Home Home

Upadłość

Upadłość

Upadłość oznacza przejęcie całości zarządu nad majątkiem niewypłacalnego przedsiębiorcy przez wyznaczonego przez sąd syndyka. Celem postępowania upadłościowego jest zamiana aktywów na pieniądz, czyli sprzedaż całego majątku dłużnika i przeznaczenie środków w ten sposób uzyskanych na zaspokojenie wierzycieli. Proces likwidacji majątku i dystrybucji sum uzyskanych ze sprzedaży prowadzi syndyk pod nadzorem sędziego-komisarza. Z kolei po stronie kadry menadżerskiej leżą dwa kluczowe – także w aspekcie odpowiedzialności osobistej, majątkowej i karnej – obowiązki prawne: złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości w czasie właściwym oraz współpraca z syndykiem w zakresie wydania majątku i dokumentacji upadłej spółki.

Nasz zespół świadczy usługi w zakresie m.in.:

 • badania kondycji spółek, a także przedsiębiorców będących osobami fizycznymi w celu zdiagnozowania przesłanek niewypłacalności i powstania obowiązku zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości,
 • opracowania planu działania pozwalającego wprowadzić spółkę w upadłość w warunkach zapewniających członkom jej zarządu ochronę przed próbami przeniesienia na nich odpowiedzialności za długi spółki, a także przed odpowiedzialnością karną,
 • pomocy prawnej przy kompletowaniu dokumentów niezbędnych do wniosku o ogłoszenie upadłości,
 • sporządzenia wniosku o ogłoszenie upadłości, w tym także wniosku o przygotowaną likwidację (tzw. pre-pack), pozwalającą na szybką sprzedaż w postępowaniu upadłościowym całego przedsiębiorstwa dłużnika lub jego części na rzecz wybranego nabywcy,
 • przygotowywania w toku postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości wniosków o zabezpieczenie majątku dłużnika przez zawieszenie postępowań egzekucyjnych oraz uchylenie zajęć rachunków bankowych,
 • reprezentowania dłużnika w postępowaniu upadłościowym, w tym w kontaktach z syndykiem, udziału w rozprawach oraz sporządzania wszelkich pism procesowych w toku postępowania,
 • doradztwa prawnego w zakresie kontroli prawidłowości działań syndyka (ochrony masy upadłości przed uszczupleniem wskutek działań syndyka, czuwania nad korzystnym dla Klienta przebiegiem likwidacji majątku),
 • zawierania układu w toku postępowania upadłościowego,
 • oddłużania jednoosobowych przedsiębiorców po przeprowadzeniu postępowania upadłościowego,
 • obrony dłużnika przed wnioskiem o ogłoszenie upadłości złożonym przez wierzyciela,
 • reprezentowania wierzycieli w postępowaniu upadłościowym dłużnika, w tym sporządzania zgłoszeń wierzytelności, wnoszenia sprzeciwów do listy wierzytelności, zażaleń oraz innych pism procesowych,
 • obsługi prawnej syndyków,
 • sporządzania opinii prawnych z zakresu prawa upadłościowego.

Wybrane projekty zrealizowane przez zespół Zimmerman Sierakowski Frosztęga​:

 • prowadzenie największej w Polsce upadłości w branży lotniczej zakończonej wysokim poziomem zaspokojenia wierzycieli,
 • przeprowadzenie postępowań upadłościowych kilku galerii handlowych zakończonych pozyskaniem inwestora,
 • reprezentacja dłużnika z branży IT w toku postępowania upadłościowego, w ramach którego przyjęto i zatwierdzono tzw. układ w upadłości (na podstawie nowych przepisów prawa upadłościowego), dzięki czemu udało się uratować przedsiębiorstwo (doradztwo prawne obejmowało przygotowanie propozycji układowych oraz całej dokumentacji niezbędnej do zawarcia układu),
 • doprowadzenie do zatwierdzenia przez sąd upadłościowy warunków pre-packu z wniosku wierzyciela, przy czym przedmiotem przygotowanej likwidacji był zakup przedsiębiorstwa wartego ok. 55 mln zł, w skład którego wchodziła galeria handlowa,
 • skuteczne przeprowadzenie „pre-packu” – przygotowanej likwidacji całego działającego przedsiębiorstwa zajmującego się przerobem biomasy, w skład którego wchodziły m.in. nieruchomości, zasoby ludzkie oraz prawa i obowiązki z licznych umów z kontrahentami,
 • reprezentacja wierzyciela w toku postępowania upadłościowego dużej spółki z branży budowlanej, w którym w wyniku wniesienia przez Kancelarię sprzeciwów oraz zastępstwa procesowego w ramach postępowań sprzeciwionych doprowadzono do uwzględnia na liście wierzytelności należności naszego Klienta w wysokości ok. 10 mln zł,
 • skuteczna obrona interesów wierzycieli, będących funduszami inwestycyjnymi w toku postępowania upadłościowego ich dłużnika, które zmierzało do wygaszenia - poprzez układ - hipotek zabezpieczających wierzytelności Klientów, a ustanowionych na majątku podmiotów trzecich,
 • przeprowadzenie kilku postępowań upadłościowych dewelopera (na obecnych oraz poprzednio obowiązujących przepisach) zakończonych przeniesieniem własności mieszkań na nabywców lokali oraz pozyskaniem inwestora na kontynuowanie inwestycji. 
dr Bartosz Sierakowski
Starszy partner,
radca prawny,
doradca restrukturyzacyjny


bartosz.sierakowski@zimmerman.com.pl
Piotr Zimmerman
Starszy partner,
radca prawny,
doradca restrukturyzacyjny


piotr.zimmerman@zimmerman.com.pl
Norbert Frosztęga
Partner,
adwokat,
doradca restrukturyzacyjny


norbert.frosztega@zimmerman.com.pl