Blog

Home Home

Czy można ogłosić upadłość spółki cywilnej?

16 - 09 - 2019

Przepisy ustawy – Prawo upadłościowe stosuje się do przedsiębiorców w rozumieniu Kodeksu cywilnego, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, a ponadto do spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek akcyjnych nieprowadzących działalności gospodarczej, wspólników osobowych spółek handlowych oraz wspólników spółki partnerskiej. Wobec powyższych podmiotów można ogłosić upadłość, a więc posiadają zdolność upadłościową.

Z kolei, przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna i tzw. ułomna osoba prawna (tj. jednostka organizacyjna, niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznała zdolność prawną) prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

Spółka cywilna nie ma zdolności prawnej, nie ma ona organów oraz nie ma własnego majątku, nie posiada ona statusu przedsiębiorcy. W rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego jest to umowa między wspólnikami będącymi co do zasady przedsiębiorcami. Wobec czego, spółka cywilna nie posiada zdolności upadłościowej, nie można ogłosić upadłości spółki cywilnej. Jednakże zdolność upadłościową posiadają wspólnicy spółki cywilnej jako przedsiębiorcy, więc wobec nich może być ogłoszona upadłość.

Jeśli zaistnieją przesłanki do zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości (szerzej w artykule:Kiedy można ogłosić upadłość firmy?”), każdy indywidualnie ze wspólników ma obowiązek zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości, bowiem zgłoszenie wniosku przez jednego ze wspólników spółki cywilnej, nie zwalnia z obowiązku zgłoszenia przez drugiego wspólnika. Postępowanie upadłościowe toczy się bowiem wobec danego wspólnika, będącego przedsiębiorcą, który prowadzi działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej. Sąd nie zajmuje się spółką jako całością, a tylko rozpatruje sprawy poszczególnych wspólników.

Należy podkreślić, iż z dniem ogłoszenia upadłości wspólnika spółki cywilnej, spółka cywilna ulega rozwiązaniu. Natomiast majątek wspólnika staje się masą upadłości, którą zarządza syndyk. Wspólnicy spółki cywilnej jako osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą za zobowiązania odpowiadają całym majątkiem osobistym. Dodatkowo, co istotne, w sytuacji gdy zostanie ogłoszona upadłość wspólnika spółki cywilnej, który pozostaje w związku małżeńskim, istniejąca wspólność ustawowa między małżonkami ustaje z mocy prawa z dniem ogłoszenia upadłości, a majątek wspólny małżonków wchodzi do masy upadłości.

W przypadku ogłoszenia upadłości wszystkich wspólników spółki cywilnej sąd może połączyć te sprawy i rozpoznać je w jednym postępowaniu. Jeżeli upadłość poszczególnych wspólników ogłoszono w różnych sądach, to właściwy do prowadzenia sprawy połączonej jest sąd, w którym ogłoszono pierwszą upadłość pierwszego ze wspólników. Na postanowienie sądu w przedmiocie połączenia spraw do wspólnego rozpoznania nie przysługuje zażalenie.

Wymogi formalne wniosku o ogłoszenie upadłości zostały przedstawione w artykule: „Wniosek o ogłoszenie upadłości”.

 

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami!