Blog

Home Home
07 - 07 - 2019

Upadłość dewelopera (różnice)

Ogólnym celem upadłości jest jak najpełniejsze zaspokojenie wierzycieli i – o ile racjonalne względy na to pozwolą – zachowanie przedsiębiorstwa upadłego. Wierzyciele – bez względu na pierwotny rodzaj ich wierzytelności (pieniężny, niepieniężny) – zaspokajani są w pieniądzu, w wyniku upłynnienia…

Czytaj dalej
30 - 06 - 2019

Upadłość - co to jest i jakie są rodzaje?

Upadłość to stan przedsiębiorstwa lub osoby fizycznej, który jest skutkiem wszczęcia wobec takiego podmiotu specjalnej procedury sądowej, zwanej postępowaniem upadłościowym. Aby wszcząć taką procedurę niezbędny jest wniosek złożony przez dłużnika lub jego wierzyciela, a następnie postanowienie…

Czytaj dalej
30 - 06 - 2019

Wniosek o ogłoszenie upadłości

Celem niniejszego wpisu jest przedstawienie – oczywiście w dużym skrócie – najważniejszych kwestii związanych z procedurą złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości. Praktyka pokazuje bowiem, że choć wiele przepisów Prawa upadłościowego zdaje się być dość oczywista, to bardzo często wnioski upadłościowe…

Czytaj dalej
17 - 06 - 2019

Rozwiązanie spółki jawnej bez likwidacji

W praktyce obrotu gospodarczego przedsiębiorcy często szukają odpowiedzi na pytanie jak rozwiązać spółkę jawną bez likwidacji. Dotyczy to sytuacji, w której działalność spółki zmierza ku końcowi i w niedługim czasie dojdzie do rozwiązania spółki jawnej (np. spełniły się przyczyny przewidziane…

Czytaj dalej
03 - 06 - 2019

Rozwiązanie spółki bez likwidacji (art. 13 ust. 2a p.u.)

Warunkiem ogłoszenia upadłości jest ustalenie przez właściwy sąd nie tylko stanu niewypłacalności dłużnika. Sąd musi również zbadać czy dłużnik posiada majątek, który wystarczy na zaspokojenie kosztów postępowania oraz pozwoli na przynajmniej częściowe zaspokojenie wierzycieli upadłościowych.…

Czytaj dalej
20 - 05 - 2019

Czy można i jak zawiesić postępowanie egzekucyjne na etapie postępowania o ogłoszenie upadłości?

Samo złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości nie wstrzymuje z automatu prowadzonych wobec dłużnika postępowań egzekucyjnych. W związku z tym – w okresie pomiędzy złożeniem wniosku upadłościowego a jego rozpoznaniem przez Sąd – dłużnik nie korzysta z żadnej ochrony, umożliwiającej obronę przed…

Czytaj dalej
05 - 05 - 2019

Kto nie może ogłosić upadłości?

Postępowanie upadłościowe stanowi formę egzekucji, w ramach którego Syndyk zmierza do likwidacji całego majątku dłużnika i rozdysponowania środków pomiędzy wszystkich uprawnionych wierzycieli. Rolą Syndyka jest zatem jak najszybciej spieniężyć majątek dłużnika i przekazać środki na rzecz wierzycieli. Ustawodawca…

Czytaj dalej
22 - 04 - 2019

Jak wypełnić zgłoszenie wierzytelności?

Zgłoszenie wierzytelności pełni w postępowaniu upadłościowym funkcję powództwa – uprawniony zgłasza swoją wierzytelność i w efekcie uzyskuje ochronę prawną w ramach procedury upadłościowej. Innymi słowy, zgłoszenie jest formą sądowego dochodzenia roszczeń w ramach postępowania upadłościowego. Co…

Czytaj dalej
31 - 03 - 2019

Czy spółka osobowa ma zdolność upadłościową?

Postępowanie upadłościowe prowadzi się wobec podmiotów niewypłacalnych. Nie oznacza to jednak, że każdy uczestnik obrotu gospodarczego może zostać postawiony w stan upadłości. Warunkiem ogłoszenia upadłości wobec danej osoby jest posiadanie przez nią tzw. zdolności upadłościowej. Ustawa – Prawo…

Czytaj dalej
11 - 03 - 2019

Czy można ogłosić upadłość w przypadku jednego wierzyciela?

Postępowanie wobec przedsiębiorców W przypadku dochodzenia roszczeń od niewypłacalnego dłużnika, który jest przedsiębiorcą, warunkiem ogłoszenia upadłości jest m.in. stan wielości wierzycieli. Oznacza to, że nie można ogłosić upadłości, jeżeli dłużnik posiada tylko jednego wierzyciela,…

Czytaj dalej

Nota prawna