Home Zespół

Aleksandra Kowalczyk

Aplikantka adwokacka

Aleksandra Kowalczyk

Aplikantka adwokacka

Aplikantka adwokacka przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego (restrukturyzacja i likwidacja przedsiębiorstwa) na Uczelni Łazarskiego w Warszawie.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Pracę magisterską pod tytułem: Przygotowana likwidacja na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe, napisała pod kierunkiem prof. Anny Hrycaj. Studia ukończyła z wyróżnieniem z uwagi na szczególne osiągnięcia w nauce. Wielokrotnie nagradzana stypendium rektora. Laureatka II miejsca w konkursie krasomówczym organizowanym przez Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego w Warszawie. 

Aleksandra Kowalczyk specjalizuje się w prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym. Posiada doświadczenie zawodowe w prowadzeniu postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczych. Interesuje się zagadnieniami z zakresu pre – packu, zabezpieczenia majątku oraz bezskuteczności czynności prawnych.

Autorka licznych publikacji w czasopismach branżowych oraz publikacji naukowej z zakresu prawa upadłościowego: Instytucja przygotowanej likwidacji – problemy praktyczne (Monitor Prawa Handlowego 3/2021).

Włada językiem angielskim.