Aktualności

Home Home

Obo­wiąz­ko­we ubez­pie­cze­nia OC syn­dy­ka. Usta­wa o li­cen­cji syn­dy­ka – za­gad­nie­nia in­ter­tem­po­ral­ne.

15 - 12 - 2015
Piotr Zimmerman
Starszy partner,
radca prawny,
doradca restrukturyzacyjny


piotr.zimmerman@zimmerman.com.pl

Kategorie:

Kancelaria w mediach

Ustawą o licencji syndyka (z dn. 15 czerwca 2004) przed osobami ubiegającymi się o powołanie do pełnienia funkcji syndyka w postępowaniu upadłościowym, ustawodawca postawił wymagania w postaci: legitymowania się licencją oraz obowiązku posiadania polisy OC. Wspomniana ustawa wprowadziła radykalne zmiany w zasadach naboru kandydatów do tej funkcji.

Za­pra­sza­my do lek­tu­ry ar­ty­ku­łu "Obo­wiąz­ko­we ubez­pie­cze­nia OC syn­dy­ka. Usta­wa o li­cen­cji syn­dy­ka – za­gad­nie­nia in­ter­tem­po­ral­ne", któ­ry uka­zał się w Do­rad­cy Re­struk­tu­ry­za­cyj­nym nr 2/2015. Au­to­ra­mi pu­bli­ka­cji są na­si eks­per­ci: Piotr Zim­mer­man oraz Wik­tor Da­nie­lak.

Obowiązkowe ubezpieczenia OC syndyk. Ustawa o licencji syndyka – zagadnienia intertemporalne