Blog

Home Home
05 - 08 - 2019

Lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym

Postępowanie upadłościowe, stanowi formę sądowego dochodzenia swoich praw przez wierzycieli od niewypłacalnego dłużnika. Jak każda procedura sądowa, charakteryzuje się określonymi rygorami oraz sformalizowaniem. Jednym z kluczowych etapów jest sporządzenie przez syndyka listy wierzytelności,…

Czytaj dalej
05 - 08 - 2019

Zaskarżenie listy wierzytelności, czyli tzw. sprzeciwy w upadłości

We wcześniejszych wpisach na naszym blogu poruszaliśmy temat listy wierzytelności, sporządzanej przez Syndyka w toku postępowania upadłościowego. Lista ta stanowi sposób ustalenia kręgu uczestników, których wierzytelność została uznana za istniejącą, a przez to uprawniającą do zaspokojenia…

Czytaj dalej
05 - 08 - 2019

Czy szpital może ogłosić upadłość?

Zanim odpowiemy sobie na to pytanie, w pierwszej kolejności musimy zwrócić uwagę na to,  że najczęściej, gdy mówimy „szpital”, chodzi nam o samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej – tzw. SPZOZ. Mamy jednak świadomość tego, że przecież nie tylko szpitale państwowe wykonują działalność…

Czytaj dalej
21 - 07 - 2019

Czy wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego oznacza zawieszenie egzekucji?

Każde z czterech postępowań restrukturyzacyjnych ma na celu umożliwienie przedsiębiorcy uregulowanie swoich długów, naprawę sytuacji finansowej, a w konsekwencji – uniknięcie upadłości. Nierzadko jednak decyzja o wnioskowaniu o wszczęcie jednej z sądowych procedur restrukturyzacyjnych zapada,…

Czytaj dalej
20 - 07 - 2019

Postępowanie restrukturyzacyjne – co oznacza i jakie są rodzaje?

Postępowania restrukturyzacyjne podobnie jak postępowania upadłościowe są prowadzone wobec dłużników niewypłacalnych lub zagrożonych niewypłacalnością. Celem postępowań restrukturyzacyjnych jest uniknięcie ogłoszenia upadłości dłużnika poprzez wyposażenie dłużnika w szeroki wachlarz procedur…

Czytaj dalej
19 - 07 - 2019

Dlaczego powstała ustawa – Prawo Restrukturyzacyjne?

Geneza reformy Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. z jednej strony wprowadziła zupełnie nowe postępowania restrukturyzacyjne, a z drugiej gruntownie przekształciła przepisy ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze. Stopień…

Czytaj dalej
14 - 07 - 2019

Kiedy można ogłosić upadłość firmy?

Wniosek o ogłoszenie upadłości spółki albo jednoosobowego przedsiębiorcy złożyć można, a nawet trzeba, w ciągu 30 dni od powstania stanu niewypłacalności. W spółce obowiązek złożenia wniosku spoczywa na każdym, kto ma prawo do prowadzenia jej spraw i reprezentowania jej, samodzielnie lub łącznie…

Czytaj dalej
07 - 07 - 2019

Upadłość dewelopera (różnice)

Ogólnym celem upadłości jest jak najpełniejsze zaspokojenie wierzycieli i – o ile racjonalne względy na to pozwolą – zachowanie przedsiębiorstwa upadłego. Wierzyciele – bez względu na pierwotny rodzaj ich wierzytelności (pieniężny, niepieniężny) – zaspokajani są w pieniądzu, w wyniku upłynnienia…

Czytaj dalej
30 - 06 - 2019

Upadłość - co to jest i jakie są rodzaje?

Upadłość to stan przedsiębiorstwa lub osoby fizycznej, który jest skutkiem wszczęcia wobec takiego podmiotu specjalnej procedury sądowej, zwanej postępowaniem upadłościowym. Aby wszcząć taką procedurę niezbędny jest wniosek złożony przez dłużnika lub jego wierzyciela, a następnie postanowienie…

Czytaj dalej
30 - 06 - 2019

Wniosek o ogłoszenie upadłości

Celem niniejszego wpisu jest przedstawienie – oczywiście w dużym skrócie – najważniejszych kwestii związanych z procedurą złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości. Praktyka pokazuje bowiem, że choć wiele przepisów Prawa upadłościowego zdaje się być dość oczywista, to bardzo często wnioski upadłościowe…

Czytaj dalej

Nota prawna