Blog

Home Home

O czym warto pamiętać przy zgłaszaniu wierzytelności w Krajowym Rejestrze Zadłużonych?

19 - 04 - 2023

Mimo tego, że Krajowy Rejestr Zadłużonych funkcjonuje już od ponad 2 lat, w dalszym ciągu wielu wierzycieli przyzwyczajonych do dokonywania zgłoszeń w formie papierowej najchętniej pozostałaby przy tej formie. W obecnym stanie prawnym nie jest to już jednak możliwe i, czy tego chcemy, czy nie - pozostaje nam przestawić się na dokonywanie zgłoszeń za pośrednictwem KRZ. W niniejszym wpisie postaramy się zwrócić uwagę na najważniejsze naszym zdaniem kwestie, o których warto pamiętać przy dokonywaniu zgłoszeń wierzytelności przez KRZ. Mamy nadzieję, że pozwoli on niejednemu wierzycielowi uniknąć wezwania do uzupełnienia braków formalnych czy zarządzenia o zwrocie zgłoszenia wierzytelności.

  1. Zgłoszeń wierzytelności można dokonywać wyłącznie przez system KRZ z wykorzystaniem dedykowanego formularza.

Jest to kluczowa i jednocześnie najbardziej podstawowa zasada, od której trzeba zacząć. Syndyk jest związany przepisami prawa upadłościowego, tak więc nie ma żadnej możliwości uznania zgłoszeń wniesionych poza systemem, np. papierowo, czy drogą mailową. Od zasady tej istnieją oczywiście wyjątki, jednak katalog podmiotów, którym przysługuje uprawnienie do dokonania zgłoszenia wierzytelności poza KRZ jest zamknięty i stosunkowo wąski (postaramy się go przybliżyć w kolejnych wpisach).

Zgodnie z ogólną zasadą - zgłoszenia wierzytelności wniesione poza systemem nie wywołują skutków prawnych.

Co więcej, KRZ przewiduje dla poszczególnych pism, w tym dla zgłoszeń wierzytelności dedykowane formularze, z których zgodnie z ustawą należy obowiązkowo skorzystać. Formularz do zgłoszeń wierzytelności oznaczony jest następująco: „30048 – Zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym”. Dokonanie zgłoszenia wierzytelności za pomocą „pisma innego”, bądź też przy wykorzystaniu niewłaściwego formularza może skutkować uznaniem, że jest to brak formalny, który wymaga usunięcia przez zgłaszającego wierzyciela (poprzez dokonanie zgłoszenia z użyciem wspomnianego formularza).

  1. Dokonaj zgłoszenia pod właściwą sygnaturą

Jest to kolejna bardzo ważna zasada, o której warto pamiętać, gdyż tylko pismo oznaczone odpowiednią sygnaturą trafi do akt właściwego postepowania. Co więcej warto pamiętać, że gospodarzem akt „GUp” jest sędzia-komisarz, natomiast akt „GUp-Zw” syndyk. W związku z tym, jeśli dokonamy zgłoszenia wierzytelności do akt GUp zamiast GUp-Zw to takie zgłoszenie trafi najpierw do sędziego-komisarza, który będzie musiał wydać zarządzenie o wyłączeniu pisma z Akt i dołączenia do innych Akt, co może wydłużyć czas rozpoznawania zgłoszenia, a koniec końców przyczynić się do późniejszego stworzenia listy wierzytelności przez syndyka.

  1. Dokonaj terminowego zgłoszenia wierzytelności

W związku z tym, że aktualnie obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości widoczne jest publicznie w systemie KRZ już w dniu wydania postanowienia o ogłoszeniu upadłości, termin na dokonywanie zgłoszeń wierzytelności zaczyna biec wierzycielom od samego początku, tj. od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości, niezależnie od tego kiedy dany wierzyciel faktycznie dowiedział się o tym fakcie. Co więcej, w przypadku podmiotów zagranicznych może nawet zdarzyć się sytuacja, w której wysłane do niego zawiadomienie o ogłoszeniu upadłości zostanie doręczone wierzycielowi już po upływie 30-dniowego terminu, co jednak zgodnie z ustawą nie będzie okolicznością usprawiedliwiającą spóźnione zgłoszenie.

