Home Home

Postępowania grupowe

Postępowania grupowe

Postępowania grupowe stanowią rodzaj sporów sądowych, które zasługują na szczególne wyróżnienie. Ten tryb postępowań daje możliwość rozstrzygania w jednym procesie cywilnym wielu podobnych spraw (np. o roszczenia z tytułu czynów niedozwolonych, czy o roszczenia z tytułu odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania umownego). Zbiorowe dochodzenie roszczeń jest zwykle korzystniejsze niż indywidualne działania, gdyż pozwala na prowadzenie wspólnego postępowania dowodowego oraz wykorzystania zgromadzonych dowodów na potrzeby wszystkich członków grupy. Korzyści wynikające z prowadzenia sprawy w postępowaniu grupowym pozwalają na znaczne obniżenie kosztów indywidualnego członka grupy.

Nasz zespół świadczy usługi w zakresie:

  • analizy roszczeń Klientów odnośnie dopuszczalności prowadzenia sprawy w postępowaniu grupowym,
  • pomocy w organizacji składu osobowego grupy, w tym ujednoliceniu roszczeń członków grupy w przypadku dochodzenia roszczeń pieniężnych,
  • reprezentowanie członków grupy w negocjacjach ugodowych,
  • przygotowania pozwu w postępowaniu grupowym o zasądzenie, o ustalenie lub o ukształtowanie stosunku prawnego lub prawa,
  • zastępowania reprezentanta grupy (powoda) w postępowaniu sądowym przez adwokata lub radcę prawnego,
  • przygotowania pism procesowych w toku postępowania grupowego, w tym środków zaskarżenia.
dr Bartosz Sierakowski
Starszy partner,
radca prawny,
doradca restrukturyzacyjny


bartosz.sierakowski@zimmerman.com.pl