Home Home

Restrukturyzacja

Restrukturyzacja

Pra­wo re­struk­tu­ry­za­cyj­ne re­gu­lu­je za­sa­dy za­wie­ra­nia przez dłuż­ni­ka ukła­du z wie­rzy­cie­la­mi, w jed­nej z czte­rech pro­ce­dur: sa­mo­dziel­ne­go zbie­ra­nia gło­sów, przy­spie­szo­ne­go po­stę­po­wa­nia ukła­do­we­go, po­stę­po­wa­nia ukła­do­we­go oraz sa­na­cji. Jego celem jest unik­nię­cie upa­dło­ści dłuż­ni­ka, która jest  niepożądana za­rów­no z punk­tu wi­dze­nia je­go sa­me­go, jak i wie­rzy­cie­li, ale tak­że ca­ło­ści go­spo­dar­ki.  Przeprowadzenie restrukturyzacji wymaga wysiłku od dłużnika, który musi przygotować wiarygodne i spójne propozycje układowe, a także przekonać do nich swoich wierzycieli oraz sąd. Profesjonalne doradztwo prawne i należyte przygotowanie propozycji układowych stanowi często o sukcesie całego postępowania.

Nasz zespół świadczy usługi w zakresie:

 • wsparcia prawnego na etapie podjęcia decyzji o złożeniu wniosku restrukturyzacyjnego, w tym doradztwo w zakresie wyboru właściwego postępowania (postępowanie o zatwierdzenie układu / przyspieszone postępowanie układowe / postępowanie układowe / postępowanie sanacyjne),
 • doradztwa w zakresie złożenia wniosku restrukturyzacyjnego we właściwym terminie oraz pomoc w dobrze ścieżki działania zmierzającej nie tylko do maksymalizacja szans uwzględnienia wniosku, ale także minimalizacji ryzyka odpowiedzialności (w tym: cywilnoprawnej, karnej) dla osób zarządzających (członków zarządu),
 • opracowywania planów restrukturyzacyjnych przy ścisłej współpracy z Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A.,
 • weryfikacji dokumentacji Klienta pod kątem jej wykorzystania we wniosku restrukturyzacyjnym,
 • udziału w negocjacjach z wierzycielami dla potrzeb uzyskania poparcia dla działań restrukturyzacyjnych, w tym w szczególności z wierzycielami finansującymi (banki, fundusze inwestycyjne, itp.),
 • przygotowywania porozumień „okołoukładowych” zmierzających do maksymalizacji szans na przeprowadzenie postępowania restrukturyzacyjnego, w tym pełne wsparcie prawne w negocjowaniu i przygotowaniu tzw.: umów standstill,
 • pełnego wsparcia na etapie przygotowywania załączników do wniosków, w tym weryfikacja dokumentów pod kątem spełnienia wymagań formalnych z ustawy,
 • przygotowania wniosku restrukturyzacyjnego, przy uwzględnieniu wszystkich wymogów ustawowych,
 • reprezentacji Klienta przed sądem restrukturyzacyjnym oraz opracowywanie pism procesowych na etapie postępowania o otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, w tym przygotowanie stanowiska procesowego wobec sprawozdania tymczasowego nadzorcy sądowego lub zarządcy przymusowego,
 • zastępstwa procesowego Klienta na rozprawie w przedmiocie otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, w tym przygotowanie ew. środków zaskarżenia oraz zastępstwo przez Sądem II instancji,
 • obrony wniosku przed działaniami podmiotów trzecich (wierzycieli), zmierzających do odmowy otwarcia postępowania (w tym reprezentacja Klienta w negocjacjach z wierzycielami),
 • zastępstwa procesowego w toku całego postępowania restrukturyzacyjnego, w tym: stała kontrola działań sądowych i pozasądowych organów postępowania restrukturyzacyjnego z punktu widzenia zgodności ich działań z przepisami prawa, przygotowywanie odpowiedzi na zarządzenia sądu oraz nadzorcy sądowego/zarządcy, przygotowywanie środków zaskarżenia, reprezentacja Klienta w ramach postępowań sprzeciwowych, pomoc w opracowaniu propozycji układowych, zastępstwo procesowe we wszelkich posiedzenia sądowych, w posiedzenia rady wierzycieli, na zgromadzeniu wierzycieli, itp.,
 • przygotowania uproszczonego wniosku sanacyjnego (na wypadek niepowodzenia przyspieszonego postępowania układowego lub postępowania układowego),
 • bieżącego doradztwa prawnego we wszelkich sprawach związanych z prawem restrukturyzacyjnym, w tym przygotowywania i opiniowania umów pod kątem bezpieczeństwa prawnego Klienta w tym obszarze,
 • przygotowywania opinii prawnych odnoszących się do różnego rodzaju zagadnień związanych z prawem restrukturyzacyjnym.

Wybrane projekty zrealizowane przez zespół Zimmerman Sierakowski Frosztęga​:

 • przeprowadzenie największych w Polsce postępowań restrukturyzacyjnych w branżach: mięsna, kolportaż prasy, hutnictwo, handel detaliczny, przemysł papierniczy, deweloperska,
 • kompleksowa obsługa prawna (od momentu podjęcia decyzji o złożeniu wniosku restrukturyzacyjnego po zakończenie postępowania restrukturyzacyjnego) w każdej prawem przewidzianej procedurze restrukturyzacyjnej, zwieńczone osiągnięciem zamierzonego celu Klienta,
 • reprezentacja w toku postępowania restrukturyzacyjnego z zachowanym zarządem własnym dłużnika będącego dużą spółką produkującą urządzenia dla górnictwa i energetyki, w trakcie którego prawomocnie zatwierdzono układ, za którym głosowała zdecydowana większość osobowa i kapitałowa wierzycieli (liczba wierzycieli przekraczała 300),
 • doradztwo prawne w toku postępowania sanacyjnego z zachowanym zarządem własnym dużej spółki z branży budowlanej (budownictwo komunikacyjne i przemysłowe), w tym udział z powodzeniem w sporach na gruncie umów o roboty budowlane (również w zakresie obejmującym kontrakty realizowane w ramach ustawy - Prawo zamówień publicznych),
 • doradztwo prawne w toku postępowania sanacyjnego spółki prowadzącej dużą sieć księgarni na terenie całego kraju (w tym zastępstwo procesowe w sporach z dostawcami, wynajmującymi, itp), wsparcie w negocjowaniu umów pozwalających utrzymać działalność operacyjną spółki, reprezentacja w relacjach z dziesiątkami kontrahentów (liczba wierzycieli dłużnika: ponad 1000, suma wierzytelności dłużnika: ponad 110 mln zł),
 • przygotowanie wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego dla spółki z branży energetycznej, gdzie liczba wierzycieli przekraczała: 64 tys., zaś suma zadłużenia opiewała na blisko 50 mln zł,
 • reprezentacja interesów Banku w toku przyspieszonego postępowania układowego, w tym wdrożenie działań zmierzających do urealnienia wskazanej wartości składników majątkowych, stanowiących przedmiot zabezpieczenia wierzytelności Banku,
 • przygotowanie wniosku o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego dla spółki z branży handlu tekstyliami (kilkaset sklepów w Polsce oraz w innych krajach), w tym wsparcie prawne w ramach negocjacji umów standstill z bankami finansującymi oraz w ramach negocjacji z dostawcami celem utrzymania wymaganego poziomu zatowarowania (wartość majątku: ok. 150 mln zł, saldo zadłużenia: ok. 155 mln zł, liczba wierzycieli: ok. 1000),
 • przygotowanie licznych opinii prawnych, jako uzupełnienie argumentacji odnośnie do różnego rodzaju wniosków składanych w toku postępowań restrukturyzacyjnych, a odnoszących do skomplikowanych i nierozstrzygniętych ustawowo problemów prawnych pojawiających się na tym gruncie (w wielu przypadkach wnioski ostatecznie okazały się skuteczne i doprowadziły do uzyskania oczekiwanego rozstrzygnięcia przez Klienta),
 • przygotowanie licznych opinii prawnych, weryfikujących aktualną sytuację finansową Klienta oraz przedstawiających możliwe ścieżki działania w celu rozwiązania problemu zadłużenia (w tym analiza prawna pod kątem doboru właściwego dla Klienta postępowania restrukturyzacyjnego).
dr Bartosz Sierakowski
Starszy partner,
radca prawny,
doradca restrukturyzacyjny


bartosz.sierakowski@zimmerman.com.pl
Piotr Zimmerman
Starszy partner,
radca prawny,
doradca restrukturyzacyjny


piotr.zimmerman@zimmerman.com.pl
Norbert Frosztęga
Partner,
adwokat,
doradca restrukturyzacyjny


norbert.frosztega@zimmerman.com.pl