Home Home

Prawo spółek, obsługa przedsiębiorstw i transakcje

Prawo spółek, obsługa przedsiębiorstw i transakcje

Prawo spółek handlowych to bardzo szeroka dziedzina. Obszar ten obejmuje powstawanie spółek, ich codzienne funkcjonowanie, przekształcenia aż po ich likwidację lub upadłość. Dziedzina ta jest uregulowana wieloma aktami prawnymi, z Kodeksem spółek handlowych na czele. Funkcjonowanie spółki prawa handlowego wymaga dbałości o wiele wymogów prawnych, rachunkowych, podatkowych. Wsparcie specjalistów prawnych zmniejsza ryzyko pomyłki czy błędu, który może zagrozić firmie oraz ułatwia bieżące zarządzanie przedsiębiorstwem.

Nasz zespół świadczy usługi w zakresie:

 • pomoc prawna w zakresie prawa spółek i szeroko rozumianego prawa korporacyjnego. Funkcjonowanie spółki prawa handlowego wymaga dbałości o wiele wymogów prawnych, rachunkowych, podatkowych. Dotyczy to zarówno etapu powstawania spółki, jej funkcjonowania, przekształcania przedsiębiorstw jak i zakończenia działalności spółki,
 • przygotowanie dokumentów niezbędnych do założenia spółki oraz jej rejestracji – zarówno tradycyjnie, jak i online:
  • wybór optymalnego scenariusza postępowania,
  • przygotowanie umowy spółki, niezbędnych oświadczeń i innych dokumentów,
  • przygotowanie wniosków do sądu rejestrowego,
 • przygotowanie dokumentów w toku funkcjonowania spółki – uchwał i protokołów oraz rejestracja stosownych zmian w rejestrze przedsiębiorców KRS,
 • pełna obsługa prawna w zakresie zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń akcjonariuszy,
 • pomoc prawna w zakresie obsługi transakcji, w szczególności przygotowanie do zawarcia umowy przez spółkę, przygotowanie planu działania, konsultacje przed podjęciem ważnych dla firmy decyzji i w toku bieżącej działalności,
 • doradztwo w zakresie przekształceń i połączeń spółek prawa handlowego. Pełna obsługa prawna w zakresie przygotowania niezbędnych dokumentów oraz rejestracja stosownych zmian w rejestrze przedsiębiorców KRS,
 • pomoc prawna w zakresie budowy struktury polskich i międzynarodowych grup kapitałowych, opracowanie strategii ochrony grup kapitałowych na wypadek niewypłacalności,
 • pełna obsługa w zakresie fuzji i przejęć spółek, restrukturyzacji holdingów i ich części.
 • doradztwo i obsługa prawna w zakresie rozwiązywania sporów w ramach spółki,
 • przygotowanie dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia likwidacji spółki, przeprowadzenie postępowania likwidacyjnego (w tym jako likwidator), przeprowadzenie wykreślenia spółki z rejestru przedsiębiorców KRS,
 • pozostałe czynności w toku procedury zakładania, funkcjonowania i zakończenia bytu spółki prawa handlowego.

Wybrane projekty zrealizowane przez Zespół Zimmerman Sierakowski Frosztęga​:

 • wielokrotne zakładanie spółek i ich rejestracja w rejestrze przedsiębiorców KRS, zarówno metodą tradycyjną, jak i online (system S24),
 • przeprowadzenie postępowań likwidacyjnych spółek prawa handlowego, zarówno jako pełnomocnik, jak i likwidator spółki z ograniczoną odpowiedzialnością który negocjował sprawne zakończenie działalności, rozliczenie i wyrejestrowanie podmiotu z rejestru przedsiębiorców,
 • obsługa licznych spółek prawa handlowego w toku ich funkcjonowania, przygotowywanie zmian w umowach spółek, przeprowadzanie zmian w składach organów i ich rejestracja w rejestrze przedsiębiorców,
 • przygotowanie strategii ochrony przed niewypłacalnością spółek prawa polskiego, wchodzących w skład międzynarodowej grupy zajmującej się handlem oprogramowaniem, a także strategii restrukturyzacji tych spółek,
 • przeprowadzenie wielopoziomowego przekształcenia dużej grupy kapitałowej z branży przemysłu lotniczego, obejmującego podział, łączenie i przekształcenie spółek,
 • przeprowadzanie analiz typu due diligence polegających na analizie skuteczności zawartych umów i ustanowionych zabezpieczeń oraz bezpieczeństwa członków zarządów stron transakcji,
 • przeprowadzanie analiz projektów umów pod kątem wytrzymałości na negatywne zdarzenia w życiu kontrahentów (stress-testy) oraz analiz skuteczności ustanawianych zabezpieczeń,
 • wielokrotne uczestnictwo w międzynarodowych transakcjach fuzji i przejęć dotyczących m.in. sieci hipermarketów, stacji serwisowych pojazdów,
 • doradztwo liczącej się na rynku brytyjskim sieci składów budowlanych w  zakresie przeniesienia swej działalności do Polski, zaś księgowości do Szwajcarii,
 • doradztwo wiodącej w Polsce sieci sklepów wielkopowierzchniowych w zakresie restrukturyzacji części spółek z grupy kapitałowej.
Piotr Zimmerman
Starszy partner,
radca prawny,
doradca restrukturyzacyjny


piotr.zimmerman@zimmerman.com.pl
dr Bartosz Sierakowski
Starszy partner,
radca prawny,
doradca restrukturyzacyjny


bartosz.sierakowski@zimmerman.com.pl
Norbert Frosztęga
Partner,
adwokat,
doradca restrukturyzacyjny


norbert.frosztega@zimmerman.com.pl