępowaniu o zatwierdzenie układu?

Postępowanie o zatwierdzenie układu, jak każde z czterech postępowań restrukturyzacyjnych, pozwala przedsiębiorcy w kryzysie finansowym przedstawić swoją sytuację wierzycielom, podjąć z nimi negocjacje i zawrzeć porozumienie (układ) ustalające nowe zasady spłaty zobowiązań. Nie każdy rodzaj…

Czytaj dalej

Nota prawna