Blog

Home Home

Kiedy przedsiębiorca posługuje się dodatkowym oznaczeniem „w restrukturyzacji”?

29 - 08 - 2019

Przepisy prawa restrukturyzacyjnego wprowadzają ogólną zasadę informowania uczestników obrotu gospodarczego o szczególnym statusie prawnym przedsiębiorcy, który podejmuje działania mające na celu zawarcie układu z wierzycielami z uwagi na zagrożenie niewypłacalnością lub niewypłacalność. Pojęcie przedsiębiorcy należy w tym przypadku rozumieć zgodnie z ogólnymi przepisami kodeksu cywilnego jako osobę fizyczną, osobę prawną i tzw. ułomną osobę prawną, która prowadzi we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

Złożenie wniosku o otwarcie postępowania układowego, przyspieszonego postępowania układowego, postępowania sanacyjnego lub wniosku o zatwierdzenie układu nie oznacza samo w sobie, że przedsiębiorca znajduje się w restrukturyzacji. Dopiero merytoryczna ocena sądu jest tego potwierdzeniem. Innymi słowy, złożenie wniosku restrukturyzacyjnego nie oznacza, że Spółka jest w restrukturyzacji. Na restrukturyzację musi zgodzić się Sąd, czyli – pozytywnie rozpoznać wniosek (to zaś jakie warunki trzeba spełniać, aby Sąd przychylił się do wniosku również można przeczytać na naszym blogu).

Zgodnie z art. 66 ust. 2 p.r. po wydaniu przez sąd postanowienia o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego (a więc po wyrażeniu przez Sąd zgody na restrukturyzację) przedsiębiorca ma obowiązek występowania w obrocie pod dotychczasową firmą z dodaniem oznaczenia „w restrukturyzacji”. W praktyce możliwa jest także kumulacja dodatkowych oznaczeń (np. „w likwidacji i restrukturyzacji”).

Dniem otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego jest dzień wydania postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego, postępowania układowego lub postępowania sanacyjnego. Sąd nie wydaje postanowienia o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego tylko w przypadku postępowania o zatwierdzeniu układu. Z chwilą złożenia wniosku o zatwierdzenie układu dochodzi do wszczęcia postępowania, przy czym nie oznacza to otwarcia postępowania o zatwierdzenie układu. Ten rodzaj postępowania restrukturyzacyjnego nie toczy się przed sądem i ma swego rodzaju prywatny charakter. Postępowanie o zatwierdzenie układu nie jest formalnie otwierane, a udział sądu restrukturyzacyjnego ogranicza się jedynie do zatwierdzenia już przyjętego układu. Artykuł 189 ust. 2 p.r. stanowi co prawda, że skutki otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego powstają z dniem układowym (który ustala samodzielnie dłużnik), jednak przyjmuje się, że w przypadku postępowania o zatwierdzeniu układu przedsiębiorca powinien posługiwać się oznaczeniem „w restrukturyzacji” dopiero od dnia wydania postanowienia o zatwierdzeniu układu.

Przepisy prawa restrukturyzacyjnego nie wskazują do kiedy należy posługiwać się w obrocie dodatkowym oznaczeniem „w restrukturyzacji”. Skoro jednak obowiązek istnieje w toku restrukturyzacji, to końcową datą jest dzień zakończenia postępowania restrukturyzacyjnego. Przedsiębiorca powinien posługiwać się sformułowaniem „w restrukturyzacji” do czasu uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu lub o odmowie zatwierdzenia układu albo do czasu prawomocnego umorzenia postępowania restrukturyzacyjnego. Wskazany dodatek „w restrukturyzacji” powinien zatem znajdować się w pismach i zamówieniach handlowych dłużnika składanych w formie pisemnej lub elektronicznej (m.in. na każdej fakturze), a także na stronach internetowych dłużnika (w tym w stopce maila, itp.). Jest to bowiem forma „poinformowania” kontrahentów o toczącym się postępowaniu, którzy powinni stykać się z informacją przy okazji każdego kontaktu z dłużnikiem.  

Warto jednak zaznaczyć, że ustawodawca nie wprowadził żadnej „kary” za niestosowanie się przez dłużnika do obowiązku posługiwania się oznaczeniem „w restrukturyzacji”. Brak posługiwania się tym określeniem może jedynie potencjalnie stanowić podstawę odpowiedzialności za szkodę poniesioną z tego tytułu przez kontrahenta dłużnika. Należy zwrócić bowiem uwagę na to, że ogłoszenia wymagane przez prawo restrukturyzacyjne publikowane są w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG), który jest wydawanym w postaci elektronicznej ogólnokrajowym dziennikiem urzędowym. Zamieszczane tam obwieszczenia i ogłoszenia są publicznie dostępne i jawne.

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami!