Blog

Home Home

Ile kosztuje restrukturyzacja?

30 - 01 - 2023

Decydując się na przeprowadzenie najbardziej popularnego postępowania restrukturyzacyjnego, tj. postępowania o zatwierdzenie układu, trzeba wziąć pod uwagę zarówno korzyści wynikające z postępowania, jak i wymogi, które musi spełnić podmiot wdrażający procedurę. Do tych ostatnich trzeba zaliczyć też zdolność do pokrycia kosztów związanych z postępowaniem. Przed podjęciem ostatecznej decyzji co do podjęcia działań, powinno zatem paść następujące pytanie: Ile kosztuje restrukturyzacja?

Jednym z wydatków dla przedsiębiorcy w kryzysie, związanym z wdrożeniem postępowania o zatwierdzenie układu jest wynagrodzenie nadzorcy układu, które ustalane jest indywidualnie z osobą, która będzie pełnić tę funkcję. Wynagrodzenie to jest zatem uzależnione od ustaleń dokonanych pomiędzy stronami. Przedsiębiorca i doradca restrukturyzacyjny (bo tylko osoba posiadająca ten tytuł może objąć funkcję nadzorcy układu) zawierają umowę o sprawowanie nadzoru nad przebiegiem postępowania. Umowa ta jest elementem obligatoryjnym przewidzianym przez ustawodawcę we wstępnej fazie omawianej procedury. Nie ma zatem z góry określonego cennika bądź wskaźników, które sztywno determinują wysokość wynagrodzenia. To do stron umowy należy swoboda co do określenia jego wysokości. Pewne czynniki mogą jednak wpływać na jego wysokość. Przykładowo: liczba wierzycieli, rodzaj wierzytelności (publicznoprawne, zabezpieczone rzeczowo na majątku dłużnika, pracownicze) suma zobowiązań, istnienie wierzytelności spornych, konieczność podjęcia rozmów z instytucjami finansującymi itd. Podsumowując, to od sytuacji dłużnika (jego struktury zadłużenia, posiadanego majątku i sytuacji prawnej) będzie zależał nakład pracy doradcy restrukturyzacyjnego, który w sposób oczywisty przełoży się na wysokość jego wynagrodzenia. Jeśli sytuacja dłużnika jest skomplikowana, to należy spodziewać się, że wynagrodzenie nadzorcy układu będzie wyższe. Tym niemniej w ostatecznym rozrachunku, sprawne i efektywne przeprowadzenie postępowania może przynieść na tyle duże korzyści, że koszt związany z wynagrodzeniem nadzorcy układu nie będzie zbyt dolegliwy. A to właśnie wiedza i doświadczenie nadzorcy układu, który w swojej praktyce zawodowej zajmuje się prawnymi i ekonomicznymi aspektami problemów finansowych przedsiębiorców, często jest kluczem do przeprowadzenia postępowania szybko, efektywnie i co najważniejsze, zgodnie z prawem. Trzeba przy tym stale pamiętać, że nawet najsprawniej przeprowadzone z pozycji nadzorcy układu postępowanie nie gwarantuje sukcesu w postaci przyjęcia czy zatwierdzenia układu. To bowiem nie nadzorca układu jest odpowiedzialny za sytuację finansową dłużnika, ale przede wszystkim to nie nadzorca głosuje nad propozycjami, lecz wierzyciele i to wierzyciele są ostatecznie decydentami tego czy układ uzyska odpowiednie większości głosów czy też nie.

Niezależnie od wynagrodzenia nadzorcy, w postępowaniu o zatwierdzenie układu występują pewne stałe opłaty sądowe, których wysokość jest z góry, „sztywno” określona. Wniosek o zatwierdzenie układu, który składa się do sądu po zawarciu porozumienia z wierzycielami, kosztuje 1.000 zł. Gdyby sąd nie zaakceptował treści układu zawartego z wierzycielami, można podjąć próbę podważenia tej decyzji - wówczas opłata za zażalenie wynosi 200 zł. Powyższe opłaty są stałe i niezależne od sytuacji dłużnika bądź innych czynników.

Warte podkreślenia jest to, że obecne postępowania o zatwierdzenie układu prowadzone są elektronicznie tj. na dedykowanej platformie o nazwie Krajowy Rejestr Zadłużonych. Okoliczność ta sprawia, że obwieszczenia dokonywane w toku procedury nie wymagają jakiejkolwiek opłaty (są darmowe). Elektronicznie prowadzenie postępowania pozwala również ograniczyć koszty związane z obiegiem „papierowej” korespondencji.

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami!