Blog

Home Home

Jak prawidłowo sporządzić plan restrukturyzacyjny w sanacji?

21 - 11 - 2019

Czym jest plan restrukturyzacyjny?

Jak przyjęło się mówić, „osią” każdego postępowania restrukturyzacyjnego jest plan restrukturyzacyjny, czyli program naprawy przedsiębiorstwa. Elementy planu restrukturyzacyjnego ustawodawca wymienił w art. 10 i art. 140 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne.

Z uwagi na ramy niniejszego wpisu nie będziemy wymieniali wszystkich elementów tego dokumentu, lecz skupimy się na tych głównych. I co najważniejsze, wskażemy te części składowe planu restrukturyzacyjnego, które są charakterystyczne dla postępowania sanacyjnego, a nie muszą pojawiać się w planach sporządzanych w toku trzech pozostałych procedur czyli: (1) postępowania o zatwierdzenie układu, (2) przyspieszonego postępowania układowego oraz (3) postępowania układowego.

Jakie są części składowe planu restrukturyzacyjnego?  

Prawo restrukturyzacyjne to zespół przepisów regulujących sytuację podmiotu, którego dotykają skutki niewypłacalności. Jeśliby zaś stan niewypłacalności – obrazowo – porównać do choroby, a dłużnika nazwać pacjentem, to plan restrukturyzacyjny składałby się – w pewnym uproszczeniu – z następujących elementów:

  1. opis pacjenta
  2. ustalenia przyczyn choroby
  3. diagnoza
  4. proponowany sposób leczenia
  5. dane lekarza odpowiedzialnego za leczenie.

Na co zwrócić uwagę w sanacji?

Wskazane powyżej elementy są charakterystyczne dla każdego planu restrukturyzacyjnego, więc im nie będziemy poświęcali w tym miejscu więcej uwagi. Na co jednak szczególnie należy zwrócić uwagę w przypadku sanacji?

Po pierwsze, w postępowaniu sanacyjnym mamy do czynienia nie tylko z restrukturyzacją zadłużenia (propozycje układowe), ale z dalej idącą reorganizacją przedsiębiorstwa. Reorganizacja ta z reguły przyjmuje postać restrukturyzacji operacyjnej i prawnej. Do najpopularniejszych form sanacyjnych zaliczamy: restrukturyzację zatrudnienia, rozwiązanie niekorzystnych umów z kontrahentami, sprzedaż zbędnych aktywów czy ubezskutecznienie niekorzystnych transakcji. Wszystkie te działania mogą być przeprowadzone wyłącznie z udziałem zarządcy i sądu/sędziego-komisarza. Z tych względów w planie restrukturyzacyjnym składanym w postępowaniu sanacyjnym, w przeciwieństwie do pozostałych trzech procedur, należy dokonać wyraźnego rozgraniczenia środków restrukturyzacyjnych na:

  1. środki sanacyjne do wdrożenia w toku postępowania restrukturyzacyjnego, czyli w fazie restrukturyzacji sądowej
  2. środki sanacyjne do wdrożenia w fazie wykonywani układu, czyli już po zakończeniu fazy sądowej postępowania restrukturyzacyjnego. 

Powyższe rozróżnienie jest o tyle istotne, że restrukturyzacja zadłużenia (czyli głosowanie nad układem) jest możliwa dopiero po wdrożeniu działań sanacyjnych z lit. A powyżej. Wynika to z treści art. 321 ust. 1 p.r.

Po drugie, w planie restrukturyzacyjnym należy zawrzeć tzw. test prywatnego wierzyciela, czyli ocenić, czy w związku z wdrożeniem działań sanacyjnych nie dojdzie do udzielenia niedozwolonej pomocy publicznej. Test prywatnego wierzyciela to element każdego planu, jednak w sanacji może on ewoluować. Wynika to z tego, że na dzień składania planu restrukturyzacyjnego niekoniecznie będą już znane propozycje układowe. Bardzo bowiem często sanację wdraża się po to, by dopiero stworzyć warunki do zaproponowania wierzycielom zasad restrukturyzacji przysługujących im wierzytelności. Z tych względów w postępowaniu sanacyjnym test prywatnego wierzyciela oraz informacje dot. tzw. pomocy de minimis nie muszą być elementem pierwotnego planu restrukturyzacyjnego. Ważne, by plan został o te elementy uzupełniony najpóźniej przed przystąpieniem do głosowania nad układem, ponieważ – jak wynika z art. 165 ust. 1 p.r. – sąd nie może zatwierdzić układu, który przewiduje udzielenie niedozwolonej pomocy publicznej.

Co jeszcze powinien zawierać plan? Więcej informacji na temat sporządzania planu restrukturyzacyjnych zawrzemy w kolejnych wpisach na naszym blogu.  

 

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami!