Home Zespół

Paweł Stanclik

Aplikant radcowski

Paweł Stanclik

Paweł Stanclik

Aplikant radcowski

Jest aplikantem radcowskim – członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Pracę magisterską pt. „Problematyka transgranicznej restrukturyzacji spółek w prawie polskim i UE” napisał pod kierunkiem prof. Wojciecha Pyzioła w Katedrze Prawa Gospodarczego i Handlowego. Współpracował z instytucjami pozarządowymi – Instytutem Allerhanda oraz z Klubem Jagiellońskim. 

Interesuje się pra­wem spół­ek han­dlo­wych oraz pra­wem upa­dło­ścio­wym i re­struk­tu­ry­za­cyj­nym.

Wła­da ję­zy­kiem an­giel­skim.