Home Home

Postępowanie egzekucyjne

Postępowanie egzekucyjne

Windykacja należności może być prowadzono zarówno przy wykorzystaniu narzędzi prawa upadłościowego (zbiorowe dochodzenie praw przez wierzycieli), jak i w formule tzw. egzekucji singularnej, inicjowanej indywidualnie przez wierzycieli. Praktyczna znajomość przepisów o egzekucji to z  perspektywy wierzyciela szybkie i sprawne odzyskanie pieniędzy. Z kolei z perspektywy dłużnika gwarancja ochrony prawnej przed niekontrolowaną windykacją, w tym możliwością naruszenia praw dłużnika i osób trzecich, których dotykają skutki prowadzonej egzekucji.

Nasz zespół świadczy usługi w zakresie m.in.:

 • doradztwa prawnego na wszystkich etapach postępowania egzekucyjnego i postępowania zabezpieczającego,
 • reprezentowania zarówno dłużników, jak i wierzycieli w postępowaniach egzekucyjnych, zabezpieczających oraz w toku sporów sądowych z powództwa przeciwegzekucyjnego;
 • wyboru optymalnych i dopuszczalnych metod zmierzających do ochrony słusznych praw dłużnika,
 • udziału w czynnościach egzekucyjnych i czuwania nad ich przebiegiem,
 • zaskarżania bezprawnych czynności egzekucyjnych oraz sporządzania pism w zakresie nadzoru judykacyjnego, administracyjnego lub samorządowego nad komornikiem,
 • doradztwa wierzycielom w zakresie wyboru optymalnego środka egzekucyjnego, poczynając od najbardziej popularnych, jak egzekucja z rachunku bankowego, kończąc na skomplikowanych procedurach: egzekucji przez sprzedaż przedsiębiorstwa w całości czy przez zarząd przymusowy,
 • doradztwa i wsparcia prawnego w przypadku podejmowania przez organy egzekucyjne czynności sprzecznych z prawem, w tym z przepisami prawa upadłościowego i prawa restrukturyzacyjnego,
 • sporządzania opinii prawnych dotyczących potencjalnej odpowiedzialności organów egzekucyjnych lub Skarbu Państwa za szkody wywołane prowadzeniem egzekucji w sposób niezgodny z przepisami.

Wybrane projekty zrealizowane przez Zespół Zimmerman Sierakowski Frosztęga​::

 • reprezentacja wierzyciela – banku w toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego poprzez ustanowienie zarządu przymusowego, a następnie sprzedaż wartego ok. 3 mln zł przedsiębiorstwa dłużnika jako całości,
 • skuteczna obrona interesów Klienta - wierzyciela, w toku postępowania egzekucyjnego, w którym komornik błędnie nie doliczył do wartości nieruchomości podatku VAT przy próbie jej sprzedaży licytacyjnej (dzięki działaniom Kancelarii Klient zyskał ponad 900 tys. zł),
 • wygrane powództwo przeciwegzekucyjne skutkujące zwolnieniem składników majątku Klienta (zapasów towaru i wyposażenia biura) od egzekucji toczącej się przeciwko spółce powiązanej,
 • skuteczna reakcja na operat szacunkowy w postępowaniu egzekucyjnym sporządzony w oparciu o nieaktualne dane statystyczne i obrona interesów dłużnika będącego osobą fizyczną przed sprzedażą składników jego majątku po zaniżonej cenie,
 • obrona dłużnika w drodze powództwa przeciwegzekucyjnego w związku z próbą dochodzenia przez bank roszczeń z tytułu tzw. toksycznych opcji walutowych.
dr Bartosz Sierakowski
Starszy partner,
radca prawny,
doradca restrukturyzacyjny


bartosz.sierakowski@zimmerman.com.pl