Home Home

Przygotowana likwidacja (pre-pack)

Przygotowana likwidacja (pre-pack)

Przygotowana likwidacja czyli tzw.: pre-pack oznacza ogłoszenie upadłości przy jednoczesnym zachowaniu przedsiębiorstwa dłużnika. W praktyce polega ona na sprzedaży części, bądź całości przedsiębiorstwa dłużnika albo niektórych jego składników, na warunkach ustalonych jeszcze przed ogłoszeniem upadłości. Dłużnik (chociaż może to być także wierzyciel) poszukuje  inwestora, który będzie chętny na zakup przedsiębiorstwa dłużnika oraz ustala się z nim warunki transakcji. Uzyskanie porozumienia otwiera drogę do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości wraz z ofertą inwestora na zakup przedsiębiorstwa lub jego części.

Nasz Zespół świadczy usługi w zakresie:

 • wsparcia prawnego na etapie podjęcia decyzji o wdrożeniu instytucji przygotowanej likwidacji (pre-pack), zarówno w odniesieniu do dłużnika, wierzyciela, jak i inwestora; przedstawienie korzyści oraz ryzyk prawnych i faktycznych związanych w wyborem tej ścieżki działania, a także zaproponowanie alternatywnych dróg osiągnięcia zamierzonych celów,
 • przygotowania Klienta do zainicjowania postępowania upadłościowego wraz z wnioskiem o zatwierdzenie warunków sprzedaży, w tym:
  • analiza stanu prawnego sytuacji dłużnika oraz przedmiotu nabycia,
  • przygotowanie lub weryfikacja dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosków w sądzie upadłościowym,
  • doradztwo przy wyborze biegłego sądowego (dla potrzeb sporządzenia operatu szacunkowego), jak również weryfikacja operatu pod kątem wymogów ustawowych związanych z procedurą przygotowanej likwidacji,
 • reprezentacji Klienta na etapie postępowania o ogłoszenie upadłości, w tym reprezentacja w kontaktach tymczasowym nadzorcą sądowym lub zarządcą przymusowym,
 • przygotowania dalszych pism procesowych na etapie postępowania o ogłoszenie upadłości, w tym stanowisko wobec sprawozdania tymczasowego nadzorcy sądowego lub zarządcy przymusowego (również w zakresie w jakim organy te opiniują wniosek o zatwierdzenie warunków przygotowanej sprzedaży),
 • zastępstwa procesowego Klienta na rozprawie w przedmiocie ogłoszenia upadłości, w tym przygotowanie ew. środków zaskarżenia oraz zastępstwo przez Sądem II instancji,
 • pełnego wsparcia prawnego w okresie pomiędzy zatwierdzeniem warunków sprzedaży przez Sąd upadłościowy a dniem zawarcia umowy sprzedaży, w tym również: reprezentacja w kontaktach z Syndykiem, przygotowanie lub zaopiniowane projektu umowy sprzedaży, pomoc w pozyskaniu niezbędnych dokumentów dla potrzeb zawarcia umowy sprzedaży, pomoc w wyborze notariusza, itp.
 • wsparcia Klienta w toku „właściwego” postępowania upadłościowego, w ramach którego została przeprowadzona przygotowana likwidacja (w tym: przygotowanie zgłoszenia wierzytelności, środków zaskarżenia, weryfikacja czynności sądowych i pozasądowych organów postępowania upadłościowego z punktu widzenia zgodności  ich działań z przepisami prawa, weryfikacja planów podziałów oraz wsparcie prawne aż do momentu uzyskania możliwie pełnego zaspokojenia interesów w toku postępowania).

Wybrane projekty zrealizowane przez Zespół Zimmerman Sierakowski Frosztęga​:

 • doradztwo prawne dla wierzycieli lub inwestorów będących spółkami celowymi w ramach całego procesu przygotowanej likwidacji (od przygotowania wniosków i dokumentów do Sądu, przez zawarcie umowy sprzedaży oraz objęcie w posiadanie przedmiotu nabycia) w zakresie każdego z możliwych przedmiotów nabycia, tj. przy zakupie przedsiębiorstwa, zorganizowanej części przedsiębiorstwa, jak i istotnych składników przedsiębiorstwa dłużnika (zdecydowana większość projektów zakończona sukcesem),
 • doradztwo prawne dla Banku, jako wierzyciela, w nabyciu zorganizowanej części przedsiębiorstwa, w skład której wchodziła galeria handlowa warta ponad 55 mln zł (postępowanie o charakterze wybitnie precedensowym, z uwagi na rolę banku jako instytucji finansowej w toku tej procedury),
 • reprezentacja inwestora w toku postępowania upadłościowego z opcją pre-pack, w ramach którego nabyte zostało przedsiębiorstwo spółdzielni mieszkaniowo-budowlanej o wartości liczonej w milionach zł,
 • skuteczna ochrona majątku dłużnika przed wrogim przejęciem ze strony jednego z podmiotów konkurencyjnych, zmierzającego do nabycia majątku dłużnika w ramach instytucji pre-pack,
 • skutecznie przeprowadzone postępowania pre-pack w odniesieniu do dłużników, istotnie utrudniających zarówno sporządzenie wyceny majątku (dla potrzeb złożenia wniosku), utrudniających przeprowadzenie samego postępowania o ogłoszenie upadłości (obstrukcja procesowa), a następnie zawarcie umowy z Syndykiem.
dr Bartosz Sierakowski
Starszy partner,
radca prawny,
doradca restrukturyzacyjny


bartosz.sierakowski@zimmerman.com.pl
Piotr Zimmerman
Starszy partner,
radca prawny,
doradca restrukturyzacyjny


piotr.zimmerman@zimmerman.com.pl
Norbert Frosztęga
Partner,
adwokat,
doradca restrukturyzacyjny


norbert.frosztega@zimmerman.com.pl