Home Home

Upadłość konsumencka

Upadłość konsumencka

Upadłość konsumencka choć teoretycznie dedykowana jest osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej, to często dotyczy byłych przedsiębiorców i zobowiązań z powstałych w toku prowadzonej działalności. Po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej syndyk obejmuje majątek dłużnika, a środki uzyskane z jego sprzedaży przeznacza na zaspokojenie wierzycieli. Cały proces oddłużenia może trwać nawet 5 lat, zatem istotne jest by dłużnik który staje naprzeciw swoich wierzycieli, syndyka i sądu upadłościowego miał profesjonalne wsparcie w końcowym oddłużeniu, które jest nadrzędnym celem tego postępowania.

Nasz zespół świadczy usługi w zakresie:

 • obrony przed egzekucją przed, w trakcie i po zakończeniu postępowania,  
 • prowadzenia upadłości konsumenckiej na wszystkich jej etapach niezależnie od stopnia skomplikowania sprawy oraz wysokości zobowiązań:
  • przygotowanie wniosku o ogłoszenie upadłości, pomoc w pozyskaniu dokumentacji do wniosku,
  • reprezentacja na rozprawie poprzedzonej osobistą konsultacją w Kancelarii,
  • sporządzenie w imieniu Klienta wszelkich wniosków w toku postępowania upadłościowego, w tym wniosku o wydzielenie środków na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych, wniosku o upomnienie lub odwołanie syndyka,
  • stała kontrola nad prowadzonym postępowaniem, sporządzenie wniosków o przyspieszenie rozpoznania sprawy,
  • przygotowanie sprzeciwów do listy wierzytelności,
 • pomoc i wsparcie merytoryczne w kontaktach z syndykiem i wierzycielami,
 • ochrona przed skargami pauliańskimi na każdym etapie postępowania upadłościowego oraz po jego zakończeniu.

Wybrane projekty zrealizowane przez zespół Zimmerman Sierakowski Frosztęga​:

 • ponad 17 mln zł prawomocnie umorzonych zobowiązań,
 • niemal 100 % skuteczność złożonych wniosków o ogłoszenie upadłości,
 • obsługa upadłości konsumenckiej na wszystkich etapach postępowania największego dłużnika w Polsce pod względem wysokości zadłużenia (ok. 100 mln zł),
 • doprowadzenie do wydania postanowień na posiedzeniach niejawnych, czyli bez wzywania dłużnika na rozprawę w przedmiocie:
  • ogłoszenie upadłości,
  • wydzielenia kwoty na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych,
  • umorzenia zobowiązań bez ustalania planu spłaty,
 • pozyskanie jednej z najwyższych kwot na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych Upadłego,
 • skuteczne zwolnienie spod zajęcia syndyka masy upadłości wynagrodzeń i świadczeń ponad ustawową kwotę,
 • doprowadzenie do zakwestionowania zaniżonych wycen dotyczących nieruchomości i wierzytelności skutkujące sprzedażą za wyższą kwotę,
 • liczne umorzenia zobowiązań bez ustalania planu spłaty,
 • brak postępowań zakończonych umorzeniem z wniosku wierzycieli, syndyka lub z urzędu.
Piotr Zimmerman
Starszy partner,
radca prawny,
doradca restrukturyzacyjny


piotr.zimmerman@zimmerman.com.pl