Home Home

Specjalizacje

 • Restrukturyzacja
 • Upadłość
 • Postępowanie egzekucyjne
 • Prawo spółek, obsługa przedsiębiorstw i transakcje
 • Spory sądowe
 • Upadłość i restrukturyzacja dewelopera
 • Postępowania grupowe
 • Obsługa nadzorców, zarządców i syndyków
 • Upadłość konsumencka
 • Przygotowana likwidacja (pre-pack)
 • Odpowiedzialność menadżerów w związku z niewypłacalnością
 • Upadłość transgraniczna

Restrukturyzacja

Pra­wo re­struk­tu­ry­za­cyj­ne re­gu­lu­je za­sa­dy za­wie­ra­nia przez dłuż­ni­ka ukła­du z wie­rzy­cie­la­mi, w jed­nej z czte­rech pro­ce­dur: sa­mo­dziel­ne­go zbie­ra­nia gło­sów, przy­spie­szo­ne­go po­stę­po­wa­nia ukła­do­we­go, po­stę­po­wa­nia ukła­do­we­go oraz sa­na­cji. Jego celem jest unik­nię­cie upa­dło­ści dłuż­ni­ka, która jest  niepożądana za­rów­no z punk­tu wi­dze­nia je­go sa­me­go, jak i wie­rzy­cie­li, ale tak­że ca­ło­ści go­spo­dar­ki.  Przeprowadzenie restrukturyzacji wymaga wysiłku od dłużnika, który musi przygotować wiarygodne i spójne propozycje układowe, a także przekonać do nich swoich wierzycieli oraz sąd. Profesjonalne doradztwo prawne i należyte przygotowanie propozycji układowych stanowi często o sukcesie całego postępowania.

Czytaj dalej
Bartosz Sierakowski
Starszy partner,
radca prawny,
doradca restrukturyzacyjny


bartosz.sierakowski@zimmerman.com.pl
Piotr Zimmerman
Starszy partner,
radca prawny,
doradca restrukturyzacyjny


piotr.zimmerman@zimmerman.com.pl
Norbert Frosztęga
Partner,
adwokat,
doradca restrukturyzacyjny


norbert.frosztega@zimmerman.com.pl

Upadłość

Upadłość oznacza przejęcie całości zarządu nad majątkiem niewypłacalnego przedsiębiorcy przez wyznaczonego przez sąd syndyka. Celem postępowania upadłościowego jest zamiana aktywów na pieniądz, czyli sprzedaż całego majątku dłużnika i przeznaczenie środków w ten sposób uzyskanych na zaspokojenie wierzycieli. Proces likwidacji majątku i dystrybucji sum uzyskanych ze sprzedaży prowadzi syndyk pod nadzorem sędziego-komisarza. Z kolei po stronie kadry menadżerskiej leżą dwa kluczowe – także w aspekcie odpowiedzialności osobistej, majątkowej i karnej – obowiązki prawne: złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości w czasie właściwym oraz współpraca z syndykiem w zakresie wydania majątku i dokumentacji upadłej spółki.

Czytaj dalej
Bartosz Sierakowski
Starszy partner,
radca prawny,
doradca restrukturyzacyjny


bartosz.sierakowski@zimmerman.com.pl
Piotr Zimmerman
Starszy partner,
radca prawny,
doradca restrukturyzacyjny


piotr.zimmerman@zimmerman.com.pl
Norbert Frosztęga
Partner,
adwokat,
doradca restrukturyzacyjny


norbert.frosztega@zimmerman.com.pl

Postępowanie egzekucyjne

Windykacja należności może być prowadzono zarówno przy wykorzystaniu narzędzi prawa upadłościowego (zbiorowe dochodzenie praw przez wierzycieli), jak i w formule tzw. egzekucji singularnej, inicjowanej indywidualnie przez wierzycieli. Praktyczna znajomość przepisów o egzekucji to z  perspektywy wierzyciela szybkie i sprawne odzyskanie pieniędzy. Z kolei z perspektywy dłużnika gwarancja ochrony prawnej przed niekontrolowaną windykacją, w tym możliwością naruszenia praw dłużnika i osób trzecich, których dotykają skutki prowadzonej egzekucji.

Czytaj dalej
Bartosz Sierakowski
Starszy partner,
radca prawny,
doradca restrukturyzacyjny


bartosz.sierakowski@zimmerman.com.pl

Prawo spółek, obsługa przedsiębiorstw i transakcje

Prawo spółek handlowych to bardzo szeroka dziedzina. Obszar ten obejmuje powstawanie spółek, ich codzienne funkcjonowanie, przekształcenia aż po ich likwidację lub upadłość. Dziedzina ta jest uregulowana wieloma aktami prawnymi, z Kodeksem spółek handlowych na czele. Funkcjonowanie spółki prawa handlowego wymaga dbałości o wiele wymogów prawnych, rachunkowych, podatkowych. Wsparcie specjalistów prawnych zmniejsza ryzyko pomyłki czy błędu, który może zagrozić firmie oraz ułatwia bieżące zarządzanie przedsiębiorstwem.

Czytaj dalej
Piotr Zimmerman
Starszy partner,
radca prawny,
doradca restrukturyzacyjny


piotr.zimmerman@zimmerman.com.pl
Bartosz Sierakowski
Starszy partner,
radca prawny,
doradca restrukturyzacyjny


bartosz.sierakowski@zimmerman.com.pl
Norbert Frosztęga
Partner,
adwokat,
doradca restrukturyzacyjny


norbert.frosztega@zimmerman.com.pl

Spory sądowe

Praktyka sporów sądowych obejmuje wszystkie sprawy klientów (cywilne, gospodarcze, administracyjne), które swój finał znajdują w sądzie czy przed organami administracji. Na każdym etapie staramy się prowadzić do porozumienia (ugody), a wszędzie tam, gdzie nie jest to możliwe reprezentujemy klienta na każdym etapie postępowania. Jak pokazuje praktyka, zbudowanie przemyślanej strategii procesowej na wczesnym etapie sporu oraz siła argumentacji prezentowanej na sali sądowej, to podstawa sukcesu Klienta.

Czytaj dalej
Bartosz Sierakowski
Starszy partner,
radca prawny,
doradca restrukturyzacyjny


bartosz.sierakowski@zimmerman.com.pl
Norbert Frosztęga
Partner,
adwokat,
doradca restrukturyzacyjny


norbert.frosztega@zimmerman.com.pl

Upadłość i restrukturyzacja dewelopera

Kancelaria Zimmerman Sierakowski i Partnerzy świadczy pomoc prawną na wypadek niewypłacalności lub zagrożenia niewypłacalnością dewelopera – przedsiębiorcy, który w ramach prowadzonej działalności prowadzi inwestycje polegające na wybudowaniu budynku, a następnie wyodrębnianiu i sprzedaży mieszkań indywidualnym klientom. Nasi specjaliści zapewniają fachowe wsparcie zarówno dla deweloperów, jak i nabywców lokali. Wspieramy i w toku restrukturyzacji i w toku upadłości dewelopera.

Czytaj dalej
Bartosz Sierakowski
Starszy partner,
radca prawny,
doradca restrukturyzacyjny


bartosz.sierakowski@zimmerman.com.pl
Piotr Zimmerman
Starszy partner,
radca prawny,
doradca restrukturyzacyjny


piotr.zimmerman@zimmerman.com.pl

Postępowania grupowe

Postępowania grupowe stanowią rodzaj sporów sądowych, które zasługują na szczególne wyróżnienie. Ten tryb postępowań daje możliwość rozstrzygania w jednym procesie cywilnym wielu podobnych spraw (np. o roszczenia z tytułu czynów niedozwolonych, czy o roszczenia z tytułu odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania umownego). Zbiorowe dochodzenie roszczeń jest zwykle korzystniejsze niż indywidualne działania, gdyż pozwala na prowadzenie wspólnego postępowania dowodowego oraz wykorzystania zgromadzonych dowodów na potrzeby wszystkich członków grupy. Korzyści wynikające z prowadzenia sprawy w postępowaniu grupowym pozwalają na znaczne obniżenie kosztów indywidualnego członka grupy.

Czytaj dalej
Bartosz Sierakowski
Starszy partner,
radca prawny,
doradca restrukturyzacyjny


bartosz.sierakowski@zimmerman.com.pl

Obsługa nadzorców, zarządców i syndyków

W każdym postępowaniu upadłościowym i restrukturyzacyjnym podmiotem kluczowym dla sprawnego przeprowadzenia procesu jest syndyk (upadłość) oraz nadzorca/zarządca (restrukturyzacja). Pełnienie funkcji organów insolwencyjncyh wymaga nie tylko wiedzy własnej z zakresu prawa i ekonomii, ale bieżącej współpracy z kancelarią prawną wyspecjalizowaną w sprawach z zakresu prawa restrukturyzacyjnego, upadłościowego i windykacyjnego. Pozwala to nie tylko sprawnie przeprowadzić postępowanie upadłościowe i restrukturyzacyjne z korzyścią dla wierzycieli, ale i zapewnia bezpieczeństwo prawne osobom pełniącym funkcję syndyków, zarządców i nadzorców.

Czytaj dalej
Bartosz Sierakowski
Starszy partner,
radca prawny,
doradca restrukturyzacyjny


bartosz.sierakowski@zimmerman.com.pl
Piotr Zimmerman
Starszy partner,
radca prawny,
doradca restrukturyzacyjny


piotr.zimmerman@zimmerman.com.pl
Norbert Frosztęga
Partner,
adwokat,
doradca restrukturyzacyjny


norbert.frosztega@zimmerman.com.pl

Upadłość konsumencka

Upadłość konsumencka choć teoretycznie dedykowana jest osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej, to często dotyczy byłych przedsiębiorców i zobowiązań z powstałych w toku prowadzonej działalności. Po ogłoszeniu upadłości syndyk obejmuje majątek dłużnika, a środki uzyskane z jego sprzedaży przeznacza na zaspokojenie wierzycieli. Cały proces oddłużenia może trwać nawet 5 lat, zatem istotne jest by dłużnik który staje naprzeciw swoich wierzycieli, syndyka i sądu upadłościowego miał profesjonalne wsparcie w końcowym oddłużeniu, które jest nadrzędnym celem tego postępowania.

Czytaj dalej
Piotr Zimmerman
Starszy partner,
radca prawny,
doradca restrukturyzacyjny


piotr.zimmerman@zimmerman.com.pl

Przygotowana likwidacja (pre-pack)

Przygotowana likwidacja czyli tzw.: pre-pack oznacza ogłoszenie upadłości przy jednoczesnym zachowaniu przedsiębiorstwa dłużnika. W praktyce polega ona na sprzedaży części, bądź całości przedsiębiorstwa dłużnika albo niektórych jego składników, na warunkach ustalonych jeszcze przed ogłoszeniem upadłości. Dłużnik (chociaż może to być także wierzyciel) poszukuje  inwestora, który będzie chętny na zakup przedsiębiorstwa dłużnika oraz ustala się z nim warunki transakcji. Uzyskanie porozumienia otwiera drogę do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości wraz z ofertą inwestora na zakup przedsiębiorstwa lub jego części.

Czytaj dalej
Bartosz Sierakowski
Starszy partner,
radca prawny,
doradca restrukturyzacyjny


bartosz.sierakowski@zimmerman.com.pl
Piotr Zimmerman
Starszy partner,
radca prawny,
doradca restrukturyzacyjny


piotr.zimmerman@zimmerman.com.pl
Norbert Frosztęga
Partner,
adwokat,
doradca restrukturyzacyjny


norbert.frosztega@zimmerman.com.pl

Odpowiedzialność menadżerów w związku z niewypłacalnością

Podstawową kwestią w prawie o niewypłacalności jest odpowiednio szybka reakcja na kryzys w przedsiębiorstwie. Tylko bowiem terminowe złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości lub wniosku restrukturyzacyjnego  pozwala zwolnić menadżerów z odpowiedzialności na przyszłość. Mowa tu o odpowiedzialności majątkowej, osobistej, karnej oraz podatkowej za spóźnione wdrożenie działań restrukturyzacyjnych lub upadłościowych.

Czytaj dalej
Bartosz Sierakowski
Starszy partner,
radca prawny,
doradca restrukturyzacyjny


bartosz.sierakowski@zimmerman.com.pl
Piotr Zimmerman
Starszy partner,
radca prawny,
doradca restrukturyzacyjny


piotr.zimmerman@zimmerman.com.pl
Norbert Frosztęga
Partner,
adwokat,
doradca restrukturyzacyjny


norbert.frosztega@zimmerman.com.pl

Upadłość transgraniczna

Działalność podmiotów gospodarczych nie musi ograniczać się do terytorium jednego państwa. Przedsiębiorcy wchodzą na zagraniczne rynki, tworząc na nich swoje oddziały. Prowadzenie przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej w więcej niż jednym państwie, sprawia że postępowanie upadłościowe wobec niego, będzie miało charakter transgraniczny.

Czytaj dalej
Piotr Zimmerman
Starszy partner,
radca prawny,
doradca restrukturyzacyjny


piotr.zimmerman@zimmerman.com.pl
Bartosz Sierakowski
Starszy partner,
radca prawny,
doradca restrukturyzacyjny


bartosz.sierakowski@zimmerman.com.pl