Blog

Home Home

Karta do głosowania w postępowaniu o zatwierdzenie układu

25 - 11 - 2019

Postępowanie o zatwierdzenie układu jest charakterystycznym rodzajem postępowania restrukturyzacyjnego, które polega na samodzielnym zbieraniu głosów wierzycieli przez dłużnika. Sądowi restrukturyzacyjnemu przedstawiany jest układ przyjęty w postępowaniu o zatwierdzenie układu, co jest zarazem jedyną czynnością podejmowaną przed sądem. Nad prawidłowością przebiegu postępowania czuwa wybrany przez dłużnika nadzorca układu.

Układ w postępowaniu o zatwierdzeniu układu jest przyjęty, jeżeli opowie się za nim odpowiednia większość osobowa i kapitałowa. Wierzyciele oddają pisemne głosy na przekazanych przez dłużnika kartach do głosowania, których wzór niezmiennie od 1 stycznia 2016 r. określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzoru karty do głosowania w postępowaniu o zatwierdzenie układu (wzór karty do głosowania dostępny jest na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości). Karta do głosowania w postępowaniu o zatwierdzenie układu ma sformalizowany charakter, a ewentualne braki powodują jej nieważność. Wzór zawarty w rozporządzeniu znacznie ułatwia spełnienie wymagań formalnych, gdyż uwzględnia wszystkie wymagane przez przepisy informacje oraz zapewnia kompletność i czytelność karty do głosowania.

Systematyka karty

Karta do głosowania w postępowaniu o zatwierdzenie układu ma strukturę formularza składającego się z pól oznaczonych literami od A do F, które dotyczą oznaczenia dłużnika, oznaczenia wierzyciela, jego wierzytelności i głosu, oznaczenia nadzorcy układu oraz treści propozycji układowych. Oznaczenia dotyczące uczestników postępowania restrukturyzacyjnego sprowadzają się do wskazania danych identyfikacyjnych i adresowych. Karta zawiera pełną treść propozycji układowych ustalonych przez dłużnika przy współudziale nadzorcy układu. Na karcie dłużnik wskazuje także dzień układowy, który jest swoistym papierkiem lakmusowym – według stanu z dnia układowego określa się bowiem uprawnienia wierzycieli do głosowania oraz skutki przyjętego układu. Kwota wierzytelności głosującego wierzyciela obliczona jest według stanu na koniec dnia poprzedzającego dzień układowy.

Problemy praktyczne

W praktyce najwięcej trudności sprawiają elementy formularza dotyczące oznaczenia wierzytelności danego wierzyciela, a w szczególności wskazanie sumy wierzytelności objętych układem.

Karta do głosowania

Z punktu widzenia prawidłowości przebiegu postępowania o zatwierdzenie układu na karcie należy zawrzeć informacje dotyczące: (B.3.) całkowitej kwoty wierzytelności wierzyciela, (B.8.) kwoty wierzytelności, co do której wymagana jest zgoda na objęcie układem (wierzytelności ze stosunku pracy lub wierzytelności zabezpieczone rzeczowo) oraz (B.10.) sumy wierzytelności objętych układem. Ta ostatnia powinna być rozumiana jako suma wierzytelności danego wierzyciela objęta układem (z mocy prawa), a nie suma wierzytelności wszystkich wierzycieli w postępowaniu o zatwierdzenie układu. Wierzyciel nieposiadający wierzytelności ze stosunku pracy lub wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo na majątku dłużnika wpisze taką samą kwotę w miejscu przeznaczonym w formularzu na wskazanie sumy wierzytelności objętych układem (B.10.) i kwoty wierzytelności głosującego wierzyciela (B.3.). Różnice wystąpią, jeżeli wierzyciel nie wyrazi zgody na objęcie układem wierzytelności, co do których rzeczona zgoda jest wymagana albo jeżeli wyrazi jedynie zgodę co do części.

Finał

Na podstawie zebranych kart do głosowania nadzorca układu sporządza sprawozdanie, w którym w zależności od spełnienia ustawowych warunków stwierdza przyjęcie układu. Sprawozdanie wraz z zebranymi przez dłużnika kartami do głosowania i innymi załącznikami dołączane są do wniosku o zatwierdzenie układu. Ostatecznie układ jest zatwierdzany przez sąd restrukturyzacyjny.

Zmiany

Warto, aby nie umknęło naszej uwadze, że w dniu 01.12.2020 r. wejdą w życie przepisy zmieniające brzmienie art. 213 p.r. Ten właśnie artykuł reguluje wymaganą treść karty do głosowania. Skoro ulegnie on zmianie, to do jego treści dostosować będzie trzeba treść karty do głosowania. Pożądanym byłoby zatem mieć rękę na pulsie, żeby nie skorzystać przypadkiem w przyszłości ze „starej wersji” karty.

 

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami!