Blog

Home Home
25 - 11 - 2019

Karta do głosowania w postępowaniu o zatwierdzenie układu

Postępowanie o zatwierdzenie układu jest charakterystycznym rodzajem postępowania restrukturyzacyjnego, które polega na samodzielnym zbieraniu głosów wierzycieli przez dłużnika. Sądowi restrukturyzacyjnemu przedstawiany jest układ przyjęty w postępowaniu o zatwierdzenie układu, co jest zarazem…

Czytaj dalej
21 - 11 - 2019

Jak prawidłowo sporządzić plan restrukturyzacyjny w sanacji?

Czym jest plan restrukturyzacyjny? Jak przyjęło się mówić, „osią” każdego postępowania restrukturyzacyjnego jest plan restrukturyzacyjny, czyli program naprawy przedsiębiorstwa. Elementy planu restrukturyzacyjnego ustawodawca wymienił w art. 10 i art. 140 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. -…

Czytaj dalej
20 - 11 - 2019

Czy można dokonać tzw. potrącenia ewentualnego w postępowaniu upadłościowym i jakie to wywołuje skutki?

Sąd Najwyższy w uchwale z 25 lipca 2019 r. w sprawie III CZP 18/19 orzekł, że „wierzytelność podlega wpisowi na listę wierzytelności w zgłoszonej wysokości, także wtedy gdy wierzyciel kwestionując wzajemną wierzytelność upadłego zgłosił zarzut ewentualny, że chce skorzystać z prawa potrącenia”.…

Czytaj dalej
18 - 11 - 2019

Restrukturyzacja kontrahenta = koniec współpracy?

Trwałość stosunków gospodarczych Przedsiębiorcy prowadzący taką działalność, w której niezbędna jest współpraca z kontrahentami, wiedzą, że niezaburzone i prawidłowo funkcjonujące stosunki gospodarcze są niezwykle istotne. Dla przykładu wyobraźmy sobie następujący scenariusz: jesteśmy właścicielem…

Czytaj dalej
16 - 11 - 2019

Rejestr dłużników niewypłacalnych

Krajowy Rejestr Sądowy składa się z (i) rejestru dłużników niewypłacalnych, (ii) rejestru przedsiębiorców oraz (iii) rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Wszystkie trzy rejestry prowadzone są…

Czytaj dalej
14 - 11 - 2019

Zalety upadłości dla wierzyciela

Prowadząc działalność gospodarczą, wcześniej czy później każdy z przedsiębiorców może stanąć przed dylematem, czy składać wniosek o ogłoszenie upadłości. Problem ten pojawia się przede wszystkim po stronie dłużnika, choć i wierzyciel nieskutecznie próbujący dochodzić swojej wierzytelności,…

Czytaj dalej
05 - 11 - 2019

Majątkowe ustroje małżeńskie a ogłoszenie upadłości

Polski ustawodawca rozróżnia dwa rodzaje majątkowych ustrojów małżeńskich: ustawowy i umowny. Ustawowy powstaje z mocy prawa z chwilą zawarcia małżeństwa i polega na wspólności majątkowej. Odstępstwem od niego pozostaje natomiast ustrój umowny. Bierze swój początek w umowie małżonków zawartej…

Czytaj dalej
28 - 10 - 2019

Uproszczony wniosek o ogłoszenie upadłości

W czasie gdy polskiemu porządkowi prawnemu obce były regulacje zamieszczone obecnie w Prawie restrukturyzacyjnym, jedyną ścieżką, jaką wyznaczało niewypłacalnemu przedsiębiorcy Prawo upadłościowe i naprawcze było złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości – likwidacyjnej lub z możliwością zawarcia…

Czytaj dalej
16 - 10 - 2019

Tymczasowy nadzorca sądowy – kompetencje, zadania i obowiązki

W odróżnieniu od syndyka, tymczasowy nadzorca sądowy (TNS) jest fakultatywnym (z tym, że po wejściu w życie nowelizacji p.u. TNS lub zarządca przymusowy będzie obowiązkowo wyznaczany w razie złożenia wniosku pre-packowego) organem postępowania o ogłoszenie upadłości, wyznaczanym przez sąd w…

Czytaj dalej
13 - 10 - 2019

Czy można złożyć zażalenie na postanowienie o zabezpieczeniu w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości?

W postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości wszczętym po dniu 1 stycznia 2016 r. dopuszczalne jest zażalenie na postanowienie o zabezpieczeniu majątku dłużnika – wynika z uchwały Sądu Najwyższego z dnia 11 kwietnia 2019 r. (III CZP 108/18). Pytanie prawne w przedmiotowej kwestii zadał…

Czytaj dalej