Blog

Home Home

Przyspieszone postępowanie układowe – wady i zalety

22 - 09 - 2019

Czym jest przyspieszone postępowanie układowe?

Przyspieszone postępowanie układowe to jedno z czterech postępowań restrukturyzacyjnych. Jego nadrzędnym celem jest uniknięcie ogłoszenia upadłości dłużnika poprzez zawarcie układu z wierzycielami.

Szczególny charakter przyspieszonego postępowania układowego

Jak sama nazwa wskazuje, przyspieszone postępowanie układowe powinno być przeprowadzone możliwie szybko. Z tego powodu w tym postępowaniu ustawa przewiduje np. krótsze terminy na rozpoznanie wniosku restrukturyzacyjnego oraz przygotowanie spisu wierzytelności i spisu wierzytelności spornych, a także planu restrukturyzacyjnego przez nadzorcę sądowego. W założeniach, przyspieszone postępowanie układowe powinno trwać do 3-4 miesięcy.

Przyspieszone postępowanie układowe umożliwia dłużnikowi zawarcie układu po sporządzeniu i zatwierdzeniu spisu wierzytelności w trybie uproszczonym. W tym postępowaniu wierzyciele nie mogą składać sprzeciwów co do umieszczenia albo nieumieszczenia danych wierzytelności w spisie wierzytelności. Uproszczenie i przyspieszenie procedury wiąże się więc z brakiem wpływu wierzycieli na treść spisu, co mogłoby niekorzystnie wpłynąć na ich interesy. Powoduje to, że przyspieszone postępowanie układowe może być prowadzone jedynie w przypadkach, kiedy co najmniej 75% sumy wierzytelności przysługujących wierzycielom ma charakter bezsporny.

Zalety i wady przyspieszonego postępowania układowego

Przyspieszone postępowanie układowe ma oczywiście swoje wady, jak i zalety. Nie jest ono przeznaczone dla wszystkich dłużników, pewne minusy ujawniły się również w praktyce funkcjonowania postępowania.

Zalety

Niewątpliwie największą zaletą przyspieszonego postępowania układowego jest możliwość jego szybkiego przeprowadzenia przy jednoczesnym zapewnieniu dłużnikowi pewnej ochrony przed egzekucjami (w przeciwieństwie do bardziej odformalizowanego postępowania o zatwierdzenie układu).

Do innych zalet można zaliczyć:

  • Brak wpływu wierzycieli biernych i niechętnych do oddania głosu na możliwość zawarcia układu;
  • możliwość uchylenia zajęć rachunków bankowych przez Sędziego-komisarza;
  • pozostawienie dłużnikowi swobody co do kierowania jego przedsiębiorstwem w zakresie nieprzekraczającym zwykłego zarządu;
  • brak konieczności przeprowadzania procedury zmierzającej do rozstrzygnięcia statusu spornych wierzytelności jako warunku zwołania zgromadzenia wierzycieli;
  • ochrona dłużnika przed rozwiązaniem umów kluczowych z punktu widzenia dalszego działania przedsiębiorstwa z powodu ich niewykonywania w okresie poprzedzającym otwarcie przyspieszonego postępowania układowego.

Wady

Niestety, praktyka negatywnie zweryfikowała założenia, zgodnie z którymi przyspieszone postępowania układowe miały trwać ledwie kilka miesięcy. W dużych ośrodkach postępowania te przedłużają się czasem nawet do kilkunastu miesięcy.

Inne wady przyspieszonego postępowania układowego to:

  • niepełna ochrona przed egzekucjami prowadzonymi przez wierzycieli, którzy nie są z mocy prawa objęci układem. Takie egzekucje mogą zostać zawieszone przez Sędziego-komisarza na wniosek dłużnika, jednak co najwyżej na 3 miesiące. Jako, że przyspieszone postępowania układowe rzadko trwają tak krótko, istnieje ryzyko, iż wierzyciel podejmie egzekucję.
  • utrata pełnej kontroli nad przedsiębiorstwem wskutek ustanowienia nadzorcy sądowego, którego zgoda jest niezbędna do dokonania czynności przekraczających zwykły zarząd;
  • brak możliwości przeprowadzenia szeroko zakrojonej restrukturyzacji przedsiębiorstwa dłużnika w ramach tzw. działań sanacyjnych.

Wskazówki

W związku z powyższym przyspieszone postępowanie układowe jest rekomendowane przede wszystkim w sytuacjach, gdzie do skutecznej restrukturyzacji niezbędne jest zawarcie układu z wierzycielami oraz ochrona przed egzekucjami prowadzonymi przez wierzycieli objętych układem. Procedura ta może natomiast nie doprowadzić do zamierzonych skutków, kiedy istnieją wierzyciele nieobjęci układem, którzy mogą i chcą prowadzić egzekucje z majątku dłużnika. To postępowanie nie będzie również rekomendowane dla dłużników, którzy chcą dokonać dogłębnych zmian w strukturze i przedmiocie działania swojego przedsiębiorstwa.

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami!