Blog

Home Home
18 - 07 - 2023

Kategorie oraz kolejność zaspokojenia wierzytelności w postępowaniu upadłościowym

Jednym z podstawowych celów postepowania upadłościowego jest zaspokojenie w jak najwyższym stopniu należności przysługujących wierzycielom względem upadłego. W tym celu wierzyciele w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia upadłości dokonują zgłoszeń wierzytelności do odpowiednich kategorii. Kategorie…

Czytaj dalej
16 - 07 - 2023

Nieważne kredyty frankowe a upadłość banku – ochrona prawna kredytobiorcy

Roszczenia kredytobiorcy Stosowane na masową skalę w tzw. umowach kredytu frankowego niedozwolone postanowienia umowne, dotyczące przede wszystkim niekorzystnych dla kredytobiorców mechanizmów przeliczeniowych, skłaniają najczęściej sądy do uznawania takich wadliwych umów za nieważne. Wówczas…

Czytaj dalej
29 - 05 - 2023

Moment wygaśnięcia mandatu członka zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wskutek upływu kadencji

Członkowie zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością mogą zostać powołani na okres krótszy niż rok (wyłącznie umownie), na rok, na czas określony dłuższy niż rok albo na czas nieoznaczony. Długość kadencji nie przesądza jednak w prosty sposób o momencie, w którym mandat danego członka…

Czytaj dalej
12 - 05 - 2023

Zastrzeżenia wierzyciela w postępowaniu o zatwierdzenie układu

Pierwsza część postępowania o zatwierdzenie układu, w ramach której odbywa się głosowanie wierzycieli nad propozycjami układowymi, toczy się poza sądem. Nad jej przebiegiem czuwa nadzorca układu. Dopiero po zakończeniu głosowania i złożeniu przez dłużnika wniosku o zatwierdzenie przyjętego…

Czytaj dalej
05 - 05 - 2023

Jakie dokumenty należy przygotować, aby zainicjować postępowanie o zatwierdzenie układu?

Ogromna popularność postępowania o zatwierdzenie układu na tle pozostałych postępowań restrukturyzacyjnych wynika z wielu czynników, a do najważniejszych z nich z pewnością zaliczyć należy łatwą dostępność tej procedury. O jej wszczęciu nie decyduje sąd, a zatem dłużnik nie musi w niepewności…

Czytaj dalej
26 - 04 - 2023

Ochrona przed egzekucją w PZU 2.0

Egzekucja z majątku dłużnika a propozycja ścieżki restrukturyzacji Utrapieniem przedsiębiorstw borykających się z płynnością finansową, będących w stanie niewypłacalności lub zagrożenia niewypłacalnością niewątpliwie są prowadzone wobec ich majątku egzekucje. Stąd też, stając przed wyborem…

Czytaj dalej
20 - 04 - 2023

Re­struk­tu­ry­za­cja czy upa­dłość?

Aktualna sytuacja gospodarcza coraz częściej  powoduje, że zarówno Ci przedsiębiorcy, którzy prowadzą samodzielnie działalność gospodarczą, jak i Ci, którzy zarządzają spółkami prawa handlowego, napotykają problemy finansowe i muszą odpowiedzieć sobie na pytanie, co dalej? Czy mam jeszcze…

Czytaj dalej
19 - 04 - 2023

O czym warto pamiętać przy zgłaszaniu wierzytelności w Krajowym Rejestrze Zadłużonych?

Mimo tego, że Krajowy Rejestr Zadłużonych funkcjonuje już od ponad 2 lat, w dalszym ciągu wielu wierzycieli przyzwyczajonych do dokonywania zgłoszeń w formie papierowej najchętniej pozostałaby przy tej formie. W obecnym stanie prawnym nie jest to już jednak możliwe i, czy tego chcemy, czy nie…

Czytaj dalej
17 - 04 - 2023

Sprzeciw co do odmowy uznania jego wierzytelności przez syndyka

Czy wierzyciel w sprzeciwie co do odmowy uznania jego wierzytelności przez syndyka może jeszcze powoływać się na „nowe dowody” dla wykazania faktów, które przywołał w zgłoszeniu wierzytelności? – odpowiedź Sądu Najwyższego 13 - 04 - 2023 Uchwałą z dnia 26 stycznia 2023 r. (sygn. akt III…

Czytaj dalej
10 - 04 - 2023

Restrukturyzacja bez majątku

Rozważając różne instrumenty wspomagające przedsiębiorcę w przełamaniu impasu finansowego, często pojawia się pytanie o to, czy aby skorzystać z określonego narzędzia, zmagający się z problemami podmiot musi posiadać majątek. Jednym z najbardziej efektywnych instrumentów wsparcia przedsiębiorcy…

Czytaj dalej

Nota prawna