Blog

Home Home
11 - 03 - 2020

Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej

Z niewykonaniem obowiązków określonych w Prawie upadłościowym mogą wiązać się sankcje różnego rodzaju. Pierwsza na myśl przychodzi odpowiedzialność cywilna za szkodę wyrządzoną nieterminowym zgłoszeniem wniosku o ogłoszenie upadłości. Zaraz za nią rysuje się widmo odpowiedzialności karnej za…

Czytaj dalej
09 - 03 - 2020

Dłużnik w restrukturyzacji – czy można prowadzić egzekucję?

Pewnego poranka otrzymujemy informację, że wobec naszego dłużnika otwarto postępowanie restrukturyzacyjne (przyspieszone postępowanie układowe, postępowania układowe lub postępowanie sanacyjne; pomińmy dla uproszczenia postępowanie o zawarcie układu – tam zasady są nieco inne). W pierwszej…

Czytaj dalej
05 - 03 - 2020

Prawa wierzycieli w postępowaniu restrukturyzacyjnym

W tym artykule pokazujemy, że prawo restrukturyzacyjne wzmocniło (w porównaniu z poprzednio obowiązującymi przepisami) pozycję wierzycieli względem dłużnika, wprowadzając wiele nowych rozwiązań, które w większym stopniu służą ochronie i poszanowaniu interesów wierzycieli. Instytucje te zachęcają…

Czytaj dalej
17 - 02 - 2020

Dłużnik w restrukturyzacji – czy warto utrzymać współpracę handlową?

Scenariusz z reguły jest bardzo podobny: dostajemy zawiadomienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego (PPU, PU lub sanacja) naszego kontrahenta, w którym zamieszczono mnóstwo niezrozumiałych dla nas pouczeń i przepisów. Nagle nie wiemy co powinniśmy zrobić i jak zareagować na przedstawiony…

Czytaj dalej
12 - 02 - 2020

Opłata od wniosku o uzasadnienie

Przed gruntowną nowelizacją KPC (ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. – o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw) często w praktyce zdarzało się, że pomimo wniesienia przez stronę postępowania cywilnego wniosku o doręczenie orzeczenia albo zarządzenia z uzasadnieniem,…

Czytaj dalej
03 - 02 - 2020

Odpowiedzialność wspólników w spółce cywilnej

Analizując problem odpowiedzialności za zobowiązania w spółce cywilnej należy wyjść od tego, czym w ogóle jest spółka cywilna. Spółka cywilna to nic innego jak umowa. Jest to  stosunek zobowiązaniowy między co najmniej dwoma wspólnikami. Spółka cywilna nie występuje w obrocie jako odrębny podmiot.…

Czytaj dalej
31 - 01 - 2020

Zawarcie układu – i co dalej?

Cel - układ Każda z czterech procedur restrukturyzacyjnych ma na celu zawarcie układu z wierzycielami. Załóżmy więc, że wierzyciele pozytywnie ocenili propozycje układowe złożone przez dłużnika, zagłosowali za przyjęciem układu, a po podliczeniu głosów sędzia-komisarz (lub nadzorca układu…

Czytaj dalej
30 - 01 - 2020

Postępowanie o zatwierdzenie układu - charakterystyka

Samodzielność dłużnika Po­stę­po­wa­nie o za­twier­dze­nie ukła­du jest naj­prost­szym i naj­mniej sfor­ma­li­zo­wa­nym z czterech postępowań restrukturyzacyjnych. Opiera się ono na własnych działaniach i inicjatywie dłużnika, a udział sądu jest minimalny. W toku tego postępowania dłużnik…

Czytaj dalej
27 - 01 - 2020

Wierzyciel pauliański, a upadłość osoby trzeciej

W wyroku z 27 marca 2019 r., sygn. V CSK 13/18, Sąd Najwyższy zajął się problematyką wpływu ogłoszenia upadłości osoby trzeciej, czyli osoby, na rzecz której nierzetelny dłużnik przeniósł jakiś składnik swojego majątku celem uniknięcia (bądź ograniczenia) spłaty długu wobec wierzyciela, a przeniesienie…

Czytaj dalej
23 - 01 - 2020

Upadłość – ile to kosztuje?

Jednym z pierwszych pytań, które stawiają sobie osoby zainteresowane upadłością konsumencką, jest pytanie: ile to będzie kosztowało? Niewiele, bowiem opłata od wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej wynosi jedynie 30 zł. Dlaczego tak mało? Dlatego, że głównym celem upadłości konsumenckiej…

Czytaj dalej