Blog

Home Home
14 - 11 - 2019

Zalety upadłości dla wierzyciela

Prowadząc działalność gospodarczą, wcześniej czy później każdy z przedsiębiorców może stanąć przed dylematem, czy składać wniosek o ogłoszenie upadłości. Problem ten pojawia się przede wszystkim po stronie dłużnika, choć i wierzyciel nieskutecznie próbujący dochodzić swojej wierzytelności,…

Czytaj dalej
05 - 11 - 2019

Majątkowe ustroje małżeńskie a ogłoszenie upadłości

Polski ustawodawca rozróżnia dwa rodzaje majątkowych ustrojów małżeńskich: ustawowy i umowny. Ustawowy powstaje z mocy prawa z chwilą zawarcia małżeństwa i polega na wspólności majątkowej. Odstępstwem od niego pozostaje natomiast ustrój umowny. Bierze swój początek w umowie małżonków zawartej…

Czytaj dalej
28 - 10 - 2019

Uproszczony wniosek o ogłoszenie upadłości

W czasie gdy polskiemu porządkowi prawnemu obce były regulacje zamieszczone obecnie w Prawie restrukturyzacyjnym, jedyną ścieżką, jaką wyznaczało niewypłacalnemu przedsiębiorcy Prawo upadłościowe i naprawcze było złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości – likwidacyjnej lub z możliwością zawarcia…

Czytaj dalej
16 - 10 - 2019

Tymczasowy nadzorca sądowy – kompetencje, zadania i obowiązki

W odróżnieniu od syndyka, tymczasowy nadzorca sądowy (TNS) jest fakultatywnym (z tym, że po wejściu w życie nowelizacji p.u. TNS lub zarządca przymusowy będzie obowiązkowo wyznaczany w razie złożenia wniosku pre-packowego) organem postępowania o ogłoszenie upadłości, wyznaczanym przez sąd w…

Czytaj dalej
13 - 10 - 2019

Czy można złożyć zażalenie na postanowienie o zabezpieczeniu w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości?

W postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości wszczętym po dniu 1 stycznia 2016 r. dopuszczalne jest zażalenie na postanowienie o zabezpieczeniu majątku dłużnika – wynika z uchwały Sądu Najwyższego z dnia 11 kwietnia 2019 r. (III CZP 108/18). Pytanie prawne w przedmiotowej kwestii zadał…

Czytaj dalej
01 - 10 - 2019

Hojny w obliczu bankructwa – czy prawo upadłościowe zapobiega wyzbywaniu się majątku przez dłużnika?

Obserwując działania dłużników na tzw. przedpolu upadłości można odnieść wrażenie, że w owym okresie dłużnikom przyświeca przede wszystkim jakże pozytywnie odbierana na co dzień wśród ludzi cecha – szczodrość. Tym niemniej, hojność ta wyrażana w obliczu nadchodzącej upadłości zazwyczaj prowadzi…

Czytaj dalej
25 - 09 - 2019

Czy spółki może nie być stać na upadłość?

Tytułowe pytanie zdaje się być co najmniej przewrotne. Jakże to, czyż można być zbyt ubogim, aby upaść? Można. I nie jest to wcale przypadek rzadki. Zupełny bankrut nie upadnie Upadłość zwykło się wiązać ze stanem braku środków na zaspakajanie wierzycieli. W powszechnym przekonaniu upadłość…

Czytaj dalej
22 - 09 - 2019

Przyspieszone postępowanie układowe – wady i zalety

Czym jest przyspieszone postępowanie układowe? Przyspieszone postępowanie układowe to jedno z czterech postępowań restrukturyzacyjnych. Jego nadrzędnym celem jest uniknięcie ogłoszenia upadłości dłużnika poprzez zawarcie układu z wierzycielami. Szczególny charakter przyspieszonego postępowania…

Czytaj dalej
18 - 09 - 2019

Jakie wierzytelności nie są objęte układem?

Żeby odpowiedzieć na to pytanie, należy najpierw zrozumieć czym jest układ w restrukturyzacji, jaki jest jego cel i jaka może być jego treść. Ponadto, przed przeczytaniem niniejszego wpisu, warto wiedzieć jakie wierzytelności są objęte układem. Na wszystkie te pytania znajdą Państwo odpowiedź…

Czytaj dalej
16 - 09 - 2019

Czy można ogłosić upadłość spółki cywilnej?

Przepisy ustawy – Prawo upadłościowe stosuje się do przedsiębiorców w rozumieniu Kodeksu cywilnego, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, a ponadto do spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek akcyjnych nieprowadzących działalności gospodarczej, wspólników osobowych spółek handlowych oraz…

Czytaj dalej

Nota prawna