Aktualności

Home Home

Konsekwencje prawne i praktyczne braku terminowego wdrożenia dyrektywy o restrukturyzacji zapobiegawczej

22 - 07 - 2022
Ewa Gajewska
PR Manager


Kategorie:

Kancelaria w mediach

W systemie informacji prawnej LEX wydawnictwa Wolters Kluwer ukazał się artykuł autorstwa prawników naszej Kancelarii. R.pr. Bartosz Sierakowski i adw. Hubert Woźniak podjęli się analizy konsekwencji braku terminowego wdrożenia dyrektywy o restrukturyzacji zapobiegawczej, skupiając się na aspektach prawnych oraz praktycznych.

„W dniu 17 lipca 2022 roku bezskutecznie minął przedłużony o rok okres na dokonanie przez Polskę transpozycji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2019/1023 z 20.06.2019 r. w sprawie ram restrukturyzacji zapobiegawczej, umorzenia długów i zakazów prowadzenia działalności oraz w sprawie środków zwiększających skuteczność postępowań dotyczących restrukturyzacji, niewypłacalności i umorzenia długów, a także zmieniająca dyrektywę (UE) 2017/1132 (dyrektywa o restrukturyzacji i upadłości) 1 , zobowiązującej państwa członkowie Unii Europejskiej do dokonania daleko idących zmian w konstrukcji krajowych postępowań restrukturyzacyjnych (art. 34 ust. 1 i 2 dyrektywy drugiej szansy).

Dokonanie transpozycji dyrektywy drugiej szansy we wskazanym terminie nie było możliwe, ponieważ dopiero w dniu 4 lipca 2022 roku opublikowano na stronach Rządowego Centrum Legislacji projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo restrukturyzacyjne oraz ustawy – Prawo upadłościowe 2 , dokonującej transpozycji rozwiązań unormowanych we wspomnianej dyrektywie do polskiego porządku prawnego 3 . Opublikowany projekt ustawy zawiera propozycję osiemnastomiesięcznego vacatio legis (art. 3 projektu ustawy). To oznacza, że implementacja przez Polskę dyrektywy o restrukturyzacji zapobiegawczej nastąpi w 2024 roku...”

Subskrybenci systemu LEX z pełnym artykułem naszych ekspertów mogą zapoznać się TUTAJ.