Blog

Home Home

Zgłoszenie wierzytelności po terminie

21 - 07 - 2019

W postępowaniu upadłościowym, inaczej niż w postępowaniu restrukturyzacyjnym, warunkiem uzyskania zaspokojenia przez wierzyciela jest zgłoszenie wierzytelności. Uprawnienie do zgłoszenia wierzytelności przysługuje wszystkim wierzycielom upadłego, a więc wszystkim osobom, które twierdzą, że upadły jest ich dłużnikiem.

Po dokonaniu takiego zgłoszenia, Syndyk bada zasadność zgłoszonej wierzytelności i albo wzywa zgłaszającego do jej dalszego udokumentowania, albo od razu wpisuje wierzytelność na tzw. listę wierzytelności. Lista wierzytelności stanowi bowiem zestawienie wszystkich wierzycieli, których wierzytelności zostały uznane przez Syndyka za istniejące i które będą brały udział w podziale środków uzyskanych z likwidacji majątku dłużnika.

Jednocześnie ustawa przewiduje kilka zwolnień od obowiązku zgłaszania wierzytelności Należą do nich w szczególności pracownicy (osoby mające wierzytelność ze stosunku pracy) oraz wierzyciele zabezpieczeni na majątku upadłego (hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, itp.).

Termin na zgłoszenie wierzytelności to 30 dni. Liczy się go jednak nie od dnia ogłoszenia upadłości (wydania postanowienia o ogłoszeniu upadłości), lecz od dnia obwieszczenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym („MSiG”). MSiG jest ogólnopolskim, nieodpłatnym dziennikiem urzędowym, w którym publikowane są obwieszczenia i ogłoszenia wymagane przez różne ustawy (w tym także przez ustawę – Prawo upadłościowe). Z punktu widzenia wierzycieli dokonanie zgłoszenia jest zatem kluczową czynnością w toku postępowania upadłościowego.

Wychodząc jednak naprzeciw wierzycielom, ustawodawca zdecydował, że nawet jeśli wierzyciel spóźni się ze zgłoszeniem wierzytelności (uczyni to po upływie wspominanych 30 dni), to nadal może zostać wpisany na listę wierzytelności. Wiążą się z tym jednak dwie niedogodności.

Po pierwsze, jeżeli wierzytelność została zgłoszona przez wierzyciela po upływie terminu wyznaczonego do zgłaszania wierzytelności, bez względu na przyczynę opóźnienia, czynności już dokonane w postępowaniu upadłościowym są skuteczne wobec tego wierzyciela. Zgłoszenie nie ma też wpływu na złożone już plany podziału, a jego uznaną wierzytelność uwzględnia się tylko w planach podziału funduszów masy upadłości sporządzonych po jej uznaniu. Spóźnienie się ze zgłoszeniem wierzytelności może zatem doprowadzić do tego, że większość środków upadłego zostanie już rozdysponowana pomiędzy wierzycieli i dla opieszałego wierzycieli już ich po prostu zabranie.

Po drugie, koszty postępowania upadłościowego wynikłe ze zgłoszenia wierzytelności przez wierzyciela po upływie terminu wyznaczonego do zgłaszania wierzytelności, nawet jeżeli opóźnienie powstało bez winy wierzyciela, ponosi wierzyciel, który zgłosił wierzytelność po terminie. Koszty wynikłe ze spóźnionego zgłoszenia wierzytelności to przede wszystkim: koszty ogłoszenia w MSiG o liście wierzytelności, koszty postępowania dowodowego przy ustalaniu istnienia wierzytelności, a także koszty wynagrodzenia własnego i osób, które musiał zatrudnić syndyk w związku z ustalaniem uzupełniającej listy wierzytelności. Suma tych kosztów może być zatem niemała.

Reasumując, instrukcyjny termin na zgłoszenie wierzytelności w toku postępowania upadłościowego to 30 dni. Naruszenie tego terminu nie oznacza wprawdzie utraty prawa do udziału w postępowaniu upadłościowym, ale naraża wierzyciela na niższy poziom zaspokojenia oraz obowiązek poniesienia kosztów spóźnionego zgłoszenia wierzytelności. Warto zatem dbać o swoje prawa i na bieżąco monitorować sytuację swoich dłużników.

MSiG jest dostępny na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości.

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami!