Home Home

COVID-19

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami.

Adres

Dla Państwa bezpieczeństwa pracujemy także zdalnie

Godziny otwarcia

W sprawach COVID-19 jesteśmy dostępni w systemie 24/7

Kontakt

@: pomoc@zimmerman.com.pl tel: 664 171 383, 664 171 556

Pandemia koronowirusa to poważne zagrożenie dla bieżącego funkcjonowania firm. Dla wielu przedsiębiorców powrót do stanu sprzed epidemii może się okazać wręcz niemożliwy, o ile w porę nie zareagują na napotykane problemy finansowe.

Teraz liczy się czas i zaangażowanie! Korzystając z naszego doświadczenia z problemami niewypłacalności firm przygotowaliśmy specjalne pakiety pomocy prawnej, które będą realnym wsparciem w obecnej sytuacji gospodarczej.

 
Najpierw diagnozujemy sytuację Twojej firmy:
 • identyfikujemy zagrożone obszary w Państwa firmie oraz określamy skalę ryzyka,
 • określamy kierunek działań zaradczych lub/i naprawczych,
 • przedstawiamy zalety i wady dostępnych rozwiązań prawnych.
 
Znając Twój problem rekomendujemy i wdrażamy jeden z poniższych pakietów działań:
 
PAKIET I
 
Optymalizacja bieżących działań operacyjnych
 

Obejmuje pomoc prawną i organizacyjną w następujących obszarach:

 • renegocjacje z kontrahentami i instytucjami finansowymi kluczowych dla przetrwania Państwa firmy umów (w tym zwłaszcza: najmu, leasingu, kredytu itp.),
 • wsparcie przy pozyskaniu ulg i rekompensat w ramach specjalnej pomocy rządowej (tzw. tarcza antykryzysowa),
 • przygotowanie dokumentów celem wnioskowania o wsparcie z budżetu państwa zarówno przed otwarciem jak i w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego (tj. pomoc publiczna w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców),
 • przygotowanie wniosków do sądu o zabezpieczenie wykonania kluczowych kontraktów,
 • weryfikacja umów pod kątem możliwości zawieszenia obowiązku ich wykonywania w czasie epidemii, wypowiedzenia lub rozwiązania,
 • doradztwo w zakresie sposobu (kolejności) regulowania zobowiązań w okresie trudności finansowych, z nakierunkowaniem na minimalizację ryzyk kadry zarządzającej,
 • pomoc w ustaleniu właściwego terminu do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości lub podjęcia sądowej procedury restrukturyzacyjnej, w tym ustalenia konieczności jego złożenia bądź braku w związku ze skutkami COVID-19 (zob. Pakiet II oraz III poniżej)
 
PAKIET II
 
Wdrożenie restrukturyzacji
 

Jeżeli zastosowanie metod restrukturyzacji pozasądowej mogłoby okazać się niewystarczające, zapewniamy pakiet pomocy w postaci formalnej (sądowej) ochrony przed bankructwem, czyli:

 • doradztwo w zakresie wyboru optymalnego postępowania restrukturyzacyjnego, z wyszczególnieniem wad i zalet każdego z nich w kontekście Państwa obecnej sytuacji finansowej, przygotowanie wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego wobec Państwa firmy,
 • kompleksowa pomoc w toku całego procesu restrukturyzacji, począwszy od otwarcia postępowania aż do jego zakończenia,
 • wsparcie przy samodzielnym otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu (tzw. uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym w ramach w ramach Tarczy 4.0.) wraz z bieżącym doradztwem w toku tego postępowania, aż do jego zakończenia,
 • doradztwo przy przeprowadzeniu zwolnień grupowych w Państwa firmie (jeśli zajdzie taka potrzeba).
PAKIET III
 
Przeprowadzenie bezpiecznej upadłości
 

Jeżeli okazałoby się, że żadne z ww. działań nie może przynieść efektu w postaci uratowania lub odbudowania wartości firmy, zapewnimy Państwu pakiet wsparcia przy upadłości, czyli:

 • przygotowanie wniosku o ogłoszenie upadłości,
 • weryfikacji sytuacji spółki oraz majątku pod kątem możliwości przejęcia majątku (w tym także całego przedsiębiorstwa) przez inwestora w ramach procesu upadłości (tzw. pre-pack),
 • obsługa Państwa firmy w toku całego postępowania upadłościowego,
 • w ramach tego pakietu pomocowego doradzamy kadrze menadżerskiej w taki sposób, by zapewnić bezpieczeństwo na przyszłość, czyli zminimalizować ryzyko przeniesienia na członków zarządu odpowiedzialności za długi upadającego biznesu.
 

 

 

Zimmerman Filipiak

Zimmerman Filipiak
Restrukturyzacja SA

Doradca restrukturyzacyjny dla firm w kryzysie oraz wierzycieli