Blog

Home Home

O przygotowanej likwidacji słów kilka

03 - 12 - 2019

 

Przygotowana likwidacja (tzw. pre-pack) jest stosunkowo nową instytucją w polskim porządku prawnym – możliwość skorzystania z jej dobrodziejstw wprowadziła jedna z nowelizacji Prawa upadłościowego, która weszła w życie 1 stycznia 2016 roku.

Jak sama nazwa wskazuje, przygotowana likwidacja (tzw. pre-pack) polega na samodzielnym przygotowaniu transakcji sprzedaży upadającego przedsiębiorstwa (jego części lub składników majątku stanowiących znaczną część przedsiębiorstwa). Chodzi o to, żeby jeszcze przed  złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości, dłużnik oraz potencjalny nabywca samodzielnie uzgodnili warunki sprzedaży (ale spokojnie, prawa wierzycieli są odpowiednio zabezpieczone) co ułatwi następnie przeprowadzenie całego postępowania upadłościowego.

Kto będzie zainteresowany procedurą przygotowanej likwidacji?

Procedurą przygotowanej likwidacji może być zainteresowany zarówno dotychczasowy właściciel niewypłacalnego przedsiębiorstwa, wierzyciele jak i inwestorzy.

Z jednej strony jest to instytucja wykorzystywana w szczególności dla zachowania substratu przedsiębiorstwa, utrzymania miejsc pracy oraz kontynuowania działalności przez nowego właściciela. Z drugiej, przygotowana likwidacja to szansa na zakup zorganizowanego już przedsiębiorstwa bez konieczności przeprowadzenia kosztownej i czasochłonnej procedury due diligence, albowiem przedmiot pre-packu nabywany jest co do zasady bez obciążeń (na „co do zasady” pozwolimy sobie zakończyć, bowiem problematyce np. zobowiązań wynikających ze stosunku pracy czy umów wzajemnych warto poświęcić odrębny wpis). Tym samym przygotowana likwidacja odznacza się licznymi zaletami z punktu widzenia inwestora.

Pre-pack może być także korzystny dla wierzycieli, którzy z uwagi na uproszczony tryb postępowania mogą odzyskać swoje wierzytelności wcześniej, niż miałoby to miejsce w przypadku postępowania o ogłoszenie upadłości toczącego się według zasad ogólnych. Co więcej, mając na względzie, że wniosek pre-packowy zasługuje na uwzględnienie jedynie po spełnieniu określonych przesłanek (o tym w dalszej części wpisu), przygotowana likwidacja cechuje się również przewagą ekonomiczną. Tym samym omawiana instytucja to nie tylko szybkość, ale też więcej gotówki do podziału między wierzycieli.

Reasumując,  główne zalety przygotowanej likwidacji to:

  • oddłużenie przedsiębiorstwa,
  • przyspieszony tryb postępowania,
  • niższe koszty postępowania upadłościowego,
  • zachowanie przedsiębiorstwa,
  • utrzymanie miejsc pracy.

Kiedy sąd zatwierdzi ustalone warunki sprzedaży?

Sąd zatwierdza warunki sprzedaży wraz z ogłoszeniem upadłości dłużnika. Sąd zatwierdzi  warunki sprzedaży w sytuacji, gdy proponowana cena nabycia jest wyższa niż kwota możliwa do uzyskania w postępowaniu upadłościowym przy likwidacji na zasadach ogólnych, pomniejszona o koszty postępowania. W sytuacji gdy zaproponowana cena jest niższa lecz zbliżona do kwoty możliwej do uzyskania w postępowaniu upadłościowym sąd może (lecz nie musi) zatwierdzić ustalone warunki sprzedaży, ale jedynie gdy przemawia za tym ważny interes publiczny lub możliwość zachowania przedsiębiorstwa dłużnika. To właśnie dlatego pre-pack, poza wspomnianymi w poprzednim zdaniu nielicznymi wyjątkami, będzie oznaczał wyższy poziom zaspokojenia wierzycieli w postępowaniu upadłościowym.

W sytuacji gdy sąd ogłosi upadłość niezatwierdzając przy tym warunków sprzedaży, postępowanie upadłościowe prowadzone jest na zasadach ogólnych.

Zatwierdzenie warunków sprzedaży. Co dalej?

Na zawarcie umowy syndyk ma 30 dni od dnia uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu warunków sprzedaży, chyba że zatwierdzone warunki sprzedaży przewidują inny termin. Zawarcie umowy sprzedaży może nastąpić wyłącznie po wpłaceniu przez nabywcę całej ceny do masy upadłości lub po wydaniu syndykowi ceny złożonej wcześniej do depozytu. Następnie postępowanie prowadzone jest analogicznie do postępowania upadłościowego na zasadach ogólnych.

Nowelizacja

Warto podkreślić, że instytucja przygotowanej likwidacji została dotknięta licznymi zmianami przez nowelizację Prawa upadłościowego z 30 sierpnia 2019 r. Idea pozostała ta sama, jednak droga do niej ma ulec uproszczeniu. Całe postępowanie ma cechować się również większą transparentnością i dbałością o interesy wierzycieli. Nowela wejdzie w życie 24 marca 2020 r. Dopiero wówczas przekonamy się zatem, czy zmiany wprowadzone przez ustawodawcę są adekwatne do zamierzonych celów, czy poskutkują w praktyce oraz jak w ogóle wpłyną na stosowanie przygotowanej likwidacji.

 

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami!