Blog

Home Home

Co czeka przedsiębiorcę, który nie złoży wniosku o ogłoszenie upadłości w terminie?

11 - 09 - 2019

Jak szczegółowo wyjaśnialiśmy w jednym z lipcowych wpisów (dostępnym TUTAJ), dłużnik jest obowiązany złożyć w sądzie wniosek o ogłoszenie upadłości w terminie trzydziestu dni od powstania stanu niewypłacalności. W spółce obowiązek złożenia wniosku spoczywa na każdym, kto ma prawo do prowadzenia jej spraw i reprezentowania jej, samodzielnie lub łącznie z innymi osobami. Nie zawsze przedsiębiorca czy kadra menadżerska spółki zdaje sobie sprawę jak daleko idące są konsekwencje niewypełnienia powyższego obowiązku. Sankcje grożące takim osobom za niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości w terminie są następujące:

  1. sankcja karna (art. 586 Kodeksu spółek handlowych): kto, będąc członkiem zarządu spółki albo likwidatorem, nie zgłasza wniosku o upadłość spółki handlowej pomimo powstania warunków uzasadniających według przepisów upadłość spółki, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku;
  2. sankcja cywilna (art. 299 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 21 ust. 3 Prawa upadłościowego): jest to odpowiedzialność majątkiem osobistym za nieuregulowane zobowiązania spółki, jeżeli ich egzekucja wobec spółki okazała się bezskuteczna (z odpowiedzialności tej zawsze zwalnia złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości w terminie bądź otwarcie w terminie do złożenia wniosku upadłościowego postępowania restrukturyzacyjnego albo zatwierdzenie układu w postępowaniu o zatwierdzenie układu. W razie niezłożenia wniosku upadłościowego lub nieotwarcia postępowania restrukturyzacyjnego w terminie, uwolnienie się od ww. odpowiedzialności jest możliwe, ale trudniejsze);
  3. sankcja administracyjna (art. 116 Ordynacji podatkowej): zbudowana na takich samych zasadach jak odpowiedzialność opisana powyżej, tyle że przedmiotowo ograniczona do zobowiązań podatkowych i innych publicznoprawnych;
  4. orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej (art. 373 Prawa upadłościowego); w tym mieści się również zakaz piastowania funkcji członkowskich w organach korporacyjnych, np. w zarządach, radach nadzorczych, komisjach rewizyjnych, działania w  charakterze prokurenta lub pełnomocnika spółek. Przy orzekaniu ww. zakazu sąd bierze pod uwagę stopień winy oraz skutki podejmowanych działań, w szczególności obniżenie wartości ekonomicznej przedsiębiorstwa upadłego i rozmiar pokrzywdzenia wierzycieli.

Z powyższego wynika, że ustawodawca dosyć surowo traktuje dopuszczenie do zaniechania, polegającego na braku odpowiedniej reakcji na wystąpienie stanu niewypłacalności w przedsiębiorstwie. Dlatego złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości w odpowiednim czasie jest jednym z najważniejszych obowiązków przedsiębiorcy. Warto zapamiętać, że wniosek należy złożyć w ustawowym terminie niezależnie od tego czy firma posiada majątek na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego.

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami!