Home Home

Obsługa nadzorców, zarządców i syndyków

Obsługa nadzorców, zarządców i syndyków

W każdym postępowaniu upadłościowym i restrukturyzacyjnym podmiotem kluczowym dla sprawnego przeprowadzenia procesu jest syndyk (upadłość) oraz nadzorca/zarządca (restrukturyzacja). Pełnienie funkcji organów insolwencyjncyh wymaga nie tylko wiedzy własnej z zakresu prawa i ekonomii, ale bieżącej współpracy z kancelarią prawną wyspecjalizowaną w sprawach z zakresu prawa restrukturyzacyjnego, upadłościowego i windykacyjnego. Pozwala to nie tylko sprawnie przeprowadzić postępowanie upadłościowe i restrukturyzacyjne z korzyścią dla wierzycieli, ale i zapewnia bezpieczeństwo prawne osobom pełniącym funkcję syndyków, zarządców i nadzorców.

Nasz zespół świadczy usługi w zakresie:

 • wsparcie prawne dla tymczasowych nadzorców sądowych oraz zarządców przymusowych na etapie postępowania o ogłoszenie upadłości lub postępowania o otwarcie postępowań restrukturyzacyjnych, w tym: kontakt z dłużnikiem oraz wierzycielami (wnioskodawcą), ustalenie informacji niezbędnych dla potrzeb przygotowania sprawozdań, pomoc w zabezpieczeniu majątku, pełne doradztwo w zakresie przygotowania sprawozdania z oceny sytuacji finansowej dłużnika przy uwzględnieniu przesłanek otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego lub ogłoszenia upadłości,
 • doradztwo prawne syndykom, nadzorcom sądowym oraz zarządcom w toku postępowania upadłościowego lub restrukturyzacyjnego, w tym bieżące opiniowanie poszczególnych zagadnień (problemów) pojawiających się w toku postępowania,
 • opracowywanie wszelkich wniosków, pism procesowych oraz innych dokumentów, do przygotowania których organ jest uprawniony lub zobowiązany z mocy ustawy bądź na podstawie zarządzenia Sędziego-komisarza (Sądu),
 • przygotowywanie sprawozdań z czynności organu oraz wsparcie w opracowywaniu sprawozdań rachunkowych,
 • reprezentacja syndyków i zarządców w sprawach z tzw. skarg pauliańskich oraz w innych procesach dotyczących ustalenia, że czynności prawne zostały dokonane z pokrzywdzeniem wierzycieli,
 • zastępstwo procesowe w trakcie posiedzeń sądowych, w tym w ramach postępowań sprzeciwowych w postępowaniu upadłościowym, postępowaniu układowym oraz postępowaniu sanacyjnym,
 • utrzymywanie stałego kontaktu z dłużnikiem oraz wierzycielami, w tym: odpowiedzi na bieżące pytania uczestników postępowaniach insolwencyjnych odnoszące się do przebiegu oraz stanu danego postępowania,
 • obrona przed wnioskami o odwołanie ze sprawowanej funkcji oraz przed wnioskami o zastosowanie innych środków dyscyplinarnych w toku postępowania,
 • doradztwo prawne oraz zastępstwo procesowe doradców restrukturyzacyjnych jako pozwanych w postępowaniach odszkodowawczych,
 • przygotowywanie opinii prawnych odnoszących się do różnego rodzaju zagadnień związanych z prawem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym i w sprawach dotyczących licencji doradcy restrukturyzacyjnego,
 • obrona osób posiadających licencję doradcy restrukturyzacyjnego w postępowaniach karnych (od postępowania przygotowawczego po uprawomocnienie się wyroku sądu karnego).

Wybrane projekty zrealizowane przez Zespół Zimmerman Sierakowski Frosztęga​:

 • kompleksowa obsługa prawna zarządcy w toku postępowania sanacyjnego spółki prowadzącej sieć sklepów (ok. 130 sklepów), w tym pełne wsparcie w zakresie kontaktów tak z dłużnikiem (jego służbami prawnymi, księgowymi, itp.), jak i z wierzycielami (negocjowanie i zawieranie bieżących umów); liczba wierzycieli dłużnika to ponad 1000, zaś saldo zadłużenia to ponad 100 mln,
 • kompleksowa obsługa prawna syndyka w toku postępowania upadłościowego spółki prowadzącej sieć sklepów z artykułami budowlanymi (ponad 20 dużych marketów), w tym: bieżące wsparcie we wszelkich aspektach toczącego się postępowania, jak również  przygotowywanie umów związanych z likwidacją masy upadłości; saldo zadłużenia upadłego: ok. 150 mln zł,
 • reprezentowanie syndyka w procesach z tzw. skarg pauliańskich o wartości przedmiotus poru ponad 100 mln zł, gdzie przedmiotem zaskarżenia jest zbycie pakietu udziałów oraz akcji w spółkach zależnych,
 • współpraca z syndykiem w ramach postępowania upadłościowego, w którym zawarto i zatwierdzono tzw. układ w upadłości (w toku postępowania udało się przekonać do oddania głosu „za układem” także wierzyciela publicznoprawnego poprzez odpowiednio skonstruowane propozycje układowe),
 • przygotowanie opinii prawnej nt. (bez)skuteczności obciążeń na majątku dłużnika dokonanych na przedpolu postępowania restrukturyzacyjnego, dzięki której udało się zarządcy przekonać sąd wieczystoksięgowy do wykreślenia niedopuszczalnego wpisu hipoteki, a dzięki temu zapewnić ochronę interesów setek wierzycieli,
 • przygotowanie sprawozdania z czynności tymczasowego nadzorcy sądowego w spółce pozbawionej zarządu, w której działaniu dopatrzono się szeregu nieprawidłowości oraz ustalono ogromne saldo zadłużenia,
 • przygotowanie opinii prawnej dla syndyka nt. traktowania gwarantów oraz ubezpieczycieli w toku postępowania upadłościowego (opinia przekonała Sędziego-komisarza oraz Sąd upadłościowy co do słuszności sposobu objęcia tych wierzycieli przez syndyka na liście wierzytelności).
dr Bartosz Sierakowski
Starszy partner,
radca prawny,
doradca restrukturyzacyjny


bartosz.sierakowski@zimmerman.com.pl
Piotr Zimmerman
Starszy partner,
radca prawny,
doradca restrukturyzacyjny


piotr.zimmerman@zimmerman.com.pl
Norbert Frosztęga
Partner,
adwokat,
doradca restrukturyzacyjny


norbert.frosztega@zimmerman.com.pl