Mając na uwadze powyższe, jeśli wiemy, że nasz dłużnik ma problem z niewypłacalnością i możliwe jest w niedługim czasie ogłoszenie jego upadłości, warto regularnie sprawdzać ełni publiczną tablicę obwieszczeń w KRZ. Pozwoli nam to na dokonanie terminowego zgłoszenia wierzytelności i uniknięcie obowiązku uiszczenia opłaty za spóźnione zgłoszenie.

Jeśli jednak spóźnimy się z dokonaniem zgłoszenia, to warto dokonać opłaty za spóźnione zgłoszenie wierzytelności od razu, bez czekania na stosowne zarządzenie syndyka, gdyż opłata ta jest stała, ryczałtowa, a ponadto syndyk nie ma żadnej możliwości zwolnienia nas od niej, niezależnie od wysokości naszej wierzytelności. Skoro wezwanie do opłaty i tak jest nieuchronne, nie ma sensu zwlekać z jej uiszczeniem, opóźniając uznanie naszej wierzytelności na liście.

  1. Uzupełnij wszystkie dane wierzyciela w zgłoszeniu

Choć to bardzo podstawowa kwestia, to jednak w praktyce zdarza się, że wierzyciele zapominają o podaniu takich danych jak: imię i nazwisko, nazwa spółki, numer KRS czy numer PESEL. Dodatkowo, co warto zaznaczyć, w KRZ konieczne jest podanie także nr ID konta wierzyciela, bądź jego pełnomocnika – bez tego doręczenia w systemie nie będą mogły być skutecznie realizowane! Poza tym, choć nie obligatoryjne, to jednak bardzo wskazane i pomocne jest także podanie w zgłoszeniu adresu mailowego i numeru telefonu do wierzyciela/pełnomocnika. Umożliwi to znacznie szybszy kontakt syndyka z wierzycielem w przypadku pojawienia się wątpliwości dotyczących zgłoszenia.

  1. Uzupełnij braki w zgłoszeniu wierzytelności bez czekania na stosowne zarządzenie

Przygotowanie przez syndyka zarządzeń do uzupełnienia braków w zgłoszeniach wierzytelności zajmuje czas, który mógłby zostać poświęcony na weryfikację merytoryczną zgłoszeń wierzytelności, co z kolei z pewnością przyczyniłoby się do szybszego przygotowania listy wierzytelności, a co za tym idzie - planu podziału, dzięki czemu wierzyciele szybciej odzyskaliby swoje pieniądze.

  1. Skorzystaj z opcji korekty pisma

Przy uzupełnieniu zgłoszeń wierzytelności oraz innych pism warto, jak wyżej wspomniano, skorzystać z opcji korekty pisma, dzięki czemu kolejne wysłane przez nas pisma dotyczące np. tego samego zgłoszenia wierzytelności automatycznie zostaną przez KRZ dołączone do wysłanego wcześniej zgłoszenia, co pozwoli zachować porządek w aktach.

Aby znaleźć tę opcję należy przejść z poziomu użytkownika zarejestrowanego do modułu „skrzynka przesyłek”, który widoczny jest w pasku wyboru po lewej stronie. Kolejnym krokiem jest odnalezienie pierwotnego zgłoszenia wierzytelności, klikamy w strzałkę w dół, następnie w 3 kropki i tym samym powinna pojawić nam się opcja „skoryguj”, co zostało przedstawione na poniższym zrzucie ekranu:

 

 

  1. Opisz jak najlepiej dowody, z których wynika Twoja wierzytelność

Dokładny opis każdego z załączonych dowodów ułatwi merytoryczną weryfikację zgłoszenia wierzytelności. Dodatkowo w przypadku większych wierzycieli przydatne może okazać się także załączenie zestawienia wszystkich wierzytelności przygotowanego np. w Excelu.

  1. Regularnie sprawdzaj KRZ

Mimo tego, że o doręczeniach w portalu powinniśmy zostać każdorazowo powiadomieni mailowo, to jednak w praktyce mogą zdarzyć się problemy techniczne, które sprawią że takiego powiadomienia drogą mailową nie otrzymamy. Aby zatem uniknąć przeoczenia doręczenia pisma, konieczne jest regularne sprawdzenia wpływu nowych pism w KRZ na swoim koncie.

Mamy nadzieję, że powyższe rady pomogą w skutecznym dokonywaniu zgłoszeń wierzytelności w KRZ!