Home Zespół

Piotr Zimmerman

Starszy partner,
radca prawny,
doradca restrukturyzacyjny

Piotr Zimmerman
piotr.zimmerman@zimmerman.com.pl
Specjalizuje się w prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym oraz prawie spółek handlowych.

Piotr Zimmerman

Starszy partner,
radca prawny,
doradca restrukturyzacyjny

Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego (1990-1995). Następnie ukończył aplikację sądową (1995-1997), a w latach 1997-2006 pełnił funkcję sędziego. W latach 1997-1999 orzekał w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Szczecinie, w sprawach prowadzonych w trybie postępowania nieprocesowego. W latach 1999-2002 orzekał w Wydziale Gospodarczym, w sekcji upadłościowo-układowej Sądu Rejonowego w Szczecinie. W tym czasie prowadził postępowania upadłościowe oraz pełnił funkcje sędziego komisarza w postępowaniach upadłościowych znaczących spółek regionu. W latach 2003-2006 przewodniczył Wydziałowi do spraw Upadłościowych i Naprawczych Sądu Rejonowego dla m.st Warszawy w Warszawie oraz pełnił funkcję sędziego komisarza i orzekał w sprawach upadłościowych toczących się w tym wydziale.W 2005 roku jako Wiceprezes Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy oraz Pełnomocnik Ministra Sprawiedliwości ds. zniesienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy oraz utworzenia w to miejsce Sądów Rejonowych dla m.st. Warszawy, dla Warszawy Woli oraz Warszawy Żoliborza, przeprowadził procedurę podziału największego sądu rejonowego w Polsce. W latach 2005-2006 orzekał także w Wydziale XXIII Gospodarczym Odwoławczym Sądu Okręgowego w Warszawie, rozpoznając w II instancji sprawy gospodarcze, upadłościowe i rejestrowe. W latach 2007-2010 współpracował z kancelarią Wardyński i Wspólnicy, najpierw jako starszy doradca a następnie jako wspólnik. Brał udział w konsultacjach przed wejściem w życie prawa upadłościowego i naprawczego z 2003 r. W roku 2006 uczestniczył w pracach Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości przygotowującej projekt gruntownej nowelizacji Prawa upadłościowego i naprawczego.

Interesuje się prawem konstytucyjnym i wpływem konstytucji na zakres uprawnień podmiotowych, realizowanych w postępowaniu sądowym. Był autorem pytania prawnego do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zgodności art. 172 prawa upadłościowego z 1934 r. z Konstytucją, odpowiedź na które stała się podstawą do całkowitej zmiany tego uregulowania w nowym prawie upadłościowym i naprawczym. W 2007 roku, jako pełnomocnik skarżącego, skutecznie doprowadził do uznania przez TK, iż regulacje ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, niepozwalające kandydatowi na sędziego odwołać od decyzji o nieprzedstawieniu jego wniosku o powołanie Prezydentowi RP, są niezgodnie z Konstytucją.

Prowadzi działalność dydaktyczną. Wykłada prawo upadłościowe i naprawcze na Studiach Podyplomowych na Uniwersytecie Warszawskim. Prowadził szkolenia dla syndyków, zarządców i nadzorców sądowych, aplikantów sądowych, Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie i w Szczecinie, Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, Najwyższej Izby Kontroli, BCC, BGŻ, PKO BP i innych. Występuje jako prelegent na konferencjach poświęconych tematyce prawa upadłościowego i naprawczego oraz prawa spółek (np. Polski Kongres Prawa Upadłościowego i Naprawczego INSO 2012, zorganizowany w dniu 9 listopada 2012 r. przez Instytut Allerhanda). Jest autorem siedmiu wydań monografii „Prawo Upadłościowe. Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz” oraz jednym z autorów publikacji „Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe. System Prawa Handlowego”. Publikacje mecenasa Piotra Zimmermana ukazują się w prasie specjalistycznej polskiej i międzynarodowej, jest autorem cyklu artykułów dla tygodników Prawo w Firmie oraz Firma i Prawo, a także ekspertem m.in.: Rzeczpospolitej i Dziennika Gazety Prawnej. Jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

Włada językiem angielskim (biegle) oraz niemieckim (znajomość podstawowa).