Home Home

Spory sądowe

Spory sądowe

Praktyka sporów sądowych obejmuje wszystkie sprawy klientów (cywilne, gospodarcze, administracyjne), które swój finał znajdują w sądzie czy przed organami administracji. Na każdym etapie staramy się prowadzić do porozumienia (ugody), a wszędzie tam, gdzie nie jest to możliwe reprezentujemy klienta na każdym etapie postępowania. Jak pokazuje praktyka, zbudowanie przemyślanej strategii procesowej na wczesnym etapie sporu oraz siła argumentacji prezentowanej na sali sądowej, to podstawa sukcesu Klienta.

Nasz zespół świadczy usługi w zakresie:

 • Analizy przysługujących Klientowi roszczeń (w tym także kwestii terminów ich przedawnienia, prawdopodobieństwa skutecznego ich dochodzenia na drodze sądowej).
 • Przygotowania przedsądowego wezwania do zapłaty.
 • Przygotowania wniosku o zawezwanie do próby ugodowej oraz reprezentowania Klienta w negocjacjach ugodowych.
 • Reprezentowania Klienta w sprawach o roszczenia z tytułu umów handlowych (m.in. sprzedaży, dostawy, zlecenia, świadczenia usług, pożyczki).
 • Reprezentowania Klienta w sprawach ze skargi pauliańskiej, czyli o uznanie czynności prawnej dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem wierzyciela, za bezskuteczną wobec tego wierzyciela.
 • Reprezentowania Klienta w sprawach o roszczenia odszkodowawcze, w tym także z tytułu szkody wyrządzonej przez syndyka lub zarządcę.
 • Reprezentowanie Klienta w sprawach o przeniesienie na członka zarządu odpowiedzialności za długi niewypłacalnej spółki (zarówno dugi prywatnoprawne – czyli na podstawie art. 299 Kodeksu spółek handlowych lub 21 ust. 3 Prawa upadłościowego, jak i długi publicznoprawne – czyli na podstawie art. 116 Ordynacji podatkowej).
 • Reprezentacja Klientów przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym, Naczelnym Sądem Administracyjnym, Trybunałem Konstytucyjnym, Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Wybrane projekty zrealizowane przez Zespół Zimmerman Sierakowski Frosztęga​:

 • Zastępowanie polskiej spółki, będącej powodem, w procesie ze skargi pauliańskiej przeciwko spółce hiszpańskiej. W ramach postępowania pozwany zakwestionował posiadanie przez sądy polskie jurysdykcji do rozstrzygnięcia sprawy. Dlatego skłoniliśmy sąd polski do zadania pytania prejudycjalnego Trybunałowi Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który w wyroku C-337/17 przyznał rację powodowi, że sprawa ze skargi paulaińskiej jest sprawą dotyczącą umowy, a przez to może być rozpoznawana przez sądy państwa miejsca wykonania zobowiązania.
 • Zastępowanie spółki w postępowaniu z powództwa jej kontrahenta o zapłatę ponad 2 mln zł z tytułu szkody wyrządzonej prowadzeniem negocjacji w złej wierze. Powództwo zostało w całości oddalone, a w uzasadnieniu wyroku sąd stwierdził wręcz, że to powód prowadził negocjacje w złej wierze.
 • Reprezentowanie Klienta przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie z pogranicza prawa spółdzielczego oraz prawa upadłościowego zakończone pozytywnym rozstrzygnięciem dla Klienta kancelarii.
 • Zastępowanie spółki w postępowaniu przeciwko jej kontrahentowi o zapłatę ponad 300 tys. zł. Powództwo zostało uwzględnione poprzez wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym, który następnie się uprawomocnił.
 • Zastępowanie pozwanej, będącej syndykiem, w postępowaniu z powództwa wierzyciela, o zapłatę ponad 500 tys. zł z tytułu szkody wyrządzonej temu wierzycielowi przez syndyka, w toku postępowania upadłościowego dłużnika. Powództwo zostało oddalone w obu instancjach, jednak wskutek skargi kasacyjnej Sąd Najwyższy uchylił wyrok sądu drugiej instancji i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania. W wyniku ponownego rozpoznania sąd drugiej instancji raz jeszcze oddalił powództwo w całości. Kolejna skarga kasacyjna powoda nie została przyjęta przez Sąd Najwyższy do rozpoznania.
 • Zastępowanie pozwanego w sprawie z powództwa Agencji Nieruchomości Rolnych o wydanie dzierżawionej nieruchomości rolnej o powierzchni ponad 300 ha. Powództwo zostało w całości oddalone.
 • Reprezentacja pozwanej w  sporze o rozwiązanie spółki osobowej (sp. z o.o. spółki komandytowej) oraz rozliczenie tzw. udziału spółkowego.
 • Zastępowanie pozwanej w sprawie z powództwa syndyka masy upadłości o uznanie za bezskuteczną wobec masy upadłości umowy przewłaszczenia ruchomości na zabezpieczenie wierzytelności z umów pożyczek. Wartość przedmiotu sporu wynosiła blisko 700 tys. zł. Powództwo zostało oddalone w obu instancjach.
 • Zastępowanie pozwanych małżonków w postępowaniu apelacyjnym, w sprawie z powództwa syndyka masy upadłości o wydanie ruchomości, ze względu na bezwzględną nieważność umowy ich sprzedaży. Wartość przedmiotu sporu wynosiła niemal 130 tys. zł. Sąd pierwszej instancji powództwo uwzględnił. Kancelaria przystąpiła do sprawy na etapie sporządzania apelacji. Na skutek wywiedzionej apelacji pierwszoinstancyjny wyrok został zmieniony i powództwo oddalono w całości.
 • Zastępowanie pozwanej w postępowaniu z powództwa syndyka masy upadłości o zapłatę ponad 600 tys. zł, stanowiącej różnicę między wartością zbytego przez upadłą składnika majątku a jego rzeczywistą wartością (jako podstawę roszczenia syndyk wskazał bezskuteczność czynności prawnej, o czyli art. 127 ust. 1 Prawa upadłościowego). Powództwo zostało w całości oddalone, a wyrok nie został przez powoda zaskarżony.
 • Zastępowanie pozwanej w postępowaniu z powództwa syndyka masy upadłości o zapłatę blisko 3 mln zł ze względu na bezskuteczność umowy o roboty budowlane (w której pozwana występowała w roli wykonawcy). Kancelaria reprezentowała pozwaną również w negocjacjach ugodowych, które doprowadziły do zawarcia ugody, w której powód zrzekł się prawie połowy wysokości swych roszczeń.
 • Zastępowanie powódki, będącej wykonawcą w ramach umowy o roboty budowlane, w sporze z inwestorem o zapłatę 1,5 mln zł. Następnie zaś, w związku z ogłoszeniem upadłości inwestora, zastępowanie wykonawcy w postępowaniu upadłościowym.
 • Zastępowanie powoda, syndyka masy upadłości, w sprawach ze skarg pauliańskich, których przedmiotem jest ubezskutecznienie transakcji zbycia udziałów w spółkach będących właścicielami nieruchomości hotelowych. Łączna wartość udziałów wynosi około 30 mln zł.
 • Zastępowanie członków zarządu w sprawach o przeniesienie na nich posiłkowej odpowiedzialności za długi niewypłacalnej spółki (szczegółowo patrz zakładka: ODPOWIEDZIALNOŚĆ MENADŻERÓW ZA NIEZŁOŻENIE WNIOSKU O OGŁOSZENIE UPADŁOŚCI)
dr Bartosz Sierakowski
Starszy partner,
radca prawny,
doradca restrukturyzacyjny


bartosz.sierakowski@zimmerman.com.pl
Norbert Frosztęga
Partner,
adwokat,
doradca restrukturyzacyjny


norbert.frosztega@zimmerman.com.pl