Blog

Home Home

Czy postępowanie restrukturyzacyjne może być remedium na „chorobę” przedsiębiorstw spowodowaną koronawirusem?

26 - 03 - 2020

Od kilku tygodni mamy do czynienia z sytuacją bez precedensu. Globalne rozprzestrzenianie się COVID-19 spowodowało, że również w naszym kraju podjęto niezwykle restrykcyjne kroki mające na celu ograniczenie niekontrolowanego szerzenie się koronawirusa.

Niestety, skutki spowodowane ogólnoświatowym wstrzymaniem oddechu oraz licznymi ograniczeniami w prowadzeniu działalności gospodarczej, odczuwalne już teraz przez przedsiębiorców, prawdopodobnie odczuwalne będą jeszcze przez wiele miesięcy, a dla niektórych mogą skończyć się bankructwem.

Państwo zapowiedziało wprowadzenie pakietu pomocowego dla przedsiębiorców, którzy najsilniej odczują aktualny kryzys. Tym niemniej planowane środki zaradcze będą miały charakter raczej doraźny i nie należy zakładać, że przyniosą natychmiastowe i pełne „uzdrowienie” przedsiębiorstwa dotkniętego kryzysem.

Dlatego też nie należy być biernym, lecz już teraz na własną rękę trzeba podjąć działania mające na celu zminimalizowanie ryzyka utraty płynności finansowej. W tym celu warto w pierwszej kolejności podjąć próbę renegocjacji kontraktów z kluczowymi kontrahentami, których nie jesteśmy w stanie wykonać na uzgodnionych wcześniej warunkach. W przypadku, gdyby takie działania okazały się niewystarczające, należy rozważyć możliwość skorzystania z mechanizmów, które daje Prawo restrukturyzacyjne. Ustawa ta, regulująca formalne procedury ratunkowe, dedykowana jest właśnie dla przedsiębiorców borykających się z problemami finansowymi.

 

Skorzystanie z programu pomocowego Państwa, ale co dalej?

Większość przedsiębiorców w celu przetrwania na rynku będzie zmuszona do sięgnięcia po, o ile takie posiada, rezerwy finansowe. W przeciwnym wypadku przedsiębiorca będzie musiał wybrać inną drogę przełamania kryzysu jak np. pomoc ze strony państwa, renegocjacje warunków umów z kontrahentami, restrukturyzacja, a w ostateczności upadłość.

W odpowiedzi na zaistniałą sytuację, państwo przygotowało specjalny pakiet pomocowy dla przedsiębiorców. Wydaje się jednak, że pomoc finansowa przewidziana w specustawie stanowi raczej doraźną pomoc „tu i teraz”, nie rozwiązuje zaś systemowo problemów finansowych przedsiębiorców. Przede wszystkim nie będzie to pomoc bezwarunkowa oraz nie będzie obejmowała wszystkich przedsiębiorców. Zgodnie z przedstawionymi założeniami, pomoc oferowana przez państwo obejmować ma najbardziej newralgiczne społecznie obszary. Przykładowo przedsiębiorca będzie mógł ubiegać się o pomoc poprzez dofinansowanie do wynagrodzeń pracowniczych, przy czym zasady skorzystania z tej pomocy obwarowane są warunkami, takimi jak np. utrzymanie miejsc pracy. Tym samym, przedsiębiorca będzie zmuszony rozważyć, co z ekonomicznego punku widzenia będzie dla niego korzystniejsze – czy uzyskanie dofinansowania, czy ewentualna redukcja zatrudnienia.

Korzyści wynikające z prawa restrukturyzacyjnego

Odpowiednią platformą do zniwelowania długofalowych skutków przestojów przedsiębiorstw jest ustawa - Prawo restrukturyzacyjne, która oferuje szeroki wachlarz mechanizmów pozwalających na „uzdrowienie” przedsiębiorstwa.

Z dobrodziejstw wynikających z postępowań restrukturyzacyjnych może skorzystać każdy przedsiębiorca - zarówno ten, który zostanie objęty programem pomocowym Państwa w postaci tarczy antykryzysowej, jak i ten, który z pomocy tej nie skorzystał, lub nie kwalifikował się do skorzystania z niej. Podkreślić należy, że postępowanie restrukturyzacyjne skierowane jest nie tylko do podmiotów już niewypłacalnych, lecz także do podmiotów jedynie zagrożonych niewypłacalnością tj. takich które przewidują, że w przyszłości mogą mieć problemy z regulowaniem wymagalnych zobowiązań.

Decydując się na skorzystanie z instrumentów Prawa restrukturyzacyjnego, przedsiębiorca przede wszystkim zyskuje: (i) ochronę przeciwegzekucyjną; (ii) możliwość redukcji długu; (iii) możliwość ustalenia nowych terminów płatności; (iv) pomoc doradcy restrukturyzacyjnego, który czuwa nad przebiegiem całego procesu. Powodzenie takiej restrukturyzacji uzależnione jest oczywiście od kontrahentów dłużnika, którzy muszą popierać prowadzone działania restrukturyzacyjne, co wyraża się poprzez głosownie nad układem.

Zawarcie układu w ramach postępowania restrukturyzacyjnego jest atrakcyjną formą nie tylko dla dłużnika, który ma szanse „uzdrowić” swoje przedsiębiorstwo, ale także dla wierzycieli, którzy mają realne szanse odzyskania swoich należności. Często niepowodzenie restrukturyzacji oznacza bankructwo dłużnika - wówczas stopień zaspokojenia wierzycieli zazwyczaj jest dużo niższy. Należy pamiętać, że nad prawidłowością przebiegu postępowania restrukturyzacyjnego czuwa ustanowiony jako organ postępowania doradca restrukturyzacyjny, sędzia- komisarz, a także sąd, które to podmioty są upoważnienie do podjęcia odpowiednich czynności w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości działań dłużnika.

Układ – czyli co?

Układ to swoista umowa zawarta pomiędzy dłużnikiem a jego wierzycielami, w której określone zostają zasady spłaty zadłużenia, takie jak np. redukcja zadłużenia czy nowy harmonogram spłat wierzytelności. Decydując się na zawarcie takiej umowy w ramach postępowania restrukturyzacyjnego, dla jego przyjęcia nie jest konieczne uzyskanie zgody wszystkich kontrahentów. Aby układ został przyjęty, konieczne jest by za jego przyjęciem głosowała większość wierzycieli uprawnionych do głosowania, którzy oddali ważny głos, których łączna suma wierzytelności wynosi 2/3 wszystkich wierzytelności uprawnionych do głosowania.

Po otwarciu postępowania, dłużnik nie może regulować zobowiązań objętych układem, z drugiej zaś strony wierzyciel nie może skutecznie egzekwować tego świadczenia.  W tym czasie dłużnik ma szansę na złapanie „drugiego oddechu” oraz podjęcie i wdrożenie odpowiednich działań restrukturyzacyjnych.

Podsumowanie

Działania restrukturyzacyjne są uniwersalną formą pomocy dla przedsiębiorców, którzy borykają się z problemami finansowymi. Dlatego niezwykle istotnym jest, aby na bieżąco monitorować aktualną sytuację finansową przedsiębiorstwa, przewidywać potencjalne problemy, które mogą wystąpić w przyszłości oraz reagować na nie z odpowiednim wyprzedzeniem.

Więcej o samej restrukturyzacji, jak i poszczególnych jej etapach czy instytucjach piszemy w innych wpisach na naszych blogu, do lektury których gorąco zachęcamy.

 

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami!