Blog

Home Home

Jak wyłączyć mienie nienależące do upadłego z masy upadłości?

31 - 08 - 2021

Wyobraźmy sobie następujący scenariusz. Wobec spółki zostaje ogłoszona upadłość. Do jej biura wkracza syndyk i sporządzona spis inwentarza, wciągając na niego znajdującego się w biurze laptopa. Laptop jest jednak własnością prezesa spółki, a nie samej spółki. Co powinien w takiej sytuacji zrobić prezes, aby odzyskać laptopa?

Wniosek o wyłącznie z masy upadłości

Jeśli jakaś rzecz lub prawo niesłusznie zostały wciągnięta na sporządzony przez syndyka spis inwentarza, ponieważ w rzeczywistości nie należą do majątku upadłego, należy skorzystać z wniosku o ich wyłączenie z masy upadłości. Od razu dodać jednak trzeba, że jeśli w danej sprawie nie ma najmniejszych wątpliwości, że określone mienie zostało błędnie ujęte w spisie inwentarza, nie ma konieczności wszczynania opisanej niżej procedury. Dotyczy ona bowiem tych przypadków, w których istnieje jakakolwiek wątpliwość co do tego czy mienie należy do majątku upadłego, czy też nie.

Jeśli natomiast wspominane wątpliwości występują, konieczne jest wdrożenie procedury wyłączenia danego składnika majątkowego z masy upadłości. Do złożenia takiego wniosku legitymowana jest osoba, której przysługuje prawo do mienia podlegającego wyłączeniu. W zarysowanym we wstępie przypadku będzie to zatem prezes spółki. Wniosek składa się do sędziego-komisarza, ustanowionego w postępowaniu upadłościowym. We wniosku należy zgłosić wszelkie twierdzenia, zarzuty i dowody na ich poparcie pod rygorem utraty prawa powoływania ich w toku dalszego postępowania, chyba że powołanie ich we wniosku było niemożliwe. Wniosek nie podlega opłacie sądowej.

Ustawa wskazuje, że wniosek należy rozpoznać w terminie jednego miesiąca od dnia jego złożenia. Przy czym wcześniej sędzia-komisarz powinien wysłuchać syndyka.

Jeśli wniosek zostanie uwzględniony, a zatem sędzia-komisarz wyłączy wskazane mienie z masy upadłości, wówczas na postanowienie zażalenie przysługuje upadłemu i wierzycielom. W razie wniesienia zażalenia, sprawę bada sąd upadłościowy w składzie trzech sędziów. Jeśli jednak sędzia-komisarz wniosek oddali, wnioskodawcy nie będzie przysługiwać prawo wniesienia zażalenia. Ustawodawca przewidział bowiem odmienną ścieżkę.

Pozew o wyłącznie z masy

W razie oddalenia wniosku o wyłączenie z masy upadłości wnioskodawca może żądać wyłączenia mienia z masy upadłości w drodze powództwa. Zatem wnioskodawca może wnieść pozew przeciwko syndykowi, żądając wyłączenie mienia z masy upadłości i wydania go wnioskodawcy. Pozew wnosi się do sądu upadłościowego w terminie miesiąca od dnia doręczenia postanowienia sędziego-komisarza o odmowie wyłączenia z masy upadłości. Sprawa rejestrowana jest w repertorium „GUo”.

Pozew podlega opłacie na zasadach ogólnych. Jeśli wartość mienia, którego dotyczy pozew, nie przekracza 20.000 zł, to opłata od pozwu wyniesie od 30 zł do 1.000 zł, w zależności od tego, w którym progu kwotowym wartość ta będzie się plasować. Natomiast, gdy wartość mienia przekroczy 20.000 zł, wówczas opłata od pozwu wyniesie 5% tej wartości, lecz nie więcej niż 200.000 zł.

Należy pamiętać, że powództwo może być oparte wyłącznie na twierdzeniach i zarzutach zgłoszonych we wniosku o wyłączenie z masy upadłości. Inne twierdzenia i zarzuty mogą być zgłoszone tylko wtedy, gdy powód wykaże, że ich wcześniejsze zgłoszenie było niemożliwe. Za zgłoszenie nowych dowodów w pozwie przewidziana została swoista sankcja. Otóż niezależnie od wyniku sprawy sąd obciąży powoda kosztami procesu, jeżeli powołał nowe dowody istotne dla rozstrzygnięcia sprawy, których nie zgłosił we wniosku o wyłączenie.

Od wyroku sądu upadłościowego przysługuje apelacja do sądu okręgowego. Natomiast jeśli wartość przedmiotu zaskarżenia wynosić będzie co najmniej 50.000 zł, to od wyroku sądu okręgowego możliwe będzie również wywiedzenie skargi kasacyjnej.

 

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami!