Blog

Home Home

W uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym stosuj odpowiednio, czyli kilka słów o art. 252, 253 i 256 Prawa restrukturyzacyjnego

12 - 02 - 2021

Wśród postanowień Tarczy 4.01 znalazły się również przepisy konstruujące nowe narzędzie wspierające dłużników w zmaganiach z gospodarczymi skutkami pandemii COVID-19 - uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne.

Nowa procedura odpowiada na potrzeby przedsiębiorców, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej i zapewnia im warunki umożliwiające skuteczną naprawę własnego biznesu.

Uproszczone postepowanie restrukturyzacyjne stanowi również dopełnienie regulacji, na mocy których wcześniej „zamrożono” w niektórych przypadkach obowiązek wystąpienia z wnioskiem o ogłoszenie upadłości (szczegółowo pisaliśmy o tym TUTAJ).

O uproszczonym postepowaniu restrukturyzacyjnym pisaliśmy już ujęciu ogólnym TUTAJ. Dzięki temu już wiemy, że fundamentem uproszczonej restrukturyzacji jest postępowanie o zatwierdzenie układu. Tarcza 4.0 wprowadza jednak kilka znaczących modyfikacji procedury, tak aby zapewnić borykającym się z trudnościami płynnościowymi przedsiębiorcom szybszą i skuteczniejszą pomoc.

Część wspomnianych modyfikacji jest całkowitym novum. Kilka rozwiązań stanowi natomiast swoiste zapożyczenie instrumentów dobrze znanych nam z innych postępowań restrukturyzacyjnych. To właśnie im poświęcimy dzisiejszy wpis i skupimy się na odpowiednim stosowaniu w nowej procedurze art. 252, 253 i 256 ustawy – Prawo Restrukturyzacyjne (PrRestr). Prześledźmy zatem, co kryje się pod tymi jednostkami redakcyjnymi ustawy.

Kiedy stosujemy

Zgodnie z art. 16 ust. 3 pkt 3 Tarczy 4.0, wspomniane przepisy Prawa restrukturyzacyjnego będziemy odpowiednio stosować w nowej procedurze od chwili dokonania obwieszczenia w MSiG o otwarciu uproszczonej restrukturyzacji, aż do dnia jej umorzenia lub zakończenia.

Niedopuszczalność świadczeń z wierzytelności objętych układem – art. 252

Pierwszy w kolejności jest art. 252 PrRestr. Ustanawia on zakaz zaspokajania świadczeń, które są z mocy prawa objęte układem (o tym, które wierzytelności są objęte układem z moc prawa pisaliśmy TUTAJ). Jego odpowiednie zastosowanie w uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym daje następujące skutki:

  • od dnia obwieszczenia o otwarciu uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego do dnia jego zakończenia albo umorzenia, niedopuszczalne jest spełnianie przez dłużnika świadczeń wynikających z wierzytelności, które powstały przed dniem układowym i są objęte układem.

 

Niedopuszczalność potrąceń wzajemnych – art. 253 PrRestr

Następnie wyjaśnijmy, jak w uproszczonej restrukturyzacji należy stosować art. 253 PrRestr, który ogranicza dopuszczalność potrąceń wierzytelności:

  • od dnia obwieszczenia o otwarciu uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego do dnia jego zakończenia albo umorzenia niedopuszczalne jest potrącenie wzajemnych wierzytelności między dłużnikiem i wierzycielem, jeżeli wierzyciel:
  1. stał się dłużnikiem dłużnika po dniu układowym;
  2. będąc dłużnikiem dłużnika, stał się po dniu układowym jego wierzycielem przez nabycie w drodze przelewu lub indosu wierzytelności powstałej przed dniem układowym.

Natomiast dopuszczalne jest potrącenie wzajemnych wierzytelności, jeżeli nabycie wierzytelności nastąpiło wskutek zapłaty długu, za który nabywca odpowiadał osobiście albo pewnymi przedmiotami majątkowymi, i jeżeli odpowiedzialność nabywcy za dług powstała przed dniem układowym.

Niedopuszczalność wypowiedzenia umów – art. 256 PrRestr

Ostatni w naszej kolejce czeka art. 256 Prawa Restrukturyzacyjnego. Sprawdźmy zatem jak powinien być on rozumiany na gruncie uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego:

  • od dnia obwieszczenia o otwarciu uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego, do dnia jego zakończenia albo umorzenia, niedopuszczalne jest wypowiedzenie przez wynajmującego lub wydzierżawiającego umowy najmu lub dzierżawy lokalu lub nieruchomości, w których jest prowadzone przedsiębiorstwo dłużnika, bez zezwolenia nadzorcy układu.

Ten sam wymóg ma zastosowanie do umów kredytu w zakresie środków postawionych do dyspozycji kredytobiorcy przed dniem układowym, leasingu, ubezpieczeń majątkowych, umów rachunku bankowego, umów poręczeń, umów obejmujących licencje udzielone dłużnikowi oraz gwarancji lub akredytyw wystawionych przed dniem układowym.

Przepisów ww. nie stosuje się jednak w przypadku, gdy podstawą wypowiedzenia umowy jest niewykonywanie przez dłużnika po dniu układowym zobowiązań nieobjętych układem lub inna okoliczność przewidziana w umowie, jeżeli zaistniały po tym dniu.

Podsumowanie

Reasumując, odpowiednie stosowanie szeregu przepisów z Prawa restrukturyzacyjnego w procedurze z Tarczy 4.0 wymaga należytej staranności. Warto przed ostatecznym podjęciem decyzji sprawdzić dwa razy czy na pewno poprawnie „dostosowaliśmy” przepisy. Omówione artykuły Prawa restrukturyzacyjnego już same w sobie cechują się znacznym stopniem skomplikowania. Nałożenie na nie „nakładki” w postaci przepisów Tarczy 4.0 dodatkowo utrudnia ich właściwe zastosowanie w praktyce. Miejmy nadzieję, że gdy ustawodawca zdecyduje się wprowadzić postępowanie podobne do uproszczonej restrukturyzacji na stałe (przypomnijmy, że z uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego będziemy mogli skorzystać jedynie do dnia 30 czerwca 2021 r. – zobacz art. 15 Tarczy 4.0), usunięte zostaną wówczas najbardziej problematyczne elementy procedury, tak aby mogła ona w sposób niezakłócony spełniać założone dla niej cele.

 

1 Czyli ustawy z dnia 19 czerwca 2020 roku o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami!