Home Home

Upadłość transgraniczna

Upadłość transgraniczna

Działalność podmiotów gospodarczych nie musi ograniczać się do terytorium jednego państwa. Przedsiębiorcy wchodzą na zagraniczne rynki, tworząc na nich swoje oddziały. Prowadzenie przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej w więcej niż jednym państwie, sprawia że postępowanie upadłościowe wobec niego, będzie miało charakter transgraniczny.

Nasz zespół świadczy usługi w zakresie:

 • badania kondycji spółki posiadającej oddziały w różnych państwach w celu zdiagnozowania przesłanek niewypłacalności i powstania obowiązku zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości na obszarze Polski lub w innych państwach (usługa przy współpracy ze stowarzyszonymi kancelariami zagranicznymi),
 • ustalenia jurysdykcji krajowej sądów i sporządzenia wniosków o ogłoszenie upadłości głównej, ubocznej lub wtórnej w różnych krajach, na obszarze których dłużnik prowadzi swoją działalność,
 • przygotowywanie opinii prawnych dot. kolizji pomiędzy prawem upadłościowym obowiązującym w  różnych krajach (zarówno z obszaru UE, jak i spoza Unii), w tym analiza prawna dotycząca zasad umarzania długów osób fizycznych (przedsiębiorców i konsumentów) w poszczególnych krajach Unii Europejskiej,
 • reprezentowanie zarządców zagranicznych w toku wtórnych postępowań upadłościowych prowadzonych w Polsce,
 • doradztwa oraz reprezentowania dłużnika w głównym postępowaniu upadłościowym, czyli wszczętym przez sąd państwa, w którym dłużnik posiada główny ośrodek podstawowej działalności,
 • doradztwa oraz reprezentowania dłużnika we wtórnym postępowaniu upadłościowy, czyli wszczętym po otwarciu postępowania głównego, przez sąd państwa, w którym dłużnik prowadzi działalność gospodarczą oraz posiada majątek, lecz na jego terytorium nie znajduje się główny ośrodek podstawowej działalności dłużnika,
 • doradztwa oraz reprezentowania dłużnika w ubocznym postępowaniu upadłościowym, czyli wszczętym w przypadku niemożności wszczęcia postępowania głównego lub na wniosek wierzyciela, którego roszczenia są związane z działalnością oddziału,
 • doradztwa oraz reprezentowania wierzycieli (w tym sporządzania zgłoszeń wierzytelności) w głównym, wtórnym oraz ubocznym postępowaniu upadłościowym, prowadzonym wobec ich dłużników.

Wybrane projekty zrealizowane przez Zespół Zimmerman Sierakowski Frosztęga​:

 • udział we wtórnym postępowaniu upadłościowym w Polsce z wątkiem prawnomiędzynarodowym (kolizja pomiędzy prawem upadłościowym polskim a prawem isnolwencyjnym obowiązującym we Francji) zakończonym sporem przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości w Luksemburgu (sprawa C-116/11),
 • przeprowadzenie wtórnego postępowania upadłościowego na obszarze Polski podmiotu z kapitałem holenderskim, który przez spółki zależne i swoje oddziały prowadził sieć sklepów z obuwiem na obszarze kilku państw członkowskich Unii Europejskiej,
 • przygotowywanie licznych opinii prawnych na temat skutków wszczęcia postępowań naprawczych w krajach trzecich Unii Europejskiej (np. sauvegarde we Francji) dla losów ewentualnego postępowania upadłościowego lub restrukturyzacyjnego na obszarze Polski,
 • doradztwo w toku wtórnej upadłości FagorMastercook S.A. (spółka z kapitałem hiszpańskim z branży produkującej sprzęt AGD, upadłość wtórna toczyła się przed sądem upadłościowym we Wrocławiu, a główna przed sądem w San Sebastian).
Piotr Zimmerman
Starszy partner,
radca prawny,
doradca restrukturyzacyjny


piotr.zimmerman@zimmerman.com.pl
dr Bartosz Sierakowski
Starszy partner,
radca prawny,
doradca restrukturyzacyjny


bartosz.sierakowski@zimmerman.com.pl