Home Zespół

Maciej Wiśniewski

Adwokat

Maciej Wiśniewski
Czło­nek Izby Adwo­kac­kiej w War­sza­wie.

Maciej Wiśniewski

Adwokat

Czło­nek Izby Adwo­kac­kiej w War­sza­wie. Ab­sol­went sto­sun­ków mię­dzy­na­ro­do­wych na Wy­dzia­le Dzien­ni­kar­stwa i Nauk Po­li­tycz­nych Uni­wer­sy­te­tu War­szaw­skie­go oraz ma­gi­ster pra­wa na Wy­dzia­le Pra­wa i Ad­mi­ni­stra­cji Uni­wer­sy­te­tu War­szaw­skie­go.

Ma­ciej Wi­śniew­ski in­te­re­su­je się pra­wem spół­ek han­dlo­wych oraz pra­wem upa­dło­ścio­wym i re­struk­tu­ry­za­cyj­nym.

Ma­ciej Wi­śniew­ski po­­sia­­da do­­świa­d­cze­­nie w za­­kre­­sie:

  • do­­ra­dz­twa w po­­stę­­po­­wa­­niach upa­­dło­­­ścio­­wych – za­­ró­w­no wie­­rzy­­cie­­lom, jak i dłu­ż­ni­­kom,       
  • do­­ra­dz­twa w po­stę­po­wa­niach re­struk­tu­ry­za­cyj­nych,
  • bie­­żą­­cej ob­słu­­gi pra­w­nej podmio­­tów go­­spo­­da­r­czych,
  • bez­­po­­śre­d­nie­­go ko­n­ta­k­tu z Klie­n­ta­­mi i sy­n­dy­­ka­­mi ma­­sy upa­­dło­­­ści,
  • przy­­go­­to­­wy­­wa­­nia pro­­je­k­tów umów i pism pro­­ce­­so­­wych, a ta­k­że ar­ty­­ku­­łów do pra­­sy pra­w­ni­­czej,
  • udzia­­łu w ob­słu­­dze pra­w­nej spół­­ek.

Wspó­­łau­­tor pu­­bli­­ka­­cji pod ty­tu­łem „Ak­tu­al­ne za­sa­dy obro­tu nie­ru­cho­mo­ścia­mi rol­ny­mi i ich wpływ na sprze­daż grun­tów w po­stę­po­wa­niu upa­dło­ścio­wym i eg­ze­ku­cyj­nym", któ­ra uka­za­ła się na ła­mach Mo­ni­to­ra Pra­­wa Ba­n­ko­­we­­go.

Wła­da bie­gle ję­zy­kiem an­giel­skim.